Dette sier de om dobbel barnetrygd

Når ikke Rikstrygdeverket informerer om rettighetene dine, får vi gjøre det. Her er Barne- og familiedepartementets og Rikstrygdeverkets tolkninger av barnetrygdloven.

Dette skriver Barne- og familiedepartementet

om utvidet (dobbel) barnetrygd ved delt omsorg.


"Ved delt bosted (barnet bor like mye hos hver av foreldrene etter samlivsbrudd) følger det av barnetrygdloven § 2, tredje ledd at hvis foreldrene ikke bor sammen og skriftlig har avtalt delt bosted i samsvar med barnelova § 36 første ledd, kan hver av foreldrene få rett til 50% barnetrygd, hvis de fremsetter krav om dette. Etter § 12 - utbetaling av barnetrygd - heter det at dersom vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt, kan hver av foreldrene få utbetalt barnetrygd med 50% av den stønaden hver av dem utløser rett til.

Med andre ord kan utvided barnetrygd deles 50/50 mellom foreldrene hvis de har avtalt delt bosted. Foreldrene kommer derfor ikke dårligere ut (samlet) enn om den ene skulle ha barnet fast boende hos seg."(vår uthevn.)

Bekrefter

For sikkerhets skyld, har vi også innhentet Rikstrygdeverkets forståelse av loven. Her er deres svar:

"BFDs (Barne- og familiedepartementet. Red. anm.) svar angående mulige rettigheter til utvidet barnetrygd ved "delt bosted" for barnet, er i samsvar med Rikstrygdeverkets tolkning.

Som BFD sier, følger dette av barnetrygdloven § 2 tredje ledd og § 12 tredje ledd som lyder:

§ 2 tredje ledd:
Hvis foreldrene ikke bor sammen og skriftlig har avtalt delt bosted i samsvar med barnelova § 36 første ledd, kan hver av foreldrene få rett til 50 prosent barnetrygd, hvis de fremsetter krav om dette."

§ 12 tredje ledd:
"Dersom vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt, kan hver av foreldrene få utbetalt barnetrygd med 50 prosent av den stønaden hver av dem utløser rett til"

I Rikstrygdeverkets kommentar til loven , Rikstrygdeverkets rundskriv, har vi bl.a. følgende kommentar til barnetrygdlovens § 12 tredje ledd :

"12 tredje ledd - Delt utbetaling av barnetrygd når barnet har delt bosted:
I tilfeller der foreldrene har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet jf. denne lovs § 2 tredje ledd, kan barnetrygd utbetales til begge foreldrene med 50 prosent til hver av dem. Hver av foreldrene vurderes separat i forhold til reglene om utvidet stønad. Dette kan for eksempel medføre at den ene forelderen vil kunne få 50 prosent av utvidet stønad fordi vedkommende fyller vilkårene i § 9, mens den andre forelderen vil kunne få 50 prosent av ordinær stønad hvis vedkommende har inngått ekteskap."

Rikstrygdeverket ser at denne situasjonen ikke omtales spesielt på våre nettsider. Det er på det rene at våre nettsider ikke dekker alle situasjoner vedrørende rettigheter til f.eks. barnetrygd (utvidet eller ordinær). Det vil bli vurdert om vi bør beskrive eventuelle rettigheter ved delt bosted noe tydeligere enn det som ligger på våre informasjonssider i dag."