Arbeiderpartiet

Her har vi koblet relevante sitater fra partiprogrammet med spørsmålene i Valgtestene. Der det ikke står noe, betyr det at saken ikke er omtalt direkte i programmet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1: Politikerne bør kunne bestemme om Norges Bank skal heve eller senke renta.

2: Det er riktig at private eiere kommer inn i store bedrifter som Telenor og Statoil. ” I en tid med store endringer både når det gjelder markeder, teknologi og konkurranse må også det statlige eierskapet fornyes, slik at det kan sikre en langsiktig industriell satsing også når rammevilkårene er globale…Staten står for en betydelig del av landets sparing. Arbeiderpartiet er opptatt av at noe mer av denne sparingen kanaliseres inn i ny næringsvirksomhet og utvikling av eksisterende miljøer. For å få dette til vil vi bygge på partnerskap mellom staten på den ene siden og private på den andre.”

3: Staten kan ikke løse sine oppgaver dersom skattene blir satt ned. ” Arbeiderpartiet vil ha et skattesystem som gir stabile inntekter til felles velferdsløsninger og fremmer sysselsetting, rettferdig fordeling og bedre miljø. Beskatningens fremste formål er å finansiere velferdsordningene og med det sikre trygghet og fordeling. Dette må forenes med hensynet til verdiskapning og sysselsetting, slik at ikke grunnlaget for velferden svekkes.

4: Vi bør innføre 6 timers arbeidsdag i Norge uten at lønna går ned. ” Noen ønsker å jobbe mindre, og det kan være flere grunner til det: Noen vil ned i arbeidstid når de har små barn, andre vil trappe ned når de blir eldre og noen ønsker å bruke mer tid på omsorg for aldrende foreldre. Dialogen partene i arbeidslivet har startet i forhold til en «tidskontoordning» for alle arbeidstakere, er positiv. Det vil kunne gi arbeidstakere mer av et gode som i perioder av livet er knapt: tid.”

Artikkelen fortsetter under annonsen

5: Skatten på kapitalinntekter (aksjer, opsjoner, sparerenter etc) bør reduseres. ” Arbeiderpartiets skattereformer vil bygge på lavere skatt på arbeid; økt skatt på store kapitalinntekter, formuer og eiendommer.”

6: Forslaget til boligskatt skal gi lavere skatt på små boliger og høyere skatt på store boliger. Dette er en god skattemodell.

7: Dagens beskatning av næringsvirksomhet driver bedrifter og arbeidsplasser ut av landet. ” Skattesystemet skal bidra til verdiskaping og sysselsetting. Derfor er det viktig å sikre likebehandling av ulike næringer, investeringer og spareformer.”

8: Du stiller deg positiv til momsreformen. ” Arbeiderpartiet vil legge om momssystemet, slik at det også skal omfatte tjenester. Tjenester utgjør en stadig økende andel av privat forbruk. Moms også på tjenester vil bidra til å sikre framtidige inntekter fra merverdiavgiften. Det vil gi mindre konkurransevridning og redusere omfanget av avgiftsmotiverte tilpasninger. I tillegg vil det forenkle regelverket betydelig og gi færre avgrensningsmuligheter. Utvidelse av momsgrunnlaget gir grunnlag for å redusere avgifter på andre områder, eller for å kunne øke tilskuddene til områder og formål vi vil prioritere.”

9: Vi bør få flere private skoler fordi det gir et bedre skoletilbud. ” Vi støtter private skoler som bygger på alternativ pedagogikk eller alternativt livssyn. Men vi støtter ikke ekstreme skoler. Vi vil heller ikke at støtte til private skoler skal gå på bekostning av den offentlige skolen.”

10: Det offentlige bør bidra til å finansiere flere billige boliger for vanskeligstilte. ”Arbeiderpartiet vil motarbeide klasseskiller basert på bostandard og fortsatt arbeide for mangfold i bomiljøene. Arbeiderpartiet vil styrke Husbanken slik at den kan bidra til å gjøre det mulig for alle å disponere en bolig med alminnelig standard. Derfor må folk få tilbud om lån på rimeligere vilkår. For boliger under 95 kvm som oppfyller Husbankens krav til finansiering, bør det ytes oppføringslån opp mot 80 prosent av godkjente kostnader.”

