Foto: Colourbox
Foto: ColourboxVis mer

Slik forbedres veiene de neste årene

Statens vegvesen har offentliggjort utkastet til sitt handlingsprogram for gjennomføringen av Nasjonal transportplan i veisektoren. Dette er de viktigste forbedringene du kan vente deg.

Statens Vegvesen avventer uttalelser fra fylkeskommunene og de store bykommunene før man sender rapporten videre til Samferdselsdepartementet i sommer. Handlingsprogrammet konkluderes første oktober i år.

Hva er handlingsprogrammet?

Handlingsprogrammet, eller handlingsplanen, er en konkretisering av Vegvesenets del av gjennomføringen av Nasjonal Transportplan 2010-2019 som i vår ble lagt frem av regjeringen. Den vil ligge til grunn for de årlige budsjettprosessene i årene transportplanen gjelder. Handlingsplanen dekker det samme tidsrommet som transportplanen, men hovedfokuset ligger i denne omgang på den første fireårsperioden fra 2010 til 2014. Handlingsplanen omfatter hele riksvegnettet som til sammen tilsvarer litt over 10.000 kilometer med vei.

Forbedringene

Kort sagt dreier forbedringene seg om vedlikehold og utbedring av eksisterende veier, investering i nye veistrekninger, en rekke trafikksikkerhetstiltak, samt økt satsning på gang- og sykkelveier. Til sammen skal dette gi en mer effektiv og sikker veitransport.

De største prosjektene er knyttet til E39, E6, rv 3, E16, samt noen fjelloverganger mellom øst og vest.

Her kommer det motorvei

I løpet av 2013 skal det bygges 50 kilometer firefelts motorvei. Det vil gi en økning fra 490 til totalt 540 kilometer av slik motorvei. I første omgang vil dette plasseres på strekningene E6 mellom Oslo og Lillehammer, E18 mellom Oslo og Kristiansand, E16 mellom Sandvika og Hønefoss og rv 2 mellom Kløfta og Kongsvinger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette sparer du i tid de neste årene

Mindre kø vil forhåpentligvis bli et av resultatene av veisatsningen de neste årene Foto: Colourbox
Mindre kø vil forhåpentligvis bli et av resultatene av veisatsningen de neste årene Foto: Colourbox Vis mer


Mellom Oslo og Trondheim vil reisetiden likevel bare reduseres med 5 minutter i snitt frem til inngangen av 2014. For strekningen Oslo-Kristiansand er besparelsen beregnet til 8 minutter. På E39 mellom Bergen og Ålesund skal man derimot spare 19 minutter i snitt. Også på strekningen Oslo-Ålesund på E39 og E136 vil man spare 16 minutter.

Større besparelser etter 2014

I perioden videre fra 2014 til 2019 skal det bygges ytterligere 180 kilometer med firefelts motorvei. Besparelsene vil dermed bli en god del større på en rekke strekninger over hele landet, i tillegg til de overnevnte. Oslo-Trondheim skal eksempelvis gå en drøy halvtime fortere enn i dag og på de fleste strekningene vil reisetiden reduseres med mellom 15 og 30 minutter.

Virkemidler mot møteulykker

Når det gjelder riksvegene, vil 140 kilometer bli oppgradert og utstyrt med gul midtstripe. 100 kilometer vil bli utstyrt med midtrekkverk og 70 av disse kilometerne settes opp på allerede eksisterende vei. Dette er et viktig og svært effektivt tiltak for å redusere møteulykkene. 200 kilometer vil i tillegg få oppmerkede midtfelt med rumleriller.

Rassikring og økt kontroll

Ytterligere trafikksikkerhetstiltak består i rassikring av utsatte veistrekninger, sikring av fotgjengeroverganger og gangveier, samt økt kontrollvirksomhet av kjøretøy og bilister.

Lønnsomt i løpet av kort tid

Ulykkesrisikoen skal også ned de kommende årene Foto: Colourbox
Ulykkesrisikoen skal også ned de kommende årene Foto: Colourbox Vis mer


Spesielt interessant er det å legge merke til at Vegvesenet anslår at trafikksikkerhetstiltakene samfunnsøkonomisk sett vil ha en positiv nettonytte allerede i den første fireårsperioden.

Sykkel og kollektivt i byene

I de store byene vil fokuset ligge spesielt på økt fremkommelighet for syklister og kollektivtransporten. Her vil forbedret tilrettelegging i form av henholdsvis sykkelstier og kollektivfelt være sentralt. Totalt skal det bygges 250 kilometer med gang- og sykkelvei i den første fireårsperioden, og mye av dette vil naturligvis havne i byene. Vegvesenets målsetning er at 8 prosent av alle reiser skal foretas på sykkel. Man ønsker også at 80 prosent av alle barn og unge enten skal gå eller sykle til skolen.