Blir gratisarbeid straffet?

Mange som jobber gratis for veldedige organisasjoner har fått kjøregodtgjørelse som et slags plaster på såret. Hvordan kan de begrense skatten framover?Kilde: Stortingets spørretime / Finansdepartementet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det skal altså betales skatt av godgjørelse som overstiger 2.05 kroner per km over 4000 km. Spørsmålet gikk ut på om reglene vil bli justert for å unngå skattlegging av gratisarbeid.

Svar:
Det er tre særlige skatteregler som gjør at kjøregodtgjørelse fra ideelle organisasjoner helt eller delvis kan bli lempeligere behandlet likevel:

  • Den ene særregelen er at lønn inntil 2.000 per år fra en ideell organsasjon ikke er skattepliktig.

    Dette gjelder også lønn i form av ellers skattepliktig overskudd på kjøregodtgjørelse. Særregelen gjelder ikke dersom samlet lønn inklusive slikt overskudd overstiger de kr 2.000.

  • Den andre særregelen er at ideelle organisasjoner på visse vilkår er fritatt for arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger inntil kr 300.000 i året. Også dette fritaket inkluderer ellers avgiftspliktige overskudd på kjøregodtgjørelse.
  • I tillegg kommer den nevnte regelen om at arbeidsgivers dekning av dokumenterte kostnader til arbeidsreise på visse vilkår ikke skal regnes som skattepliktig inntekt når arbeidsgiver er en veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, og skattyters øvrige lønn og godtgjørelse fra organisasjonen ikke overstiger 30 000 kroner i inntektsåret.
  • I Finansdepartementets forskrift til skatteloven er det fastsatt at arbeidsgivers dekning av dokumenterte kostnader til arbeidsreise ikke skal regnes som skattepliktig inntekt når arbeidsgiver er en veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, og skattyters øvrige lønn og godtgjørelse fra organisasjonen ikke overstiger 30.000 kroner i inntektsåret.

    En frivillighetssentral vil være en slik allmennyttig institusjon som omfattes av denne regelen. Frivillighetssentralens dekning av hjelpernes reisekostnader kan dermed på visse vilkår mottas skattefritt.

Samlet sett fremtrer ikke de nå gjeldende regler som urimelig strenge for kjøring for ideelle organisasjoner.

Svaret er redigert. Hele svaret finner du her: Stortingets spørretime / Finansdepartementet.