11: Kontantstøtten bør avskaffes. Her er Aps valgweb ikke helt oppdatert: ” Vår svar på kontantstøtten er at vi heller vil bygge ut nok barnehager.” Men Jens har flagget at Ap vil frede kontantstøtten, antagelig mest for å tekkes KrF.

12: Staten bør øke tilskuddene til barnehagene slik at vi får full barnehagedekning. ” Arbeiderpartiet lover at vi de neste fire årene skal bygge flere barnehager. I 2003 skal alle som ønsker det få en plass. Og vi vil halvere forelderbetalingen for en barnehageplass. Prisen skal etter hvert ned til 1.300 kroner i måneden i gjennomsnitt.”

13: Ekteskapet bør være kjernen i familielivet. ” Familien har det grunnleggende ansvaret for barns oppvekst. Likevel er det viktig å styrke nærmiljø og sosiale nettverk.”

14: Privatisering av helsetilbud er negativt fordi det fører til en urettferdig fordeling av helsetilbudet. Program: ” Vårt sykehusvesen er et offentlig ansvar, og sykehusene skal i det vesentlige være eid og styrt av det offentlige.” Valgweb:” Vi skal få til gode nok offentlige sykehus, som gir rask behandling og god pleie. Vi skal få til dette uten å la private ta over sykehusvesenet. Fordi vi tror det offentlige er best egnet til å sikre et likeverdig tilbud for deg og alle andre.”

15: Det er riktig at Staten overtar sykehusene fordi det gir en mer effektiv sykehusdrift. ” Arbeiderpartiet mener at de utfordringer og muligheter sykehussektoren nå står overfor, best kan ivaretas ved at staten tar ansvaret for både eierskap og finansiering av sykehusene”. Valgweb: ” Vi skal få slutt på at alle skylder på hverandre for manglene. At sykehusene skylder på fylkeskommunen, og fylkeskommunen skylder på staten, og at staten skyver skylda tilbake til fylkeskommunen. Heretter blir ansvaret bare ett sted: Hos helseministeren.”

16: Enerne i samfunnet bør ha vesentlig bedre lønn enn i dag. "Frihet for alle mennesker krever rettferdig fordeling av goder og byrder. Store økonomiske og sosiale forskjeller, diskriminering og utestenging skaper utrygghet og ufrihet."

17: Trygdesystemet skaper unødvendig høyt sykefravær. ” Arbeiderpartiet vil forsvare og forsterke velferdsordningene. Derfor må vi evne å forandre og forbedre der det trengs…Alle som mister muligheten til å delta fullt ut i arbeidslivet og ikke har inntekt, skal sikres en grunnleggende økonomisk trygghet gjennom trygdesystemet.
18: Sykelønnsordningen bør strammes inn. “Arbeiderpartiet vil ikke svekke arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen, men satse på tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom i arbeidslivet.”

19: Politiet bør få økte bevilgninger og utvidede fullmakter for å få ned kriminaliteten. Ullent ” Straffesaksavviklingen, den tid som brukes fra en sak anmeldes til saken er rettslig avgjort, må blir kortere. Da må politi, påtalemyndighet, domstoler, fengsel og kriminalomsorg ha tilstrekkelig kapasitet og være best mulig organisert.”

20: Det blir ikke mindre kriminalitet ved å øke straffene. ” Strafferammen ved ulike lovbrudd, det vil si hva som skal være minimums- og maksimumsstraff, fastsettes gjennom lov. Strafferammene er i de fleste tilfeller vide...forhold til samfunnets oppfatning av alvoret av lovbruddet og ta hensyn til folks rettsoppfatning. Strafferammen i volds- og sedelighetssaker bør økes…Ett av målene med straff er at den skal hindre nye straffbare handlinger. Derfor må innholdet i soningen i mye større grad rettes inn mot tilværelsen etterpå. Den enkelte må få tilbud om behandling for rusproblemer, mulighet til å ta utdanning og på andre måter styrke sine muligheter for å leve en tilværelse fri for kriminalitet. I tillegg må ettervernet styrkes.”

