Trafikkulykkene: Stadig alvorligere utfall

Trafikkulykkene får stadig mer alvorlige utfall. Antall trafikkulykker har sunket de siste årene, men antallet drepte som følge av en trafikkulykke har steget.

Det er også flere drepte eller skadde per ulykke hittil i år enn i fjor - og for så vidt gjelder dette også for årene 1997 og 1998. Men endringene er veldig marginale: 1,46 drepte eller skadde per ulykke de første fire månedene i år, mot 1,43 i fjor, 1,45 i 1998 og 1,43 igjen i 1997. Tallene bygger dessuten kun på ulykker og skader som er rapportert inn til politiet. Ulykker som ikke er innrapportert til politiet er ikke representert i statistikken.

Tallene er offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå, og viser den endelige statistikken for drepte og skadde i april måned.

Flere hittil i år enn i fjor

Antall trafikkdrepte i april endte på 20, som fordeler seg på 8 bilførere, 6 bilpassasjerer, 3 motorsyklister, 1 mopedist, 1 syklist og 1 fotgjenger.
Med disse kommer antallet mennesker som har omkommet i trafikkulykker på norske veier hittil i år, opp i 90. I løpet de første fire månedene i fjor, var det samme tallet 70, og i gjennomsnitt de siste fem årene er antallet drepte i april 17 mennesker.

Større andel drepte

Ser vi på sammenhengen mellom antall ulykker, antall skadde og antall drepte, er det flere trafikkdrepte per ulykke hittil i år, enn i årene 1997-1999. Ser vi drepte og skadde sammen, er det en større andel drepte i år, enn noen av de tre siste årene.

De fleste ulykkene på øst- og vestlandet

Den største andelen av ulykkene skjer i Oslo og Akershus, Rogaland og Hordaland. Av de 2265 ulykkene som er registrert i løpet av årets fire første måneder, finner vi 290 i Oslo, 186 i Hordaland, 178 i Akershus og 173 i Rogaland. Selv om Oslo er det fylket som har absolutt flest ulykker på sin samvittighet, er andelen dødsfall i hovedstadsfylket lav. De fleste dødsulykkene hittil i år finner vi i Akershus, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Troms.