Billigere nybil neste år

Egentlig er det ikke så hemmelig hva som skal skje med bilavgiftene. Oppskriften på en miljøvennlig omlegging ble gitt i full offentlighet for tre år siden: Dyrere diesel og billigere nye biler.


Da Finansminister Kristin Halvorsen i helgen gikk ut med nyheten om omlegging av bilavgiftene i mer miljøvennlig retning, kunne det neppe kalles en brennhet nyhet. En slik omlegging har vært planlagt og til dels applaudert i mange år. Offentlige dokumenter siden 2003 gir en god pekepinn av hva omleggingen vil gå ut på.

Sist gang omleggingen ble varslet, var i den rødgrønne regjeringens forslag til budsjett for i år:

"Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til omlegging av bilavgiftene i mer miljøvennlig retning i budsjettet for 2007. I forbindelse med en slik omlegging er det også naturlig å vurdere satsforskjeller og avgrensinger mellom næringskjøretøy og personkjøretøy."

Dermed forpliktet den seg til å følge opp Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett, som noen uker i forveien hadde viet mye spalteplass til omlegging av bilavgiftene i mer miljøvennlig retning, med bakgrunn i et arbeid som begynte med en "bestilling" fra Stortinget allerede i 2000.

Med andre ord er det bred enighet blant partiene på Stortinget om å gjøre bilavgiftene mer miljøvennlige, og definisjonen av hva som er miljøvennlige bilavgifter har vært gjenstand for grundig utredning i lang tid. Det meste av tankegodset er gjengitt i rapporten "Bilavgifter", som du kan lese hvis du trykker her.

Diesel på tynn is

Etter å ha lest rapporten, er det lett å konstatere at diesel ligger tynt an når bilavgiftene skal gjøres mer miljøvennlige.

"Økt tungtrafikk, flere lette dieselbiler og trafikkvekst har motvirket nedgangen i utslipp. Lette dieselkjøretøy står nå for en like stor andel av partikkelutslippene som de tunge," skrev arbeidsgruppen, og mente at de høye utslippene av nitrogendioksid og partikler fra dieseldrevne biler gjør det nødvendig med nye tiltak.

Vi har tidligere skrevet om hvordan markedsandelen for dieseldrevne personbiler øker jevnt og trutt, blant annet på grunn av billig diesel.

"Bruk av diesel har høyere lokale utslippskostnader enn bensin, og avgiftene på diesel er vesentlig lavere enn på bensin. Arbeidsgruppen mener derfor at avgiftsnivået mellom bensin og diesel bør jevnes ut", var en av hovedkonklusjonene i rapporten.

I utspillene overfor pressen helgen som gikk, presiserte imidlertid Halvorsen at de samlede inntektene av bilavgiftene ikke skulle økes.

Dersom dieselavgiften økes, vil det derfor være rom for lettelser i andre avgifter. Også her visste arbeidsgruppen råd i 2003:

Billigere personbiler

Kombibilene volder hodebry Vis mer


Arbeidsgruppen pekte på problemene med at typiske næringskjøretøy som varebiler, kombinerte biler og minibusser kan dekke det samme behovet som personbiler, samtidig som de har lavere engangsavgift enn personbilene. Dermed bidrar avgiftssystemet til uønskede tilpasninger ved at det blir lønnsomt å anskaffe typiske næringskjøretøy til privat bruk eller bygge om personbiler til varebiler. Dette fører til at det velges større biler enn ellers, og miljøvirkningen av dette er negativ, i følge rapporten.

Mer om dagens fordeler ved kombi-biler kan du lese hos DinSide Motor her.

Arbeidsgruppen gikk svært langt i å gi råd om å bruke inntektene av økt dieselavgift til å jevne ut forskjellene i engangsavgift mellom personbiler og andre biler.

"I den grad en finner det hensiktsmessig å redusere engangsavgiften, for eksempel mot å øke andre avgifter på eie og bruk av bil, bør eventuelle lettelser i engangsavgiften komme personbilene til gode," skrev gruppen.

Dersom det er ønskelig å redusere nivået på engangsavgiften mener flertallet i arbeidsgruppen (...) at en bør vurdere om deler av den generelle lettelsen av drivstoffavgiftene i 2000 og 2001 kan reverseres, spesielt på diesel", skrev gruppen, og ga dermed en klar oppskrift på hvordan en inntektsnøytral og miljøvennlig omlegging av bilavgiftene kunne gjøres - i grove trekk.

CO2 - avhengig engangsavgift?

Selv om grunnoppskriften på omleggingen er ganske klar, er ikke bildet helt entydig når det gjelder hvordan engansavgiften kommer til å se ut etter nyttår.

Drift av dieselbiler skal sponse nye miljøvennlige biler Vis mer


Det som peker i retning av at engangsavgiften vil bli gjort avhengig av bilens CO2-utslipp, er at Bondevik-regjeringen ga tydelige tegn om at forvaltningen var klar til å håndtere en CO2- komponent i engangsavgiften fra 2007:

"CO2-utslipp blir allerede i dag priset gjennom CO2-avgiften på drivstoff. Departementet mener likevel at CO2-utslipp som avgiftsgrunnlag i engangsavgiften vil gi et ytterligere incentiv til å kjøpe biler med lave CO2-utslipp. En slik omlegging vil samtidig gjøre avgiftssystemet mer enhetlig, ved at en ikke vil trenge spesialbehandling av ny motorteknologi. Det er imidlertid en del praktiske problemer knyttet til en omlegging, blant annet at opplysninger om CO2-utslipp mangler for en del kjøretøy. Disse problemene bør nå kunne løses, slik at engangsavgiften kan knyttes til CO2-utslipp fra 2007. Det synes i første rekke aktuelt å erstatte en eller begge motorkomponentene (slagvolum og effekt) med CO2-utslipp", skrev den forrige regjeringen.

Dette er ganske rene ord for pengene, for en som leter etter signaler. Når vi likevel er i tvil om at dette blir konklusjonen i neste års statsbudsjett, skyldes det at arbeidsgruppen i sin tid pekte på at en CO2-komponent i engangsavgiften kunne gjøre de problematiske dieselbilene enda billigere.

Gruppen skrev den gangen at dersom en beholder en progresjon som tilsvarer den i dagens slagvolumkomponent, ville en inntektsnøytral omlegging påvirke folks valg av bilmodeller svært lite. Og ikke bare det - de vanskelige dieselbilene kunne bli billigere: Den gjennomsnittlige avgiften på dieselbiler ville bli redusert med 23 - 24 000 kroner, mens gjennomsnittlig engangsavgift på bensinbiler ville øke med 3 - 4 000 kroner, ifølge gruppens beregninger.

"Det er mulig å få oppnå noe større virkninger på sammensetningen av nybilkjøpene dersom det utformes et mer progressivt system enn i dag. Selv med en ganske kraftig
progresjon, indikerer beregningene en forholdsvis moderat reduksjon i CO2-utslippene fra nye kjøretøy. Modellresultatene tyder på at det er vanskelig å påvirke valget av ny bil slik at reduksjonen i CO2-utslippene blir særlig større enn 1-2 pst. Sett i forhold til den teknologiske utviklingen som knytter seg til produksjonen av biler, synes mulighetene for å påvirke CO2-utslippene gjennom en CO2-komponent i engangsavgiften å være forholdsvis begrenset,"
konkluderte gruppen den gangen.

Det er altså vanskelig å lese ut fra dokumentene på Odin hvordan enden blir på visa om engangsavgiften og CO2.

Derimot er det ganske lett å lese seg til at det blir billigere å kjøpe ny personbil til neste år, og dyrere å tanke diesel.