De misfornøydes klagesang

De ulike interesseorganisasjonene og bevilgingsmottakere er stort sett enige om en ting: De har ikke fått nok! Vi har lest, vi har nikket, vi har ristet på hodet og vi har ledd.


Kritisere det som kritiseres kan

Pressemeldingene fra de ulike interesseorganisasjonene har strømmet ut etter at statsbudsjettet ble presentert. De mener at mye er galt. Her er noen av ankepunktene.

De fattige er ikke fornøyd

- Regjeringen skuffer i fattigdomskampen. Det monner overhodet ikke i forhold til de fattigste i Norge nå, skriver Bymisjonen i en pressemelding.

Budsjettforslagets økning i tilskuddet til fattigdomsbekjempelse fra 710 millioner til 2,8 milliarder var tydeligvis ikke nok.

Omregnet i kroner for en sosialhjelpsmottaker kan dette dreie seg om et økt tilskudd på 250 kroner i måneden. Hvor er det blitt av kampen for de fattigste som hovedsak for denne regjeringen, spør generalsekretær Sturla J Stålsett i Kirkens Bymisjon.

Også organisasjonen Velferdsaliansen mener regjeringens handlingsplan ikke bidrar til å redusere fattigdommen. I en pressemelding skriver de "fattigdom skyldes at de fattige har for lite penger." Derfor ønsker de seg en rettighetsbasert minsteinntekt som de mener bør ligge på mellom 120.000 til 156.000 kroner i året.

Sykepleierne er ikke fornøyd

- Den vanskelige økonomiske situasjonen for sykehusene fortsetter. Det er dessverre ikke samsvar mellom gode intensjoner og ressurser, sier forbundsleder Bente G. H. Slaatten.

Sykepleierne er ikke fornøyd med bevilgningen til sykehusene. Sykehusene fikk 1,6 milliarder kroner i økte bevilgninger på driftsbudsjettet, noe Norges Sykepleierforbund hevder kun vil dekke påløpte kostnader og utjevning av inntektsforskjeller.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det bidrar ikke til mer enn å videreføre dagens vanskelige økonomiske situasjon, skriver sykepleierforbundet i en pressemelding.

Redder eget skinn

Unge Høyre hevder regjeringen for å redde skinnet til Kristin Halvorsen setter barnehagene foran forskning og universiteter. Dette ifølge NTB.

I statsbudsjettet for 2007 kuttes bevilgningene til universiteter og høyskoler med over 250 millioner kroner, samtidig som barnehagene får 3,2 milliarder mer i årets budsjett.

Dårlig nytt for bedriftene

NHO er glad for regjeringens bevilgninger til vei og jernbane, men raser over økte skatter.

- Nye skatteøkninger gjør at Norge går i motsatt retning av resten av Europa. Manglende stimulanser til næringslivet forsterker dette ytterligere, heter det i en pressemelding fra NHO.

Organisasjonen mener dessuten at innføringen av en kraftig NOx-avgift vil ramme fiskeriene og turistnæringen hardt.

Bondelaget misfornøyd:

Norges Bondelag raser over forslaget om å øke matmomsen til 14 prosent.

- Gjennomsnittlig påfører årets økning på 2 prosentpoeng og budsjettforslaget på 1 prosentpoeng en familie med to barn økte matutgifter på 1.500 per år. Dette er ikke god fordelingspolitikk, sier leder Bjarne A. Undheim i en pressemelding.

Han får støtte av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

- Vi registrerer at regjeringen legger til grunn at bare deler av denne økningen vil gi seg utslag i økte matvarepriser. Med andre ord vil avgiftsøkningen føre til økt press mot hele verdikjeden fra bonde til butikk, sier assisterende generalsekretær John Petter Løvstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Et gedigent mageplask

- Et gedigent mageplask. Boligbudsjettet er ikke i nærheten av det som ble lovet fra Soria Moria. Vi hadde forventet noe helt annet, sier adm. direktør Ralph Norberg i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) i en pressemelding.

Norberg sier at NBBL har lett med lys og lykte etter positive nyheter på noen av de områdene regjeringen selv har blinket ut som sentrale i det ambisiøse Soria Moria-programmet.

- Så langt finner vi ingen spor av det omfattende programmet for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger som regjeringen skulle sette i gang. Vi finner ingen styrking av bostøtten, verken for barnefamilier eller økonomisk vanskeligstilte. Det er absolutt ingenting om tiltak for bedring av tilgjengelighet og etterinstallasjon av heiser i eldre boliger, sier NBBL-direktøren.

Huseierne er lite tilfredse

Ligningsverdien på boliger øker med ti prosent i 2007, etter en økning på 25 prosent inneværende år, og administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund er følgelig ikke spesielt fornøyd.

- Dette bekrefter inntrykket fra de rød-grønnes politikk om at økt skatt på bolig og fritidseiendom fortsetter, sier han.

