Barnebidrag, veier og TV

Bidraget, bilen og TV'en
PartiBarnebidragVeiutbyggingerTV-politikk
ApGikk inn for den nye Barneloven, som sier at forsørgelsen skal deles mellom foreldrene etter "økonomisk evne". Likevel skal partene kunne avtale annen fordeling."Arbeiderpartiet vil at veiinvesteringene først og fremst skal gå til å oppruste og vedlikeholde allerede eksisterende veinett, herunder til rassikring". Foreslo 10,9 milliarder til vei i arb. med Nasjonal Transportplan.*Vil bevare TV-lisensen og hovedtrekkene i dagens mediepolitikk.
FrPVil at "ved beregning av barnebidrag skal begge parters økonomiske forhold legges til grunn." Går inn for deling av reisekostnader ved samvær.Er sterkt for satsing på vei. Betegner Norge som en "samferdelssinke i Europa". Foreslår 11,7% økning i samferdselsbudsjettet og vil gi tre milliarder mer til veiene. Foreslo 13,4 milliarder til vei i arb. med Nasjonal Transportplan.*Vil ha full frihet i eteren - også på reklame. Vil selge NRK, og fjerne TV-lisensen.
HøyreKostnadene skal så deles mellom foreldrene etter begge inntekt. Dette i tråd med den nye Barneloven, som Høyre stemte for.Vil øke veibevilgningene. Foreslo i Revidert nasjonalbudsjett en økning på 500 millioner. Foreslo 11,3 milliarder til vei i arb. med Nasjonal Transportplan.*Vil opprettholde NRK som allmennkringkaster, men er usikker på lisensfinansieringen. Vil "utrede privat eierskap i NRK".
KrFKrF støttet også den nye Barneloven.Ser det som "et mål at flere skal velge kollektive transportformer." Foreslo 11,2 milliarder til vei i arb. med Nasjonal Transportplan.*Kommersialiseringen må ikke gå utover mangfoldet. Vil styrke norskandelen. Vil "styrke NRKs rolle som uavhengig allmennkringkaster". For dekning over hele landet.
SpLite om dette i programmet - kun det ulne "felles omsorg skal være Barnelovens utgangspunkt". Sp stemte mot den nye Barneloven.Vil ha en "sterk satsing på vei i årene framover". Foreslo 1 milliard mer i bevilgninger i Revidert nasjonalbudsjett. Foreslo 11,35 milliarder til vei i arb. med Nasjonal Transportplan.*Vil at NRK fortsatt skal være lisensfinansiert.
SVStemte mot den nye Barneloven. SV ønsker dagens modell. Mye samvær med barnet skal gi rett til nedsetting av bidraget. Det kan også reduseres etter "skjønn".Går mot store veiutbygginger . Vil i stedet ha "en omfordeling av ressurser fra veiutbygging til forbedring av kollektivtilbudet". Foreslo 10,9 milliarder til vei i arb. med Nasjonal Transportplan.*Vil opprettholde TV-lisensen.
VMener at begge foreldres inntekt må tas med i beregningen av bidrag. Deling av reiseutgifter må deles "rettferdig".Går som miljøparti mot veisatsing. Vil heller ha "sikkerhets- og miljøinvesteringer i byene; vedlikehold, rassikring og andre trafikksikkerhetstiltak og forbedringer av veistandarden i distriktene". Foreslo likevel 11,25 milliarder til vei i arb. med Nasjonal Transportplan.*Opptatt av å ha mediemangfold. Mener NRK bør konsentrere seg om kjerneoppgavene, og bør som reklamefri kanal ha dekning over hele landet.
*Årlig gjennomsnitt.
[Ugjyldig objekt (NAV)]