NAF vil at biler som frakter mange personer skal komme gunstigere ut Foto: Ford
NAF vil at biler som frakter mange personer skal komme gunstigere ut Foto: FordVis mer

Vil ha billigere familiebiler

NAF ønsker store endringer i bilavgiftene og mener blant annet av familiebiler bør bli rimeligere.

Det norske avgiftssystemet knyttet til bil er omdiskutert og regjeringen har varslet en fullstendig gjennomgang av dette. I forbindelse med dette har NAF nå kommet med sine innspill til hvordan de mener at avgiftene knyttet til kjøp, besittelse og bruk av bil bør innrettes.

Det er det samlede nivået på disse avgiftene som oftest har vakt irritasjon. NAF opplyser i sin rapport av nordmenn bruker mest i Europa på bil og transport, totalt 18 prosent av forbruket, mot 12 i EU. Derfor ønsker NAF en generell senkning av avgiftsnivået og peker på at bilrelaterte avgifter totalt sett har økt de siste årene. Spesielt ønsker man at avgiftene knyttet til kjøp og eierforhold av bil skal reduseres. Selv oppsummerer NAF målene for avgiftssystemet i tre stikkord: Miljø, trafikksikkerhet og forbrukerøkonomi.

De ulike avgiftene

I dag er engangsavgift (også kalt registreringsavgift), årsavgift, omregistreringsavgift, drivstoffavgift og bompenger de viktigste bilrelaterte avgiftene. Såkalt køprising (rushtidsavgift) i utvalgte byer er også debattert.

Gamle biler

NAF mener man taper mye på det nåværende avgiftsnivået i form av redusert trafikksikkerhet og økte lokale og globale utslipp grunnet en gammel bilpark. Den norske gjennomsnittsbilen er to år eldre enn snittet i Europa, nærmere bestemt 10,4 år. Med et annerledes innrettet avgiftssystem kunne man stimulert til en fornying av bilparken med utskiftning av eldre, mindre sikre og mer miljøskadelige biler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Engangsavgift

Engangsavgiften er kanskje den enkeltavgiften som i størst grad sørger for å heve avgiftsnivået i Norge i forhold til andre land. Denne må betales av alle som skal registrere en bil for første gang i Norge.

Mazda MX-5 er et eksempel på en bil med ganske lav engangsavgift, til tross for bare to seter og et CO2-utslipp som ligger høyere enn for mange store familiebiler Foto: Cato Steinsvåg
Mazda MX-5 er et eksempel på en bil med ganske lav engangsavgift, til tross for bare to seter og et CO2-utslipp som ligger høyere enn for mange store familiebiler Foto: Cato Steinsvåg Vis mer


Engangsavgiften regnes ut på bakgrunn av en formel basert på tre komponenter, nemlig vekt, effekt og CO2-utslipp. NAF foreslår for det første å senke summen av engangsavgiften med 20 prosent. De vil også erstatte CO2-avgiften med en personbasert CO2-komponent som tar hensyn til hvor mange passasjerer som statistisk sett sitter i biltypen. Eksempelvis har en syvseter gjennomsnittelig 2,44 reisende personer i seg, mens tosetere bare har 1,29, i følge NAF. Store biler med mange sitteplasser skal dermed komme bedre ut enn i dag. Dette mener man vil redusere de totale utslippene, ikke bare utslippene til hver enkelt bil.

Test av den store syvseteren Volkswagen Sharan ser du her.

Samtidig vil man også fjerne eller kraftig redusere effektavgiften, samt øke innslagspunktet for økt vektavgift, slik at en bils egenvekt i realiteten får mindre betydning.

Snodige utslag

NAF peker på den merkelige effekten dagens system kan få. Eksempelet de bruker er syvseteren Ford S-Max og toseteren Mazda MX-5. S-Max slipper ut 159 gram CO2, mens MX-5 slipper ut 167 gram, altså 8 gram mer. Til tross for at syvseteren slipper ut mindre CO2 og samtidig kan frakte fem passasjerer ekstra, belastes den med nesten dobbelt så høy engangsavgift, 167.000 kroner mot 93.000 kroner.

