Bedre konfliktløsningsordninger

For å forhindre domstolsbehandling, er det nødvendig at forsikringsselskapenes klageinstanser har et godt rykte, både hos selskapene og ikke minst hos kundene. Behandlingen må føles sikker, god, betryggende, og være rask. I tillegg må du som kunde bli bedre orientert om de klageinstanser som er aktuelle for deg. Målet er at både de ressurssvake, og ressurssterke, kundene skal føle seg trygge.

Målet er altså å gi deg utvidet klageopplysning, både internt i ditt eget selskap og ved Forsikringsklagekontoret. Fra årsskiftet skal det etableres en frivillig meglingsordning for privatkunder. Den skal være billigere, bruke kortere tid enn dagens ordninger, og framtre som mer tillitsvekkende overfor deg som kunde.

Forsikringsklagekontorets stilling skal styrkes. Finansieringen er lagt om, slik at saksbehandlingen, forhåpentligvis, blir bedre og kortere.

Forsikringsskadenemdas og Avkortningsnemdas avgjørelser skal bli bedre begrunnet enn tidligere. Målet er å bidra til økt respekt, og etterlevelse, i forsikringsselskapenes egen praksis. I tillegg vil det bli vurdert om avgjørelsene nemdene fatter skal være bindende for forsikringsselskapene, hvis de ikke innen en viss frist velger å føre saken inn for det vanlige domstolsapparatet.

Målet er at tiltakene skal iverksettes fra årsskiftet.

Medisinsk vurdering. Spesielt ved bilulykker og yrkesskader har det blitt reist kritikk mot erstatningsoppgjør for personskader. Hovedproblemet har vært den medisinske uenigheten om graden av uførhet, og invaliditet. Fra offentlig hold har det blitt anbefalt at det etableres en offentlig tvisteløsningsnemd, for slike saker. Forsikringsbransjen er enig i dette, og krever at myndighetene setter i gang. Erfaringsmessig kan nok det ta litt tid...

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kostnadsdekning ved bruk av skjønn. I dag kan både kunde, og forsikringsselskap kreve at skadens størrelse skal fastsettes ved skjønn, av to nøytrale skjønnsmenn som velges fra hver av partene. For deg som privatperson kan imidlertid kostnadene gjøre dette alternativet upraktisk.

Norges Forsikringsforbund ber derfor sine medlemsselskaper om å dekke alle omkostningene ved bruk av skjønnsmenn ved tingskader, der det er selskapet som krever skjønn. Tiltaket forutsettes å tre i kraft så fort som praktisk mulig.

Tilbake til 3225 TARGET="_top" title="Nå blir forsikring lettere!">hovedartikkelen.