Det Batta savner aller mest i budsjettet er kutt i elavgiften og innføring av lavere moms på strøm og nettleie.

HSH spår økt grensehandel

I forslaget til statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke matmomsen fra 13 til 14 prosent, men de hevder dette ikke vil føre til økte matpriser. Det betyr at regjeringen tror at kjøpmennene vil redusere sine marginer.

Det tror direktør Thomas Angell i HSH ikke noe på. I stedet spår han økte priser og økt grensehandel.

- Når matmomsen ble redusert i 2001, fulgte prisene etter. Når matmomsen nå øker, kan ikke regjeringen tro at dette ikke vil gi utslag i prisene, sier Angell til NTB.

Hjerte- og lungesyke misfornøyd med det meste

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke mener pasientene blir holdt for narr.
- Det er rett og slett en skandale at regjeringen ikke holder løftene om økt satsing på rehabilitering, sier en opprørt forbundsleder i LHL, Svein Erik Myrseth. - Sykefraværet vil øke, og flere vil falle ut av arbeidslivet. Dette blir konsekvensen når pasienter ikke får hjelp til å komme tilbake i jobb etter sykdom. I tillegg vil kronisk syke bli frarøvet muligheten til å få et bedre liv.

I tillegg er de skuffet over at taket på egenandeler er foreslått økt fra 1.615 til 1.660 kroner.
- Soria Moria erklæringen sa helt klart at egenandelene ikke skulle økes, men heller holdes på et lavt nivå. At regjeringen nå øker dem er å gi feil signal.

Skattebetalerforeningen spår overtidsvegring

Skattebetalerforeningen er kritisk til at ikke skattelettelsen ble mindre - det vil si at innslagspunktet justeres opp fra 394.000 til 400.000 kroner.

- Det blir feil når personer med inntekter på 400.000 kroner blir pålagt toppskatt. Dette er bare 50.000 kroner over en gjennomsnittlig inntekt for arbeidstakere i Norge, sier administrerende direktør Jon Stordrange i Skattebetalerforeningen.

Han mener at konsekvensen vil bli at folk vegrer seg for å arbeide overtid, for å unngå å komme over 400.000 kroner i årsinntekt.

Savner helhetlig tenkning

Ungdom Mot Narkotika (UMN) og Juvente vil ha mer langsiktig tenking fra regjeringen, ved økt satsing på forebyggende arbeid av frivillige organisasjoner.

- Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag inneholder mange lovende endringer på rusfeltet fra regjeringas side. Regjeringa skal berømmes for sin helhetlige tanke, og sin sosiale politikk og satsning. Men dessverre har regjeringa glemt at også forebygging er en del av den helhetlige ruspolitikken, skriver organisasjonene i en pressemelding.


Pensjonistene ikke fornøyd

Norsk Pensjonistforbund fastslår at Statsbudsjettet 2007 ikke gir noenting til landets mange minstepensjonister som de hevder ligger under fattigdomsgrensen. I en pressemelding fra PR-byrået Pressekontoret uttaler Pensjonistfobundet følgende:

– Det nye statsbudsjettet legger opp til at mange minstepensjonister vil få det enda verre. Til tross regjeringens løfte om en lysere framtid for de eldre i Norge, gjøres det ingenting med minstepensjonen. Tvert i mot vil økt matmoms og økning i likningsverdi på bolig med 10 prosentenheter, bety trangere økonomi for mange av landets eldre mennesker, sier Mons Sandnes, leder i Norsk Pensjonistforbund.

Kringkastingssjefen er misfornøyd

Kringkastingssjef John G. Bernander varsler at den lave lisensøkningen på 60 kroner vil gå ut over dagens tilbud fra NRK, melder NTB.

- Denne lisensjusteringen dekker knapt nok NRKs reelle økning i kostnader knyttet til pris- og lønnsjusteringer, og representerer således en flat videreføring av dagens aktivitet. Å oppfylle alle de ønsker om digital merverdi og nytt innhold som vi - og departementet- ønsker å tilby, gis det ikke mulighet for innenfor de økonomiske rammer som er lagt i statsbudsjettet, sier Bernander.

Kommunene er fornøyd men skuffet

Kommunalansattes Fellesorganisasjon, KFO er litt fornøyd og litt skuffet.

- KFO er tilfreds med at kommunenes inntekter øker. Dette er helt nødvendig for å kunne følge opp løftene og skape et bedre velferdstilbud særlig overfor barn og eldre. Det gjenstår likevel mye, sier KFO-leder Gunn Olander i en kommentar til statsbudsjettet for 2007.

Det henger likevel et par "men" i luften:
- Vi hadde større forventinger til kommunesatsingen, sier Olander videre. KFO skulle gjene sett større overføringer, og de synes også at det burde vært større fradrag for fagforeningskontingenter.

Kilde: De ulike siterte organisasjonene, samt NTB