Nye regler for omregistrering?

Dagens omregistreringsavgift er en omdiskutert ordning. Nå foreslår Finansdepartementet å erstatte nåværende satser med én, lav og fast avgift samtidig som man fjerner merverdiavgiftsfritaket for brukte biler.

Forslaget er nettopp sendt ut på høring med høringsfrist 31. mars. I høringsnotatet foreslår departementet å erstatte dagens differensierte satser for omregistrering av brukte kjøretøy med et fast beløp for all omregisrering. Departementet beskriver satsen som ”lav”, uten å være mer noe mer konkret enn det. En slik endring vil føre til et betydelig provenytap for staten. For delvis å kompensere for dette, vil man fjerne fritaket fra merverdiavgift på salg av brukte biler.

Privatkjøp favoriseres

Merverdiavgiften vil, dersom forslaget blir vedtatt, bare gjelde i forbindelse med kjøp fra en næringsdrivende forhandler og vil i de fleste tilfeller beregnes ut fra forhandlerens avanse (gjelder ikke for import). Det betyr at privatkjøp holdes utenom samtidig som kjøperne nyter godt av en redusert omregistreringsavgift. Departementet vurderer samtidig å utvide omregistreringsavgiften til å gjelde 1.gangsregistrering her til lands for importerte bruktbiler som så langt har vært fritatt.

Gunstig for næringsdrivende?

Omregistrering av brukbiler kan i dag koste over 20.000 kroner
Omregistrering av brukbiler kan i dag koste over 20.000 kroner Vis mer


Ordningen med omregistreringsavgiften har også ført til at det har vært lønnsomt for næringsdrivende å kjøpe nye fremfor brukte biler og på denne måten fraskrive merverdiavgiften. En ordning med merverdiavgift med dertil fraskrivningsmulighet på brukte kjøretøy, vil kunne forandre på dette forholdet.

Provenynøytralt

De nye reglene vil få konsekvenser for bruktbilforhandlere
De nye reglene vil få konsekvenser for bruktbilforhandlere Vis mer


Reduksjonen i omregistreringsavgiften vil føre til et provenytap for staten. Det vil innføringen av merverdiavgift trolig bare delvis kompensere. Dersom regnskapet ikke skulle gå i balanse, vil man justere andre motorvognavgifter slik at de samlede inntektene fra motoriserte kjøretøy blir på omtrent samme nivå som i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De nye reglene og tilhørende justeringene vil trolig implementeres i Revidert nasjonalbudsjett for 2007.