Avviser at EU-dom påvirker norske foreldrepengeregler

Det er verken jusprofessor Finn Arnesen eller likestillingsombudet enig i.

<b>URIMELIG</b> Likestillingsombudet vil ha slutt på det de kaller en urimelig foreldrepengeordning, der norske fedre blir diskriminert. Foto: NTB SCANPIX
URIMELIG Likestillingsombudet vil ha slutt på det de kaller en urimelig foreldrepengeordning, der norske fedre blir diskriminert. Foto: NTB SCANPIXVis mer

Onsdag denne uken slo EU-domstolen fast at mors arbeidssituasjon ikke kan påvirke hvor mye permisjon far skal få, i en sak fra Hellas.

Dermed kan dette bety at Norge må endre reglene for foreldrepenger, skriver Hegnar.no.

Men Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er etter alt å dømme ikke helt enig i denne konklusjonen.

Dinside har bedt om en kommentar på hvordan de mener EU-dommen vil påvirke den norske foreldrepengeordningen.

Statssekretær Kai-Morten Terning sier i en e-post til Dinside at spørsmålet om selvstendige rettigheter for far ikke er omtalt i regjeringsplattformen, og at det derfor ikke foreligger planer om å fremme lovforslag om fjerning av aktivitetskravet.


Han sier og at dommen er helt fersk, gjelder gresk lovgivning og dermed ikke er bindende for Norge.

Aktivitetskravet handler om at at mor må jobbe, studere eller liknende, for at far skal få foreldrepenger i fellesperioden - du kan lese mer om det i faktaboksen til høyre.

Les også hvordan du nå kan søke om foreldrepenger

- En realitetsflukt

Dette er Finn Arnesen, professor ved Universitetet i Oslo og leder ved Senter for europarett, ikke utelukkende enig i.

- I EØS-rettslig kontekst er det etter mitt syn uttrykk for en realitetsflukt å si at dommen ikke er bindende for Norge, sier Arnesen til Dinside.

Han forklarer dette med at direktivet for foreldrepermisjon og likestilling, som tilfellet i Hellas strider mot, er innlemmet i EØS-avtalen. Arnesen sier videre at det ikke er noen grunn til å tro at EFTA-domstolen ikke vil tolke direktivet på samme måte som EU-domstolen.

- Professor Finn Arnesen mener det er utrykk for en realitetsflunkt å si at dommen ikke er bindende for Norge, hva tenker du om dette?

- Domstolen har avgitt en tolkningsuttalelse knyttet til en ordning for greske tjenestemenn. Dommen gjelder konkret for dette forholdet og for partene i denne saken. Jeg viser for øvrig til min tidligere uttalelse, sier Terning i Barne-, likestillings og diskrimineringsdepartementet.

Sender brev til myndighetene

Likestillings- og diskrimeringsombud Sunniva Ørstavik. Foto: LDO
Likestillings- og diskrimeringsombud Sunniva Ørstavik. Foto: LDO Vis mer


Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier til Dinside at dette er en problemstilling de har jobbet med i mange år, og forteller at de får mange henvendelser fra norske familier, som opplever regelverket som urimelig og urettferdig.

- Vi har lenge ment at det at far ikke har en selvstendig uttaksrett av foreldrepenger, er diskriminerende, sier Ørstavik.

- I en tid hvor likestillingen må gå begge veier, er dette helt urimelig, sier Ørstavik, som tror norske fedre nå kan få ekstra drahjelp fra land som vi ofte tenker på som mindre likestilte enn Norge.

Fredag sender likestillings- og diskrimineringsombudet brev til myndighetene, og ber om en endring av reglene som vil ivareta menns rettigheter som omsorgsperson.

LES OGSÅ: Derfor lønner det seg med 100 prosent foreldrepenger

Ingen automatikk

Det er altså EFTA-domstolen som kan se på det norske regelverket for å avgjøre om det, som i den greske EU-dommen, bryter med EUs direktiver for foreldrepermisjon og likestilling. Men hva må til for at de faktisk ser på det norske regelverket?

Professor Finn Arnesen sier at det ikke er noen automatikk i at det blir satt søkelys på den norske foreldrepengeordningen fra europeisk hold, men at forskjellige scenarier kan føre til dette.

- EFTAs overvåkingsorgan, ESA, kan ta fatt i spørsmålet. Dette er sannsynlig, ikke minst hvis eksempelvis en fortvilt pappa, som ikke får foreldrepenger, klager inn saken til dem, forteller Arnesen. ESA vil da gå i dialog med norske myndigheter, og om denne dialogen ikke leder til et resultat ESA er fornøyd med, innlede søksmål ved EFTA-domstolen.

Far kan gå til sak

En annen mulighet er om en pappa som får avslag på utbetaling av foreldrepenger, klager videre i NAV-systemet, og saken går til trygderetten.

- Her kan trygderetten velge å spørre EFTA-domstolen om hvordan EØS-reglene er å forstå, sier Arnesen. Trygderettens avgjørelse kan bringes innfor de ordinære domstolene, og også disse har anledning til å be EFTA-domstolen om hjelp.

En far som ikke får foreldrepenger på grunn av regelen om mors aktivitet, og som må bruke ferie eller permisjon uten lønn, kan dessuten gå til sak mot staten gjennom det alminnelige norske rettssystemet, og kreve erstatning.

- Enten det er EFTA-domstolen eller norske domstoler som tar stilling til hva EØS-retten krever av norsk rett, vil EU-domstolens avgjørelse fra Hellas veie tungt, sier Arnesen.

LES OGSÅ: Kan de kutte støtten om du reiser utenlands?