NAF vil også at alle såkalte nullutslippsbiler skal få fritak for engangsavgift inntil markedet ”fungerer tilstrekkelig” av seg selv, altså at de blir vanligere og billigere.

Heve vrakpant

NAF vil ha høyere vrakpant for å bli kvitt dårlige biler Foto: Colourbox
NAF vil ha høyere vrakpant for å bli kvitt dårlige biler Foto: Colourbox Vis mer


For ytterligere å bidra til en hyppigere utskiftning av gamle biler, ønsker NAF å permanent øke vrakpanten til minimum 5.000 kroner. Sammen med endringene i engangsavgiften, ønsker NAF at dette skal føre til at gjennomsnittsalderen på norske biler synker til 7-8 år.

Årsavgift

Årsavgiften bør i følge NAF reduseres slik at den fiskale/skattemessig delen forsvinner. Miljømessig bør det differensieres slik at de bilene med høyest utslipp av lokal forurensning (partikler og NOx) betaler mest. Nåværende differensiering mellom bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter på den ene siden, og dieselbiler uten partikkelfilter på den andre, er for grov, i følge NAF. De ønsker også mulighet for kortere registreringsperioder, eksempelvis for biler som er i sesongbruk.

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgift er et kjent irritasjonsmoment for de som kjøper bruktbil. Den øker jo nyere og tyngre bilen er. NAF ønsker at denne kun skal reflektere de reelle kostnadene knyttet til administrasjon av eierskifte, hvilket vil si en betydelig reduksjon.

Drivstoffavgifter

NAF vil at bensin og diesel skal ha lik avgift, hvilket vil virke til fordel for bensin i forhold dagens situasjon Foto: PER ERVLAND
NAF vil at bensin og diesel skal ha lik avgift, hvilket vil virke til fordel for bensin i forhold dagens situasjon Foto: PER ERVLAND Vis mer


Drivstoffavgiftene bør være like for bensin og diesel. Det vil i praksis føre til en prisutjevning. Videre ønsker man at CO2-avgiften på bensin skal ligge på samme nivå som for andre sektorer. Kvoteprisen for CO2 i dag ligger på 40 prosent av nivået på CO2-avgiften på bensin, hvilket i praksis betyr at man betaler langt mer for CO2-utslipp i forbindelse med veitrafikk enn i forbindelse med utslipp i andre sektorer, i følge NAF.

NAF ønsker også fritak for avgifter på alternative, miljøvennlige drivstoff, inntil markedet for disse normaliserer seg.

Bompenger

Når det gjelder bompenger, mener NAF at brukerbetalingen ikke skal overstige det offentliges bidrag, samt at betalingen ikke skal begynne før prosjektet er ferdigstilt. Samtidig bør det også finnes alternative veistrekninger som ikke er ilagt bompenger. NAF mener det er rimelig at de som har nytte av veistrekningen, er med å betale, og omvendt at de som betaler må ha nytte av strekningen.

Køprising

Køprising er debattert i forbindelse med flere norske byer, for å lette på trafikk- og miljøproblemer. NAF mener at dette kan innføres under en rekke betingelser. For det første må andre avgifter reduseres tilsvarende, slik at det totale bilrelaterte avgiftsnivået ikke stiger. Videre må kollektivtilbudet bedres i forkant av køprisingen, og inntektene fra avgiften må gå til utbedring av infrastrukturen. Man ønsker også en prøveperiode, etterfulgt av en folkeavstemning før permanent køprisning eventuelt kan innføres.

Hvorvidt noen av disse forslagene tas til følge, gjenstår å se. Muligens vil man uansett kunne få se endringer allerede ved neste års statsbudsjett.

Her finner du NAFs rapport i sin helhet.