Dagens regler!

Et av hovedproblemene med 600.000 kroners regelen, var at du virkelig fikk svi hvis du brøt beløpsgrensen.

Selv om du bare var noen få kroner over den magiske grensen, ville skattebyrden inntre allerede på tildelingstidspunktet, noe som ikke var særlig gunstig for arbeidstagere flest. Også for arbeidsgiver kunne dette bli skjebnesvangert, ettersom en regnefeil ville resultert i at de måtte betale arbeidsgiveravgiften med en gang.

Sist, men ikke minst fikk også skatterådgivere og likningsmyndigheter merarbeid pga. ordningen.

600.000 kroners grensen fjernes


Endringene ble lovfestet den 23. juni 2000, og vil gjøres gjeldende fra og med inntektsåret 2000.

Dagens regler:

  • Skatteplikten ved ervervet av ikke-børsnoterte opsjoner i arbeidsforhold avvikles.

  • Skattleggingen vil i stedet skje når du innløser, eller selger opsjonene dine. Gevinsten ved innløsning eller salg av opsjonen skal da beskattes som lønnsinntekt, og inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette gjelder uavhengig av om underliggende aksjer eller grunnfondsbevis er børsnotert eller ikke.

  • Skattereglene for børsnoterte opsjoner ble imidlertid ikke endret. Slike opsjoner skal beskattes ved tildelingen, ved at kursverdien ved tildeling (minus eventuelt vederlag) behandles som lønnsinntekt. Gevinst ved senere innløsning eller salg av opsjonen behandles også som lønnsinntekt.

Overgangsregler

Stadige endringer i regelverket gir også behov for nye overgangsregler. Overgangsreglene viderefører de gjeldende reglene for gevinstberegning, dvs. at skattyter ved gevinstberegningen får fradrag for beskattet beløp ved ervervet av opsjonene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg videreføres retten til fradrag i alminnelig inntekt for beskattet beløp ved ervervet, ved bortfall av retten og ved innløsning eller salg av retten til lavere verdi enn det allerede skattlagte beløpet.