Dette dekker reiseforsikringen

Alle reiseforsikringene i markedet dekker omtrent de samme tilfellene med omtrent de samme summene.


Samtliges tilbud omfatter:

 • Reisesykeforsikring
  Dekker utgifter til medisinsk behandling ved plutselig sykdom eller alvorlig ulykkesskade. I tillegg dekkes merutgifter ved hjemtransport som er nødvendig av medisinske årsaker.
 • Reiseulykkesforsikring
  Gir erstatning ved ulykke som medfører varig invaliditet eller død på lik linje med alminnelige ulykkesforsikringer, normalt begrenset til et beløp på 2 til 3 hundre tusen. Dine behandlingsutgifter i tilknytning til ulykken erstattes også opp til et visst beløp.
Det kan virke forvirrende at selskapene omtaler behandlingsutgifter ved ulykke som noe annet enn behandlingsutgiftene innunder reisesykeforsikringen. For en kunde som trenger legehjelp, er det jo knekkende likegyldig om behovet for lege og medisiner skyldes en ulykke eller en sykdom. Legehjelp og medisiner trenger man like sterkt uansett årsak. Heldigvis er det bare fagfolkenes terminologi, og lite realiteter som ligger bak selskapenes omtale av behandlingsutgiftene.

- Utgiftene som dekkes ved reisesyke omfatter i grunnen alt det viktigste mens du er på reisen, det vil si utgifter til lege, medisiner, ambulanse, for eksempel rent sengetøy på sykehussengen i USA, hvor alt koster penger. Behandlingsutgifter ved ulykke dreier seg ofte om behandling av senskader av en ulykke, og påløper ofte etter at folk har kommet hjem, forklarer Salgs- og markedssjef i Gouda Reiseforsikring Torgeir Lie.

I tillegg, dekker reiseforsikringene:

 • Reisegodsforsikring
  Dekker skade på eller tap av bagasjen eller reisegods.
 • Reiseansvarsforsikring
  Dekker rettslig erstatningsansvar du kan bli pålagt i landet du ferierer i, bortsett fra når du leier bil eller annet kjøretøy i utlandet.

 • Forsinkelsesforsikring
  Det viktigste her er at du får dekket dine utgifter til alternativ transport til feriestedet dersom du uforskyldt blir forsinket til utreisen fra Norge. For at det skal være å anse som uforskyldt må forsinkelsen skyldes værforhold, tekniske feil eller trafikkuhell. Hvis flyet er forsinket mer enn et visst antall timer ved ankomst feriemål eller ved hjemkomst, erstattes et fast beløp pr. dag, ofte 500 kroner per påbegynt døgn, maksimalt 2.000 kroner per person. Dersom du får kofferten/reisegodset ditt (ofte 4 timer) forsinket ved ankomst på reisemålet, refunderes påførte utgifter med inntil 2.000 kroner per person, for innkjøp i den tiden reisegodset er savnet.

Reiseforsikringen kan også dekke avbestillingsforsikring. Om den er en del av standardpakken eller ikke, må sjekkes spesielt.