Består du rentetesten?

Takket være Kredittilsynet og Statistisk sentralbyrå kan vi nå se på rentespøkelset i dagslys. De har nå nemlig testet husholdningenes følsomhet for renteoppgang. Hvor stor rentebelastning tåler du?

Rentespøkelset er nå blitt underkastet iskald analyse. Takket være Kredittilsynet og Statistisk sentralbyrå kan vi nå se på det i dagslys. Norske husholdningers følsomhet for renteøkninger er blitt testet.

I rapporten Tilstanden i finansmarkedet 2006 (ss.33 - 34), som Kredittilsynet presenterte i dag, står resultatene av en sensitivitetsanalyse av norske husholdninger, utført av Statistisk sentralbyrå(SSB) på oppdrag fra Kredittilsynet (KT).

I testen kartlegges blant annet hvor mange husholdninger som vil oppleve at renteutgiftene tar mer enn 30 prosent av deres inntekter etter skatt ved to ulike scenarier for renta ved årsskiftet 2008/09.

Direktør Bjørn Skogstad Aamo har sensitivitetstestet norske husholdninger. Arkivfoto: Per Ervland
Direktør Bjørn Skogstad Aamo har sensitivitetstestet norske husholdninger. Arkivfoto: Per Ervland Vis mer


Inngangen til 2008 - omtrent som 2002

- Mens husholdningene samlet sett er i en gunstig finansiell stilling, er enkelte grupper vesentlig mer utsatte for renteendringer enn andre, skriver Kredittilsynet/SSB, som har delt inn husholdningene i tre hovedgrupper etter rentebelastning (rentebelastningen er definert som renteutgiftenes andel av disponibel inntekt etter skatt).

Tilsynet skriver at ved en pengemarkedsrente på 5 prosent ved inngangen til 2008, omtrent som forutsatt i Norges Banks rentebane, vil antall husholdninger med rentebelastning over 20 prosent være tilbake på omtrent samme nivå som i 2002.

- Renten er imidlertid antatt å være 5 prosent, betydelig lavere enn i 2002, slik at oppgangen må tilskrives kredittveksten i perioden. Andelen av total gjeld i gruppene med høyest rentebelastning fordobles, skriver KT/SSB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her er stresstesten
Rentebelastning i prosent av inntekt etter skatt2004Årsskiftet 07/08
renta 5 %
Årsskiftet 08/09
ved rente 7%
Årsskiftet
08/09 ved rente 8%
  
0,1 - 19,9 %1.5631.4531.2231.134  
20 - 30 %75180259273  
Over 30 %37105257331  
Antall husholdninger (i tusen) og deres rentebelastning. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kredittilsynet


Stresstesten

Det er gjort to stresstester der renten antas å øke med henholdsvis 2 og 3 prosentpoeng i løpet av 2008. Begge disse renteøkningene ligger innenfor Norges Banks usikkerhetsvifte slik den fremkommer i Inflasjonsrapport 3/2006.

Hvis renten øker med 2 prosentpoeng i løpet av 2008 viser beregningene at noe over ½ million husholdninger vil få en rentebelastning over 20 prosent, og halvparten av disse vil ligge over 30 prosent. Disse gruppene vil innestå for 56 prosent av den samlede gjelden.

- Dersom renten øker med 3 prosentpoeng, stiger antallet husholdninger med en rentebelastning over 20 prosent til drøyt 600 000, det vil si over en fjerdedel av husholdningene. Disse husholdningene har nær to tredjedeler av gjelden. Husholdninger med en buffer i form av likvid formue vil i større grad kunne takle gjelds- og rentebyrden, skriver forfatterne, som tilføyer at gruppene med høyest gjeldsbelastning også har den minste støtputen i form av finansformue.

Lånefest på hell

Kredittveksten blant husholdningene antas å avta svakt fra dagens nivå, til 12 prosent i 2007 og 2008, men tilsynet er likevel bekymret for gruppene med størst gjeld:

Hvor rentefølsom er du?

Hvor stor rentebelastning får du i verste fall i 2009? (Avsluttet)
1: Mellom 0,1 og 19,9 prosent(38%) 185
4: Har aldri regnet på det(30%) 147
2: 20 - 30 prosent(17%) 83
3: Over 30 prosent(16%) 78
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Yngre låntakere har lavere egenkapital enn eldre, noe som medfører større lånebehov ved boligkjøp. Det siste året var det særlig for denne aldersgruppen belåningsgraden økte. Hele 77 prosent av lån til kjøp av bolig i den yngste aldersgruppen hadde en belåningsgrad over 80 prosent. Det var også en markert økning i lån utover verdigrunnlaget, fra 22 til 37 prosent av porteføljen. For lånekunder mellom 35 og 66 år var det mindre endringer fra 2005. I denne aldersgruppen hadde nær 60 prosent av
lån til kjøp en belåningsgrad over 80 prosent
, skriver tilsynet.

Er dette gresk for deg?

Lurer du på hvor stor din rentebelastning er og kan bli? Det burde du være bevisst på. Sjekk papirene fra banken din og legg tallene inn i Norges beste budsjettmodell som hjelper deg med å få bedre oversikt over privatøkonomien din.