21: Varetektsfengsling bør begrenses i Norge.

22: Bevilgningene til Forsvaret bør reduseres. ” Arbeiderpartiet vil at målene for norsk sikkerhetspolitikk skal ligge fast…Den største utfordringen for det norske forsvaret nå er å gjennomføre en omstillingsprosess som frigir ressurser og gjør det mulig å gjennomføre nye oppgaver. Det er oppstått en ubalanse mellom de ressurser forsvaret har og de oppgavene som er fastsatt. Nye oppgaver og økt vektlegging av blant annet kystvakt, sikkerhetstjeneste og internasjonale operasjoner er kommet til, uten at man i tilstrekkelig grad har klart å omstille organisasjonen og frigjøre ressurser for dette. For å kunne løse de framtidige oppgavene må forsvaret bli i stand til å overføre penger fra drift til investeringer. Dette innebærer en omfattende omstilling og slanking av forsvaret.”

23: Vi bør fortsatt være medlem av NATO. ”Det er avgjørende med deltakelse i NATO og annet europeisk sikkerhetssamarbeid.”

24: Privatbilismen bør begrenses. ” I mange byer og tettsteder er økende biltrafikk hovedkilde til luftforurensning og støy. Dette er både et helseproblem og trivselsmessig problem. Arbeiderpartiet vil møte dette ved å utvikle kollektivtrafikken til et bedre alternativ til bilen i byer og bynære områder…Distriktene er avhengig av bil som det viktigste transportmiddelet. Gode samferdselsløsninger er et viktig distriktspolitisk virkemiddel og en forutsetning for bosetting og næringsvirksomhet. Arbeiderpartiet vil at veiinvesteringene først og fremst skal gå til å oppruste og vedlikeholde allerede eksisterende veinett, herunder til rassikring.”

25: Dagens avgiftsnivå på privatbilisme er nødvendig for å finansiere veier og andre velferdsgoder.

26: Du stiller deg positiv til variable bompenger (veiprising) for å begrense trafikken. ”Ved tildeling av midler til samferdselsformål i de store byene vil vi legge vekt på at det er satt i gang eller planlegges positive tiltak for å stimulere til bruk av kollektivtransport, tiltak for å regulere biltrafikken gjennom veiprising, differensierte bompengesatser, parkeringsbegrensninger og andre reguleringer.”

27: Det bør bli mer ulv i Norge. "Arbeiderpartiet vil..arbeide for å redusere trusler som er rettet mot de til enhver tid truede artene. Dette innebærer at vi vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene bjørn, ulv, jerv og gaupe. Samtidig er det et mål å opprettholde muligheten til å utnytte beiteressursene i utmark til sau og tamrein. Derfor vil Arbeiderpartiet legge bedre til rette for felling av rovdyr og rovfugler som gjør skade og sikre en effektiv regulering av bestandene på et bærekraftig nivå...Nødvendige tiltak må iverksettes for å motvirke uønskede virkninger overfor enkeltmennesker, næringer og regioner."

28: Det er riktig å bygge gasskraftverk i Norge selv om utslippene ikke renses for CO2-gass. ”Arbeiderpartiet vil øke bruken av naturgass i energiforsyningen og er tilhenger av bygging av gasskraftverk i Norge.”

29: Norge bør bli medlem av EU. ” Arbeiderpartiet mener at Norge må ha handlefrihet i forhold til mulige endringer i tilknytningsform. Det betyr at en ny søknadsprosess kan startes opp i neste stortingsperiode, med sikte på en søknad tidligst i 2005-2006. En ny vurdering av spørsmålet om EU-medlemskap vil bare være aktuelt dersom vi har sett at EU-utvidelsesprosessen faktisk er i gang, og en ny medlemskapssøknad forutsetter at det har skjedd vesentlige endringer i det norske folks holdning til spørsmålet.”

