Alenemødre er spioner

Er du en av landets cirka 180 000 bidragsmottagere? Da bør du vite at det er opp til deg selv å sørge for at den som betaler barnebidraget faktisk betaler det han eller hun skal.

Den bidragspliktige skal betale en fast prosentsats av brutto lønn i forhold til antall barn. Ett barn gir 11 prosent av bruttolønn, to barn 18 prosent og tre barn 24 prosent. (For de fullstendige reglene kan du se på kapittelet om barnebidrag i barneloven eller henvende deg til ditt lokale trygdekontor.)

Søknad til trygdekontoret

Har du mistanke om at bidraget er for lavt i forhold til bidragspliktiges inntekt må du fylle ut et skjema kalt "Søknad om endring av barnebidrag". Dette får du på ditt lokale trygdekontor.

Med hjemmel i barneloven kan trygdekontoret innhente opplysninger om bidragspliktiges inntekt fra den bidragspliktige. Skulle han eller hun nekte å gi fra seg disse opplysningene går henvendelsen direkte til arbeidsgiver.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Dersom arbeidsgiver er ukjent eller arbeidsgiver mot all formodning ikke gir fra seg lønnsopplysningen går henvendelsen til ligningskontoret. Det siste kan medføre et "etterslep" vedrørende bidragspliktiges lønn på omlag ett år.

Regulering holder ikke tritt med lønnen

Problemet med dagens system er at dersom den bidragspliktige av ulike grunner stiger i lønn, så er det opp til deg selv å sørge for at barnebidraget blir forhøyet til det korrekte beløp.

Rikstrygdeverket foretar riktignok en indeksregulering (regulering i tråd med den generelle prisstigning) av alle bidrag én gang i året. Problemet er at denne indeksreguleringen på langt nær holder tritt med den bidragspliktiges lønnsutvikling.

Må opptre som spion

Ifølge Ann Dahl, leder av Aleneforeldreforeningen, innebærer dette at bidragsmottageren må ikle seg kontrollørrollen.

Bidragsmottagere må ofte opptre som spioner overfor den bidragspliktige, noe som kan forsure et fra før av vanskelig forhold.

Ønsker nytt system

Dahl ønsker ett nytt system der det offentlige ved trygdekontorene tar på seg oppgaven med å automatisk kontrollere den bidragpliktiges inntekt.

- Jeg tror dette vil være til det beste for alle parter. Av hensyn til barnet er det viktig at det hersker størst mulig "husfred" mellom de to foreldrene, sier hun.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.