Nordisk Antirustkodeks 2000

Her er den nye antirustkodeksen for personbiler:

- Rust- og lakkgarantiene må forbedres

  1. Nordisk Antirustkodeks 2000

Punkt 1:

Generelt

Generalagenten/bilimportøren forplikter seg til å påta seg garantiforpliktelser overfor kjøperen i overrensstemmelse med innholdet i denne kodeksen og å sørge for at nybilforhandlerne påtar seg samme forpliktelse.

Generalagent/bilimportør eller nybilforhandlere kan ikke påberope seg at de oppfyller kravene i den nordiske antirustkodeksen hvis garantien har et redusert omfang eller pålegger bileieren større forpliktelser enn det som følger av bestemmelsene i denne kodeksen.

Punkt 2.

Omfang

Denne kodeksen gjelder for nye personbiler som førstegangsregistreres i Danmark, Sverige, Finland, Norge eller Island.

Punkt 3.

Overflaterust/lakkskader

Garantistilleren påtar seg ansvaret for minst fem år fra leveringsdato for overflatekorrosjon og lakkskader som kan føres tilbake til konstruksjons-, material- eller produksjonsfeil, og som viser seg i løpet av nevnte periode.

Med overflatekorrosjon menes korrosjon som angriper noen av de lakkerte flatene på karosseriet eller kjøretøyets forkrommede flater/blanke deler, uten at det oppstår gjennomrustning/perforering.

Med lakkskader menes feil eller skader som kan føres til nevnte korrosjonsangrep eller som viser seg i form av misfarging, blemmedannelse, dårlig klebeevne eller lignende.

Punkt 4.

Korrosjonsskader

Garantistilleren overtar i minst 10 år fra leveringsdato ansvaret for skader pga gjennomrustning/perforering på kjøretøyet, og som viser seg i løpet av nevnte periode.

I den samme tiden overtar garantistilleren ansvaret for andre alvorlige rustangrep som for eksempel korrosjonsskader som reduserer styrken på drivstofftank, bunnpanne, bremserør og hjuloppheng av en slik art at normale krav til sikkerhet/funksjon ikke oppfylles. For avgassystem kan garantitiden begrenses til 5 år.

Punkt 5.

Inspeksjoner

Garantistilleren kan kreve å få inspisert kjøretøyet maksimalt hver 24. måned i løpet av garantiperioden. I garantibevis eller lignende påligger det garantistilleren å informere tydelig om tidspunkter for inspeksjonen samt opphørsfrister.

Videre skal følgende gjelde:

a) Inspeksjonen skal være gratis for bileieren
b) Inspeksjonen må ikke ha innebygget krav fra garantistilleren om samtidig vedlikeholdsservice eller lignende.
c) Hvis garantistilleren krever kompletterende rustbeskyttelsebehandling i løpet av garantitiden, skal dette skje for garantistillerens regning.
d) Garantistilleren skal skriftlig gjøre bileieren oppmerksom på skader og mangler i kjøretøyets korrosjonsbeskyttelse, for eksempel på lakkerte flater som oppdages ved inspeksjon og som bileieren har ansvaret for.
e) Det påligger garantistilleren i forbindelse med inspeksjon å gi bileieren bevis på at inspeksjon er utført.
f) Inspeksjon som er unnlatt, medfører at garantien kun opphører hvis garantistilleren kan vise at inntruffet skade skyldes at inspeksjonen ikke er utført.

Punkt 6.

Reparasjoner

Skade og mangler på bilens korrosjonsbeskyttelse og som garantistilleren har ansvaret for i henhold til punktene 3,4 og 5, skal utbedres av denne eller av den det henvises til, uten kostnad for bileieren.

Skade og mangler på bilens korrosjonsbeskyttelse og som garantistilleren ikke har ansvaret for, skal bileieren få utbedret på en fagmessig korrekt måte og i tråd med garantistillerens rimelige anvisninger.

Hvis skadet rustbeskyttelse er utbedret på et ikke-merkeverksted i forbindelse med reparasjon av skade på bilen, skal garantien fortsatt gjelde også for de raparerte delene, under forutsetning av at bileieren leverer inn bilen for en ekstra inspeksjon hos garantistilleren. I garantivilkårene skal bileierens forpliktelse til å gjøre dette klart fremgå, og det samme gjelder for garantistillerens plikt til å gi bileieren bekreftelse på at denne kontrollbesiktigelsen er utført.

Punkt 7.

Informasjon om vedlikehold med mer

Det påligger garantistilleren å gi bileieren generell informasjon om vedlikehold og pleie av bilen. Informasjonen skal også inneholde anbefalinger om hensiktsmessig kompletterende korrosjonsbeskyttelse etter garantitidens utløp slik at optimal beskyttelse mot korrosjonsskader oppnås.

Den bileieren som av en eller annen grunn har behov for å utbedre skader på rustbeskyttelsen eller ønsker å komplettere korrosjonsbeskyttelsen allerede under garantitiden, skal ha rett til dette uten at garantien opphører. Garantistilleren skal gi informasjon om hvilke korrosjonsmetoder/midler som bør benyttes. Informasjon skal også gis om hvordan rustbeskyttelsen skal gjenopprettes i forbindelse med skadereparasjoner.

Punkt 8.

Reklamasjoner

Det påligger bileieren å reklamere skaden til garantistilleren innen rimelig tid etter at garantiskade er oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

Punkt 9.

Begrensninger i garantiansvaret

Garantistilleren påtar seg ikke ansvar for skader som påviselig er forårsaket av bileieren salv gjennom dennes åpenbare slurv og mangelfulle pleie.

Punkt 10.

Eierskifte

Garantien skal også gjelde i de tilfeller der det skjer eierskifte i løpet av garantiperioden.

Punkt 11.

Tvister

Eventuelle tvister mellom garantistilleren og bileieren løses i tråd med gjeldende lov i det landet der bilen ble solgt første gang.