Disse avgiftene kan øke

Dyrere alkohol, like dyr tobakkk, og dyrere strøm i Nord-Norge er blant forslagene om endringer i særavgiftene.

Det regjeringsoppnevnte særavgiftsutvalget har foreslått omtrent like store reduksjoner i særavgiftene som økninger.

Poenget med gjennomgangen har vært å utrede insentivene i avgiftssystemet.Gruppas forslag er derfor gjort innenfor en såkalt provenynøytral ramme - det vil si at de verken øker eller reduserer statens inntekter.

Disse kan bli høyere

Her er de viktigste avgiftsøkningene, som eventuelt vil bli fulgt opp av regjeringen i sine forslag til statsbudsjett:

Autodieselavgiften foreslås økt til 4,64 kroner per liter. Følges forslaget opp av regjeringen, er det anslått å øke statens inntekter med 2,9 mrd per år fra biler. Innføring av samme sats for fritidsbåter kan gi merinntekter på 30 millioner kroner årlig.

I tillegg foreslår utvalget at alternative drivstoff avgiftslegges på samme nivå som
bensinavgiften, noe som kan gi merinntekter på 50 millioner årlig.

Alkoholavgiftssatsene foreslås økt med 10 prosent.
Alkoholavgiftssatsene foreslås økt med 10 prosent. Vis mer


Dersom el-avgiften utvides til å omfatte husholdningene i Nord-Troms og Finnmark, slik utvalget foreslår, vil det gi merinntekter på 100 millioner årlig.

Dokumentavgift foreslås innført for borettslagsleiligheter. Les mer her.

Dyrere børst?

Økte alkoholavgifter kan gi merinntekter på 635 millioner årlig.

Elastisiteten i etterspørselen er betydelig, og økte avgifter vil gi en reduksjon
i det registrerte forbruket,
er begrunnelsen fra gruppa, som foreslår at satsene økes med 10 prosent.

Utvalget utvalget foreslår ingen endringer i avgiften på røyketobakk og sigaretter, men ønsker slutt på taxfree etter landing. Dette betyr at den nye taxfree-butikken på Gardermoen kan gå en usikker tid i møte.

I utgangspunktet anbefaler utvalget stopp på all taxfree-handel. Les mer her.

Hele rapporten kan du lese her. I tabellen på side 182 oppsummeres endringene som utvalget foreslår.