Dette får alle ved fødsel

Her tar vi opp: Fødselspenger og engangsstønad, permisjonslengde, og barnetrygd. Du finner mer informasjon på Trygdeetatens nettsider.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

For å ha rett til fødselspenger må moren ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene, før hun begynner sin stønadsperiode.

Også fedre kan ha rett til fødselspenger, vilkåret er også her at han har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene før han begynner sin stønadsperiode. Årsinntekten må være minst 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Har både moren og faren opptjent rett til fødselspenger, kan faren ta ut fødselspermisjon i

  • i opptil 33 uker med full lønn, eller
  • i opptil 43 uker med 80 prosent av full lønn
Har IKKE moren rett til fødselspenger, kan faren ta ut fødselspenger i
  • i opptil 29 uker med full lønn, eller
  • i opptil 39 uker med 80 prosent av full lønn
Mer info om menns rett til fødselspenger, finner du på Trygdeetatens nettsider.

Alminnelige regler

Stønadsperioden for kvinner er til sammen 42 uker med 100 prosent lønn, eller 52 uker med 80 prosent lønn. Den som er alene om omsorgen for barnet, vil som hovedregel få hele stønadsperioden.

Vanligvis er fødselspengene for arbeidstakere lik full lønn for inntekt opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Det du tjener over 294.540.- (= 6*G) vil du altså ikke få dekket av folketrygden. Tips: Det vil si at du bør sørge for å ha en klausul i din arbeidskontrakt, som sier at din arbeidsgiver skal dekke spriket fra 6*G, og opp til 100 prosent lønnsdekning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Engangsstønad

Hvis du ikke oppfyller kravene til å få fødselspenger, enten fordi du ikke har noen arbeidsinntekt, eller du ikke har arbeidet i seks av de siste ti månedene, har du rett til engangsstønad ved fødsel eller adopsjon.

Engangsstønaden utgjør i dag 32.138 kroner.

Dersom fødsels- eller adopsjonspengene samlet er lavere enn engangsstønaden, har du rett til å få utbetalt det overskytende beløpet.

Barnetrygden

Alle barn bosatt i Norge skal ha barnetrygd. Barnetrygden blir gitt fra og med måneden etter at barnet er født, og til og med den måneden det fyller 18 år.

Barnetrygdsatsen er i dag på 972 kroner per måned per barn. Bor du i Finnmark eller i Nord-Troms, får du et tillegg til barnetrygden. Tillegget er på 316 kroner per måned per barn.

Er barnet mellom ett og tre år, har du også krav på et småbarnstillegg. Satsen er nå på 657 kroner per måned per barn.

Kontantstøtte

Kontantstøtte kan gis for barn mellom ett og tre år som ikke bruker barnehageplass med statlig driftstilskudd, eller som bare delvis bruker slik plass.

Full kontantstøtte utgjør i dag 3000 kroner per måned, per barn.

Er det avtalt redusert oppholdstid i barnehagen, kan det gis delvis kontantstøtte.