Dette bør du vite om reiseregningen

  • Reiseregning skal skrives på fastsatt skjema og sendes til arbeidsgiver/oppdragsgiver snarest og innen 1 måned etter at reisen er avsluttet hvis ingen annen tidsfrist er bestemt.
  • Passende forskudd på reiseutgifter kan anvises. Nytt forskudd skal i alminnelighet ikke anvises før forskudd fra tidligere tjenestereiser er gjort opp.
  • Hvis regning for reiser som det er mottatt forskudd for, ikke er innlevert før fristens utløp, kan forskudd helt eller delvis kreves tilbakebetalt. Dette gjøres enten kontant eller gjennom avtale om trekk i lønn.
  • Ved bruk av egen bil skal den faktiske reiserute og tid spesifiseres på reiseregningen.
  • Arbeidsgiver/oppdragsgiver kan administrativt bestemme at faktura for reise og opphold skal sendes direkte til ham.