Eksempler på spørsmål og svar

De nye reglene trådde i kraft 1. januar 2002. Foreldre har full avtalefrihet og kan når som helst ta i bruk de nye reglene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

SPØRSMÅL: Gjelder de nye reglene når den som har samvær bor i utlandet?

SVAR: De nye reglene gjelder så lenge barnet bor i Norge. Hvis barna bor i utlandet, må spørsmålet om samvær og eventuelle reisekostnader avgjøres etter reglene der barnet bor.

SPØRSMÅL: Barnet vårt er for lite til å reise alene. Er det bare reiskostnadene for barnet, eller også den voksnes reiskostnader som skal fordeles?

SVAR: Når barnet ikke kan reise alene, skal både barnets og den voksnes reisekostnader tas med.

SPØRSMÅL: Samværsforelderen henter og bringer barnet med bil og mener at jeg skal betale per kilometer etter Statens satser. Kan dette være riktig?

SVAR: Nei, hvis ikke foreldrene blir enige om noe annet, omfatter reisekostnadene bare de faktiske utgiftene.

SPØRSMÅL: Gjelder de nye reglene i de tilfellene der det er samværsforelderen som reiser i stedet for barnet?

SVAR: Dersom det fremgår av samværsavtalen at det er samværsforelderen og ikke barnet som reise for å ha samvær, må det bli kostnadene ved disse reisene som skal fordeles mellom foreldrene.

SPØRSMÅL: Kan trygdekontoret fastsette fordelingen av reisekostnadene?

SVAR: Nei, trygdekontoret er ikke rette instans i disse sakene.

SPØRSMÅL: Jeg har akkurat flyttet med barna til et nytt sted. Kan jeg risikere å måtte betale mer enn min andel av reiseutgiftene?

SVAR: Dersom dere ikke blir enige om noe annet skal du betale forholdsmessig etter din inntekt.

Samværsforelderen kan reise sak for fylkesmannen eller retten å påberope seg at det foreligger særlige grunner, og at en annen fordeling vil være rimelig. I lovens forarbeider er det uttalt at flytting som regel ikke alene vil være en slik særlig grunn. Men det er mulig at det kan være flere forhold ved saken deres som kan tilsi en annen fordeling.

SPØRSMÅL: Innebærer de nye reglene at jeg som bostedsforelder også må medvirke til henting og bringing til samvær, eller er det fortsatt samværsforelderen som må gjøre dette?

SVAR: Foreldrene kan selv avtale hvem som skal hente og bringe barnet til samvær. Dersom de ikke har blitt enige om noe annet, er det samværsforelderen som henter og bringer barnet.

Bostedsforelderen kan i en avgjørelse om samvær også bli pålagt å medvirke til henting og bringing av barnet.

Kilde: Barne og familiedepartementet