Billigere å eie bolig: Vil fjerne boligskatten

Fordelsskatten på egen bolig og fritidshus er foreslått fjernet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Etter Regjeringens syn er beregnet inntekt av egen bolig et dårlig skattegrunnlag.

Dagens regler slår vilkårlig ut, og det er svært vanskelig å utforme et takstsystem som ikke gir urimelige utslag. Regjeringen har derfor gjennomført lettelser i skatt på bolig og fritidshus hvert budsjettår, og foreslår nå å fjerne den resterende fordelsskatten i 2005. Dette er i tråd med løftet i Sem-erklæringen.

Her er de foreslåtte endringene for beregnet inntekt av egen bolig og fritidshus

Grense for ligningsverdi, 1. trinn, er på 90.000 kroner. Foreslått opphevet.
Satsen på 1. trinn er i dag 2,5 prosent. Foreslått opphevet.

Grense for ligningsverdi, 2. trinn, er i dag på 451.000 kroner. Foreslått opphevet.
Satsen på 2. trinn er i dag 5 prosent. Foreslått opphevet.

Om forslaget blir vedtatt innebærer det en skattelettelse på om lag 1,9 milliarder kroner.