Åndsverkloven og dens unntak

DinSide har funnet hjemmelen som Norsk Videogramforening har påberopt seg for å stoppe parallellimporten. Vi gir deg også et viktig unntak fra forbudet.

Åndsverklovens 7. kapitel. Straff, erstatning og inndragning.

§ 54. Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved:

e) å innføre eksemplar av opptak som nevnt i § 45 i den hensikt å gjøre dem tilgjengelig for allmennheten i ervervsøyemed, når tilvirkeren ikke har samtykket til innførselen og eksemplar av samme opptak med samtykke av tilvirkeren frembys her i riket. Departementet kan i forskrifter gjøre unntak fra denne bestemmelsen for innførsel av eksemplar fra nærmere bestemte land.
( Se forskriften lenger ned på siden!)
Den som forsettlig eller uaktsomt medvirker til overtredelse som nevnt i første ledd straffes på samme måte.
Er overtredelse som nevnt i første og annet ledd forsettlig, og foreligger det særlig skjerpende forhold, er straffen bøter eller fengsel inntil tre år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende forhold foreligger, skal det først og fremst legges vekt på den skade som er påført rettshavere og andre, den vinning som lovovertrederen har hatt og omfanget av overtredelsen for øvrig.
Forsøk på forsettlig overtredelse som nevnt i første til tredje ledd kan straffes likt med den fullbyrdete overtredelse.

§ 56. Alle eksemplar av åndsverk eller annet arbeid som ulovlig er fremstilt, innført eller er gjort tilgjengelig for almenheten her i riket, kan inndras ved dom til fordel for den fornærmede eller overdras til ham mot vederlag som ikke overstiger fremstillingsomkostningene.
I stedet for inndragning eller overdragelse kan den fornærmede kreve at gjenstanden helt eller delvis skal tilintetgjøres eller gjøres utjenlig til ulovlig fremstilling eller bruk. Hvis betydelige økonomiske eller kunstneriske verdier ville gå tapt, kan likevel retten efter omstendighetene tillate at fremstilte eksemplar gjøres tilgjengelig for almenheten mot erstatning eller oppreisning til fornærmede.
Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke anvendes overfor den som i god tro har ervervet eksemplar av verket til privat bruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Unntak

Forskrift om import av fonogrammer m.v. Fastsatt av Kulturdepartementet 3. januar 1994 med hjemmel i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk § 54 første ledd e).

§ 1. Bestemmelsen i § 54 første ledd e) i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk gjelder ikke innførsel av eksemplarer av opptak som lovlig er brakt i handelen i, og innføres fra en stat tilsluttet Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).

Hva innebærer unntaket?

Det vil si at det fortsatt kan importeres filmer fra EØS landene og EU landene, uten at det rammes av forbudet mot parallellimport. "Gråimporten" kan altså fortsette fra for eksempel England.

Hvorvidt dette er prismessig gunstig i forhold til å importere fra USA er imidlertid en annen sak. En annen ulempe er at de nye filmene ikke kommer særlig raskere til EU landene enn til Norge. Tidsgevinsten vil altså ikke bli særlig stor, og dermed er kanskje ikke dette et reelt alternativ.

Forbehold

DinSide tar forbehold om eventuelle trykkfeil i utdraget fra lovtekstene. Vil du lese lovtekstene i sin helhet anbefaler vi at du går til Lovdata på nett.
Linkene finner du her: Åndsverkloven og forskriften.