Billigere flexifuel-biler

I dag foreslår regjeringen nedsatt éngangsavgift på flexifuelbiler - allerede fra i sommer.

I Revidert nasjonalbudsjett 2007, som ble fremlagt i dag, foreslår Regjeringen enkelte endringer i skatte- og avgiftsopplegget og varsler noen saker den vil jobbe videre med fram mot budsjettet for 2008. Finansdepartementet anslår at endringene samlet gir et inntektstap for staten på om lag 33 millioner kroner i 2007.

Støtte til flexifuelbiler

Regjeringen foreslår en støtteordning for E85-biler gjennom et fradrag i engangsavgiften på 10.000 kroner pr. E85-bil med virkning fra 1. juli 2007. Dette svarer om lag til merkostnadene knyttet til produksjon av en E85-bil. Regjeringen vil følge utviklingen over tid for å se at den valgte støtteordningen virker etter hensikten.

Både Ford og Volvo produserer i dag flexifuel-biler.

Ford har klart forpliktet seg til å tilby markedet stadig mer miljømessig bærekraftig transport. Som et ledd i dette vil de om mindre enn 12 måneder ha 5 modellserier med flexifuel-motorer. Og innen fem år vil de tilby en Ford Focus som slipper ut mindre enn 100 gram CO2 per kilometer.

Focus og Ford C-MAX er allerede tilgjengelig for kjøring på E85 (15% blyfri bensin og 85% bioetanol). I begynnelsen av 2008 vil tre nye modeller komme til idet både Ford Mondeo, Ford S-MAX, og nye Ford Galaxy da vil kunne kjøres på flexifuel. Dermed har Ford det største utvalget flexifuel-modeller på det norske markedet.
, skrev nettstedet www.yrkestrafikk.no i mars.

Andre endringer

På statsbudsjettets inntektsside varsler regjeringen i tillegg disse endringene:

Utvidet frist for innberetning av merverdiavgift
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2007 ble oppgave- og betalingsfristen for tredje termin merverdiavgift utsatt fra 10. august til 20. august. Regjeringen foreslår nå å utsette fristen for innbetaling av tredje termin merverdiavgift med ytterligere 11 dager, fra 20. august til 31. august.

Strategi for økt bruk av biodrivstoff
I erklæringen fra Soria Moria heter det at ”Regjeringen vil igangsette et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff i tråd med EU-direktiv 2003/30/EF”. Regjeringen legger nå fram sin strategi for økt bruk av biodrivstoff i Norge. Det settes et omsetningskrav til andel omsatt biodrivstoff tilsvarende 2 volumprosent i 2008 og 5 volumprosent i 2009. Regjeringen vil arbeide for et mål om å nå 7 volumprosent i 2010.

Merverdiavgift ved omsetning av brukte kjøretøy
Et forslag om omlegging fra dagens omregistreringsavgift til merverdiavgift ved omsetning av brukte kjøretøyer har vært på høring. Departementet går nå gjennom høringsuttalelsene og arbeider videre med eventuelle endringer fram mot budsjettet for 2008.

Differensiert arbeidsgiveravgift – nå også for transportsektoren i sone 1a
Europakommisjonen har gjennom en ny forordning åpnet opp for at også transportsektoren skal kunne motta såkalt bagatellmessig støtte fra det offentlige. Regjeringen foreslår derfor at avgiftsvedtaket endres slik at også transportforetak nå kan beregne arbeidsgiveravgift med redusert sats på 10,6 prosent innenfor fribeløpet i sone 1a.

For foretak som driver transport på vei er fribeløpet 265.000 kroner per år. For øvrige typer transportforetak er fribeløpet 530.000 kroner per år.

Endringene foreslås å få virkning allerede fra 1. januar 2007.