30: Vi bør øke den norske u-hjelpen. 30: ” Gjeldsproblemet for de fattige landene er utålelig. Det bidrar til å opprettholde fattigdom og avmakt. Det haster med en gjeldslette som frigjør landenes ressurser til investeringer i utvikling. Arbeiderpartiet vil holde fast ved målet om at Norge skal trappe opp vår ODA-baserte (Official Development Aid) bistand til en prosent av bruttonasjonalinntekten i løpet av stortingsperioden. Arbeiderpartiet ønsker mottakeransvar og resultatorientering i bistanden, der fokus rettes mot landenes egne utviklingsmål.”

31: Du stiller deg positiv til homofile prester. 31: ” Arbeiderpartiets utgangspunkt er at seksuell legning ikke skal være til hinder for ansettelser i Den norske kirke.”

32: Fylkeskommunene er nødvendige og må opprettholdes. ” Det er fortsatt behov for et direkte folkevalgt regionalt nivå til å løse felles oppgaver.”

33: Små kommuner bør slås sammen til større kommuner. ” Det er også nødvendig å stimulere til frivillige kommunesammenslåinger, slik at vi får sterkere kommuner som er i stand til å ta på seg flere oppgaver.”

34: Norge bør fortsette å gi skatte- og avgiftslettelser til folk i Nord-Troms og Finnmark. ” Særlige tiltak skal rettes mot kvinner og ungdom og blant annet omfatte bygdeutviklingsmidler, etableringsstøtte, barnehager og tilrettelegging for desentralisert utdanning.

35: Vi bør gi mindre statsstøtte til landbruket. ” Skal vi lykkes med dette, må målet været at inntjeningen skal øke og overføringene fra fellesskapet reduseres i takt med dette…Næringens egen markedstilpasning vil fortsatt ha avgjørende betydning for inntektsutviklingen, men vi vil også gjennom jordbruksavtalen omfordele i retning av driftsenheter med et ressursgrunnlag som gir solid grunnlag for sysselsetting og inntekt.”

36: Tilsetningsstoffer som gir mat bedre farge og konsistens (matsminke) er unødvendig og bør forbys.

37: Toll og importkvoter på matvarer bør oppheves for å få de samme matvareprisene i Norge som i Danmark. Lite her, men…”. Internasjonalisering og økte krav til pris og kvalitet fra forbrukerne er to sentrale trekk i tiden framover. Internasjonalt regelverk for markedsadgang, internstøtte og eksportsubsidier vil få stadig større betydning for norsk landbruk. Arbeiderpartiet vil ha en aktiv linje i forhold til WTO (Verdens handelsorganisasjon) og kjempe for et fortsatt bredt spekter av virkemidler.”

38: Homofile bør få lov til å adoptere barn. ” Arbeiderpartiet vil sikre barn med foreldre som lever i homofile og lesbiske parforhold, juridisk og økonomisk, og vi vil av den grunn gi rett til stebarnsadopsjon.”

39: Norge bør ta seg råd til å bygge en ny opera. ” Arbeiderpartiet går inn for at det nye nasjonale operahuset i Bjørvika skal være klart til innflytting i år 2008.”

40: Toppløsbarer og strippeklubber bør forbys.

41: Aldersgrensen for kjøp av brennevin i Norge bør settes ned fra 20 til 18 år.

42: 42: Det bør være valgfritt om vi vil ha undervisning i sidemål (nynorsk/bokmål).

43: Norge bør ta inn flere innvandrere fra ikke-vestlige land enn vi gjør nå. Ullent, men…”Norsk flyktningepolitikk bygger på FNs flyktningekonvensjon og andre internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Utover dem som er direkte forfulgt i hjemlandet, har Norge også en tradisjon for å bevilge opphold på humanitært grunnlag til asylsøkere som av ulike grunner, blant annet sterke menneskelige hensyn, bør få bli i Norge. Norge tar hvert år i mot flyktninger via Høykommissæren, såkalte overføringsflyktninger. Ut fra anbefalinger om en internasjonal byrdefordeling fra Høykommissæren bør Norge være villig til å motta et økt antall slike flyktninger.”