Dette sier loven om innfrielse av fastrentelån

I forskrift om opplysningsplikt overfor låntakere og om avtale om lån til forbruker står det følgende:

"Forbrukers rett til å innfri før forfall :

Forbruker skal ha rett til å innfri sine forpliktelser etter en låneavtale før forfall.

Det skal bare betales lånekostnader for lånets faktiske løpetid, regnet frem til og med betalingsdagen. I tillegg kan långiver kreve gebyrer, begrenset til dekning av kostnadene ved den førtidige tilbakebetaling når opplysning om slikt vederlag er gitt ved inngåelse av låneavtalen.

For lån hvor rentesatsen, gebyrer og andre kostnader er fastsatt for hele lånets løpetid, eller hvor slike kostnader bare kan reguleres på bestemte tidspunkter fastsatt i låneavtalen, kan långiver også kreve dekning av tap av renter eller annet vederlag i bindingsperioden, dersom låntaker er gjort kjent med långivers rettigheter før avtale ble inngått, jf. § 2-1 bokstav d. Første punktum gjelder ikke dersom låntaker har varslet långiver om førtidig tilbakebetaling innen en frist avtalt mellom partene, eller dersom ingen frist er avtalt, innen reguleringsdagen. Låntaker må i tilfelle foreta tilbakebetaling senest fire uker etter reguleringsdagen. For tiden etter reguleringsdagen betales markedsrente.

For lån som nevnt i tredje ledd skal differansen på innfrielsestidspunktet mellom den avtalte rente og den rente långiver tilbyr på tilsvarende lån med rentebinding for en periode som er nærmest mulig og minst like lang som gjenværende bindingstid, legges til grunn for beregning av långivers tap eller gevinst ved førtidig innfrielse. Dersom långiver bare tilbyr rentebinding for kortere perioder enn gjenværende bindingstid for den aktuelle låneavtalen legges det alternativet som ligger nærmest til grunn. Hvis långiver ikke lenger tilbyr rentebinding, skal långivers flytende rente legges til grunn. Långivers tap eller gevinst skal beregnes for lånets gjenværende bindingstid. Kontantstrømmene skal neddiskonteres til nåverdi med Norges Banks D-låns rente på innfrielsestidspunktet. Långivers tap beregnet på denne måte kan kreves dekket av låntaker, mens eventuell gevinst skal godskrives låntaker. Tilsvarende gjelder for andre gebyrer og kostnader omhandlet i tredje ledd.

Er det ikke avtalt noen fast avdragstid eller kan låntakeren selv bestemme størrelsen på avdragene, skal långiver sende betalingsvarsel før hver termin. Betalingsvarsel skal inneholde opplysninger om hvilket beløp som utgjør fullt og endelig oppgjør for lånet og angi en rimelig betalingsfrist. Bestemmelsene i dette ledd gjelder ikke rammelån.

lovavdelinegn i justisavdelingen: 22245363

Loven
loven litt uklar - speilvendingsprinsipp
forskrift med hjemmel mexd
forskrift: lov om finansieringsvirksomhet

forskriften kommer til å videre fra
en eller annen variant av forskriften - innfrielse av fastrentelån - sammenligningen og neddiskonteringen, norges banks dagslånsrente. Samarbeider med Kreditttilsynet.
annen beregningsteknikk.

femte år
fem ganger fem i fem år
50000 ganger fem = 200.000
siste året
xganger4ganger d-lånsrenten = 50.000
Eirik Vinje, JD lovavdelingen

8,24 minus 6,62= 1,62