Alt dette kan du få som aleneforelder

Vi forutsetter her at Dandy og Randy fortsetter å bo hver for seg, og at barnet blir boende hos moren, dvs. Dandy.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det betyr at Dandy vil nyte godt av offentlige støtteordninger som aleneforelder, i tillegg til barnebidrag fra Randy.

Offentlige ytelser til aleneforsørgere

Vilkåret er at du er ugift, skilt eller separert, og at du er alene om den daglige omsorgen for barnet.

Du må heller ikke leve sammen med en person du har barn med, eller er skilt eller separert fra. Ytelsene tapes også dersom du lever i et ekteskapslignende forhold med en annen enn moren/faren til barnet, og du har gjort dette i minst 12 av de siste 18 månedene.

Utfyllende informasjon finner du på Trygdeetatens nettsider.

De ulike stønadene

 • Overgangsstønad. Er støtte til livsopphold, i dag er beløpet på 7568 kroner i måneden. Stønaden gis som hovedregel i tre år, men kan på visse vilkår forlenges.
  Merk: I den grad du mottar lønn/fødselspenger kan dette føre til trekk, eller bortfall av overgangsstønaden. Tjener du under 50 % av grunnbeløpet (24.545.-) per år, får du overgangsstønad i tillegg til lønnen. For hver krone du tjener over dette beløpet i året, blir overgangsstønaden redusert med 40 øre.

  I vårt eksempel vil Dandy derfor få redusert sin overgangsstønad.

  Tjener du 252.000 kroner, eller mer per år, faller overgangsstønaden helt bort.

  Kontakt Trygdeetaten for mer informasjon. • Stønad til barnetilsyn. Kan gis når du må overlate barnet til andre på grunn av arbeid, eller utdanning. Stønaden gis vanligvis til barnet har fullført fjerde skoleår, men kan forlenges. Merk: Du må dokumentere utgiftene, og får dekket 70 % av disse opp til et maksimalbeløp. Maksimalbeløpene er 2496 kroner i måneden for ett barn, 3256.- per mnd. for to barn, og 3690 per mnd. for tre/flere barn.

  Tjener du mellom 294.540 og 392. 720 i året, blir stønaden halvert, tjener du over dette mister du stønaden til barnetilsyn.


 • Utdanningsstønad. Kan gis dersom du tar nødvendig utdanning/opplæring for å kunne forsørge deg selv ved eget arbeid. I kravet om "nødvendig utdanning" ligger det at stønaden ikke gis til de som allerede har opparbeidet seg en viss yrkeskompetanse. Gis vanligvis for yrkesutdanning opptil tre år. Stønaden dekker utgifter til kurs, skolemateriell, reiser osv.

  Stønaden gis kun så lenge du har rett til overgangsstønad.


 • Tilskudd til flytting for å få jobb. Må du flytte for å få deg jobb, kan du få dekket flytteutgifter. Flyttetilskuddet gis så lenge du har rett til overgangsstønad, eller innen seks måneder etter at overgangsstønaden har falt bort.
Barnetrygd
Barnetrygden utgjør idag 972.- per måned per barn.
 • Utvidet barnetrygd til aleneforeldre. Som aleneforelder får du barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk har.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Her har Dandy ett barn, og får altså støtte for to. Dette utgjør totalt 1944 kroner i måneden. (972 *2) • Småbarnstillegg. Gis når barnet er mellom ett og tre år. Beløpet er på 657 kroner i måneden. Gis fra og med måneden etter at barnet har fylt ett år, og til og med den måneden det fyller tre år.


 • Ekstra småbarnstillegg. Gis til aleneforeldre med barn fra null til tre år. Du må også oppfylle vilkårene til utvidet barnetrygd, og samtidig ha rett til uredusert overgangsstønad.

  I vårt eksempel vil altså ikke Dandy, som aleneforelder, ha krav på ekstra småbarnstillegg det første året.

Barnebidrag fra far eller mor:

Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, skal betale barnebidrag.

Dere kan fritt inngå avtale om bidragets størrelse, men hvis dere ikke klarer å bli enige, kan dere be trygdekontoret om å fastsette bidraget.

Dersom bidragets størrelse fastsettes av det offentlige, vil det utgjøre en viss prosentdel av bruttoinntekten (+netto kapitalinntekt over 10.000 kroner) til den bidragspliktige. Satsene er:

 • Ett barn = 11 % prosent
 • to barn = 18%
 • tre barn = 24%
 • fire, eller flere barn = 28 %

Forholdet mellom overgangsstønad & barnebidrag

Krever du overgangsstønad, skal trygdekontoret fastsette barnebidraget, eller vurdere å øke et bidrag du allerede får. Folketrygden har da rett til deler av barnetrygden.