Tenk langsiktig...
Tenk langsiktig...Vis mer

Arveavgift:Du kan fritt gi gaver til ukjente, men dine nærmeste får svi

Hva er egentlig arveavgift? Hvem må betale og hvilke unntak er det fra avgiftsplikten?

Arveavgift er avgift på arv eller gave. Arveavgiften er faktisk ikke av ny dato, den går helt tilbake til det gamle Rom, hvor keiser Augustus innførte en avgift på 20 prosent av all arv. Pengene var øremerket til pensjon av keiserens soldater.

I dag fastsettes satsene av Stortinget hvert eneste år, du slipper altså ikke unna.... Den som har mottatt arv eller gave, skal sende gavemelding til skattefogdkontoret i det fylket arvelater eller giver bor. Er arvelater eller giver bosatt i utlandet, skal meldingen sendes til Oslo og Akershus skattefogdkontor.

Ved arv er fristen for å sende melding seks måneder etter dødsfall, og ved gave- eller arveforskudd en måned etter at gaven eller arveforskuddet er mottatt.

Ved dødsfall har alle arvinger plikt til å sende melding selv om det er fullmektig i boet. Arveavgiften skal betales til skattefogdkontoret i det fylket arvelater eller giver bor.

Plikten til å betale arveavgift utløses i utgangspunktet ved alle former for arv. For visse ytelser er det imidlertid avgiftsfrihet.

Hvem må betale arveavgift?

Det er du som arver som må betale arveavgiften. Det samme gjelder gave, eller del av gave til:

  • a) Noen som på den tid gaven ytes er giverens eller hans ektefelles nærmeste arving etter loven, eller fosterbarn.

  • b) Noen som på den tid gaven ytes er tilgodesett i giverens testament.

  • c) Slektning i rett nedstigende linje til noen som er nevnt under a) eller b).

  • d) Ektefelle til noen som er nevnt under a), b) eller c), eller som ville stått i slikt forhold til giveren dersom han hadde vært i live.

  • e) Selskap, legat, stiftelse eller annen formuesmasse der noen som er nevnt under a), b), c) eller
  • d) gjennom aksjebesittelse eller på annen måte er interessert på vesentlig samme måte som en deltaker eller eier. Det samme gjelder når utdelinger fra formuesmassen må antas hovedsakelig å komme medlemmer av en eller flere bestemte familier til gode.
Avgift må også betales av gave eller del av gave som ikke ble gitt senest seks måneder før giverens død. Er mottakeren eller hans ektefelle betenkt i giverens testament ved dødsfallet, gjelder det samme for gave som ikke var ytet senest fem år før giverens død.

En gave ansees gitt når giveren med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten, eller den etter forholdene vesentlige rådighet, over den.

Hva vil det si?

Mens du fremdeles lever kan du som ikke er gift, gi pengegaver til din samboer eller din kompis, uten at mottageren må betale arveavgift. Har du derimot begunstiget mottageren i ditt testament, vil arveavgiften slå inn. Ikke nok med det, mottageren må også betale lovens høyeste arveavgiftssats. (Se tabellen nederst)

Hvis du har barn vil du i utgangspunktet alltid måtte betale arveavgift ved gaver til dem, det finnes imidlertid viktige unntak.

De viktigste unntakene:

Ektefeller. Midler som du får i arv eller gave fra din ektefelle er fritatt for avgiftsplikt.

Periodiske ytelser det vil si gaver til oppfostring eller utdannelse, underhold i yterens hjem og ytelser til nødvendig understøttelse, så lenge midlene er forbrukt før giverens død.

Vanlige gaver, det vil si gaver som er gitt før giverens død som sedvanlig tegn på velvilje og oppmerksomhet, når de etter sin art og forholdene for øvrig ikke går ut over det som må ansees som skikk og bruk. Gaver som gis i forbindelse med bursdager og brylluper vil altså være fritatt for arveavgift.

Poenget er imidlertid at verdien av gavene ikke kan overstige verdien av det som er vanlig å gi ved slike anledninger. Hvor grensene går er dessverre ikke lett å si. Som en tommelfingerregel kan du nok allikevel gå ut fra at du er på sikker grunn hvis bryllupsgavene ligger rundt 30.000 kroner, mens bursdagsgaver ligger rundt 10.000 kroner.

Hvordan beregnes arveavgiften?

Arveavgiften regnes ut etter at gjelden til avdøde er trukket fra. Vanlige utgifter til begravelse, gravsted og skifteomkostninger skal også trekkes fra. Er mor eller far død og du er under 21 år, trekkes det fra et visst beløp for hvert år frem til du er 21 år, hvis du ble forsørget av avdøde.

Ved privat skifte skal melding om hvor mye du mottar i arv og hvem du har arvet av, sendes til skattefogden i det distriktet avdøde bodde da vedkommende gikk bort. Det finnes et eget skjema for dette. Ved offentlig skifte er skifteretten avgiftsmyndighet. Den beregner avgiften og sørger for at den blir betalt.

Hvordan redusere arveavgiften?

Er du gift og ønsker å gi dine barn pengegaver eller forskudd på arv bør du sette deg inn i arveavgiftsreglene. Utnytt derfor lovens unntak, og gi blant annet støtte under utdanning.

Har dere felleseie, vil det gunstigste være å bestemme at gaven skal komme fra begge foreldrene. Dette vil nemlig gi redusert arveavgift.

Hvis du derimot gir gaven fra ditt eget særeie, vil gaven også avgiftsmessig være kun fra deg, og arveavgiften blir større.

Hvis vi tar utgangspunkt i at gaven er på 600.000 kroner kommer forskjellene tydelig fram:

Ved gave fra ditt særeie:
Dersom du gir 600.000, vil de første 200.000 kronene være gratis for barnet. De neste 300.000 kronene vil bli få en arveavgift på 8 prosent, det vil si 24.000 kroner. De siste 100.000 vil bli belastet med en arveavgift på 20 prosent, det vil si 20.000 kroner. Den totale arveavgiften vil dermed utgjøre den ublue sum på 44.000 kroner.

Ved gave fra ektefellenes felleseie:
Fra faren vil beløpet være 300.000 kroner. De første 200.000 kronene er her gratis, mens de siste 100.000 kronene vil koste arvingen 8 prosent, det vil si 8000 kroner. Den samme avgiftsberegningen skjer selvsagt med gaven fra moren. Dermed kommer den totale arveavgiften på 16.000 kroner.

Resultatet blir med andre ord at arvingen enkelt vil bli spart for 28.000 kroner i arveavgift. Det kan vel neppe være tvil om at dette er vel anvendte penger.

Arveavgiftssatsene for 1999
 Av de første kr 200 000 Av de neste kr 300 000 Av over- skytende
Til barn, fosterbarn, foreldre 0.-8 pst20 pst
Til andre0.-10 pst30 pst
Tallene er hentet fra Skatteetatens nettsider