Du blir lurt i annenhver butikk!

Dette viser kontroller som Konkurransetilsynet har gjennomført i bilbransjen, brune- og hvitevarebransjen og møbelbransjen. Ved kontrollene ble lånekontrakter og markedsføring av forbrukerkredittkjøp og kontokredittavtaler gjennomgått. Totalt 274 forretninger i landets største byer ble kontrollert.

Halvparten av kredittkjøpene tilfredsstilte ikke kredittkjøpslovens krav til skriftlig opplysning før det blir inngått avtale om kredittkjøp. De fleste feilene besto i at kjøperne hadde fått opplyst feil sats for effektiv rente, fordi ikke alle kostnadene var tatt med ved beregningen. Hvor mye dette innvirker på den effektive renten er avhengig av lånets størrelse og nedbetalingstid. Opplysninger som pliktes gitt før inngåelse av kjøpekontrakt, ble i noen tilfeller gitt først i etterkant av kjøpet. De opplysningene som det ofte ikke orienteres om er effektiv rente, kredittkostnader og kredittkjøpspris.

Fra årsskiftet trådte en ny formel for beregning av effektiv rente for kontokreditt i kraft. På kontrolltidspunktet hadde mange av kredittyterne enda ikke rukket å tilpasse seg den nye formelen.

Ved kontrollen ble også etterlevelsen av opplysningsplikten i forretningslokalet kontrollert. Av de forretningene som markedsførte kredittvilkår inne i sine lokaler, var det ca. 60 % som ikke oppfylte opplysningsplikten etter kredittkjøpsloven. Overtredelsene gikk som oftest ut på at det ikke ble gitt opplysninger om effektiv rente og eventuelt kredittkjøpspris.

Hovedformålet med opplysningsplikten etter kredittkjøpsloven er å legge til rette for at forbrukerne lettere kan sammenligne kostnadene ved ulike lånetilbud.

Konkurransetilsynet vil i tiden framover følge opp med økt vekt på informasjon og kontroll overfor kredittytere og selgere. Tilsynet har laget et eget informasjonsark om kredittkjøpslovens opplysningsplikt. Dette kan fås ved henvendelse til informasjonssjef Jonette Øyen, Konkurransetilsynet, tlf. 22 00 48 29 / 951 29 204 eller inspektør Jan Berg, tlf. 73 54 65 64.

Artikkelen fortsetter under annonsen