Feil om GPS - her er fasiten

Onsdag 28. november publiserte Aftenpostens aftenutgave en artikkel som inneholder flere feilaktige påstander om bruk av GPS-mottakere i bil.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

"Her kan lappen ryke" lød tittelen på Aftenpostens artikkel, som fortsetter med følgende ingress: "Istedenfor å følge med på veien, har mange øynene på GPS-skjermen. Men å montere GPS på frontruten er forbudt".

1. FORBUDT Å MONTERE PÅ FRONTRUTEN?

I artikkelen intervjues også to polititjenestemenn. Disse siteres på at bruk av GPS-mottakere i bil kvalifiserer til både anmeldelse, bøtelegging og beslaglegging av førerkort. I det hele tatt etterlater artikkelen et inntrykk av at bruk av GPS-mottakere i bil rett og slett er forbudt.

Intet forbud mot frontrute-montering

Frittstående navigasjonsenhet, Garmin
Frittstående navigasjonsenhet, Garmin Vis mer
«- Det eksisterer ikke noe forbud mot å montere GPS i frontruten. Poenget er at enheten ikke skal være til hinder for fri sikt.»


Vi har imidlertid snakket med de to aktuelle polititjenestemennene, som ikke føler seg korrekt sitert.

- Måten mitt budskap kom frem på var nok litt uheldig, sier Jan Guttormsen, politiinspektør i Politidirektoratet.

- Det eksisterer ikke noe forbud mot å montere GPS i frontruten. Poenget er at enheten ikke skal være til hinder for fri sikt, opplyser han.

Heller ikke Gunleik Smestad, Politiinspektør i Utrykningspolitiet, mener at det eksisterer noe forbud mot montering av navigasjon i frontruten.

- Min oppfatning om saken er at det kan tenkes at man kan montere GPS-anlegget på frontruten, men man må ha et bevisst forhold til plasseringen og bruken av dette. Ukritisk plassering vil meget lett lede til at det er til hinder for sikten for føreren. Montasje på dasjbordet vil antagelig i mange tilfeller være å foretrekke, sier Smestad.

"Tilstrekkelig utsyn"

Lovregelen som er mest aktuell i sammenheng med denne problemstillingen er paragraf 1-3 i Forskrift om bruk av kjøretøy: "Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende".

Langt ned på frontruten

Frittstående navigasjonsenhet, Becker
Frittstående navigasjonsenhet, Becker Vis mer
«På samme måte vil frontrute-montering av navigasjonsenheter sjeldent være noe problem i biler der føreren har en høy sitteposisjon.»


Det er imidlertid fullt mulig å montere navigasjonsenheten på frontruten uten å bryte mot denne paragrafen. Dette vil vanligvis forutsette at man plasserer enheten i nedre del av fronruten, gjerne på venstre side. En slik plassering vil vanligvis ikke stjele verdifull sikt, i hvert fall ikke i biler med langt panser. Dette fordi enheten kun "skygger for" sikt mot panseret. På samme måte vil frontrute-montering av navigasjonsenheter sjeldent være noe problem i biler der føreren har en høy sitteposisjon.

Bil- og personavhengig

Det er viktig å være klar over at plasseringens lovlighet alltid vil være gjenstand for skjønn. For eksempel kan en plassering som fungerer utmerket i én bil, fungere dårlig i en annen. På samme måte kan en plassering som fungerer godt for en svært høy person kunne tolkes som ulovlig med en lav person bak rattet. Også den valgte setehøyde-posisjonen vil kunne virke inn.

Forelegg

Bruk av mobiltelefon i bil er regulert av en egen forskrift som er koblet opp mot et forenklet forelegg. Men fordi det verken finnes lover eller forskrifter som spesifikt regulerer navigasjon, eksisterer heller ikke noe forenklet forelegg. Feilaktig plassering vil dermed sanksjoneres med en anmeldelse som i sin tur vil kunne føre til et forelegg.

2. FORBUDT Å BRUKE?

Fabrikkmontert navigasjon, BMW
Fabrikkmontert navigasjon, BMW Vis mer
«- Det er ikke noe generelt forbud mot bruk av GPS under kjøring. Poenget er at bilister som er uoppmerksomme som følge av GPS-bruk må regne med å bli anmeldt og bøtlagt.»


I den aktuelle Aftenposten-artikkelen fremsettes det også påstander som tyder på at bruk av navigasjon er spesielt farlig og derfor noe politiet har spesielt fokus på. Jan Kristiansen, leder av trafikkorpset i Oslo politidistrikt, siteres på følgende påstand:

"Bruksmessig ligner GPS på mobilen. Alt som tar oppmerksomheten bort fra kjøringen, utgjør en viss risiko. Vi har ikke direkte lovgivning rettet mot bruk av GPS mens man kjører. Men det vil være aktuelt å anmelde og bøtelegge sjåfører som tukler med GPS under kjøringen, sier Jan Kristiansen, leder av trafikkorpset i Oslo politidistrikt."

Sidestilles med bruk av radio

Da DinSide Motor snakker med Jan Kristiansen, trekker han frem to viktige forbehold.

- Det var ikke min intensjon å fremstille GPS som noe spesielt farlig. Vi sidestiller GPS-bruk med all annen aktivitet som tar oppmerksomhet bort fra kjøringen, som for eksempel bruk av radio, knotting på klimaanlegg og spising av baguetter, sier Kristiansen.

Dessuten kommer Kristiansen med følgende presisering:

- Vi har ingen planer om egne kampanjer for å følge med på om folk bruker GPS-mottakere ved kjøring. Normalt er det først når potensielt farlige situasjoner oppstår, eller kunne ha oppstått, at vi eventuelt vil fokusere på om bruk av GPS kan ha medvirket til at situasjonen oppsto, sier Kristiansen.

All uoppmerksomhet er av det negative

Frittstående navigasjonsenhet, Panasonic
Frittstående navigasjonsenhet, Panasonic Vis mer
«- Førerkortbeslag vil være like aktuelt om en ulykke oppstår som følge av at en bilfører spiser mat, er opptatt med radio- eller CD-spiller eller andre aktiviteter som tar oppmerksomhet vekk fra selve kjøringen.»


Oppfatningen om at GPS-mottakere ikke har noen særstilling understøttes av Gunleik Smestad, Politiinspektør i Utrykningspolitiet.

- Det er ikke noe generelt forbud mot bruk av GPS under kjøring. Poenget er at bilister som er uoppmerksomme som følge av GPS-bruk må regne med å bli anmeldt og bøtlagt. Dette på samme måte som der en bilist er uoppmerksom som følge av bruk av integrert mobiltelefon, cd-spiller, samtale med passasjerer, bespisning eller andre forstyrrende aktiviteter. Man forholder seg her til Vegtrafikklovens paragraf 3, den generelle regel om aktsomhet, sier Smestad.

3. FØRERKORTBESLAG?

Aftenposten-artikkelen siterer også Politiinspektør Jan Guttormsen på følgende påstand:

"Ulykker eller farlige situasjoner som oppstår fordi bilføreren har vært opptatt med GPS, kan være nok til å beslaglegge førerkortet, ifølge Guttormsen."

Guttormsen kan bekrefte denne påstanden, som har sin bakgrunn i tre ulike lover og forskrifter (se faktaboks lenger ned i artikkelen).

Ikke unikt for GPS-mottakere

Men også Guttormsen understreker at han ikke ønsker å fremstille bruk av navigasjon som noe særegent og spesielt.

- Førerkortbeslag vil være like aktuelt om en ulykke oppstår som følge av at en bilfører spiser mat, er opptatt med radio eller CD-spiller eller andre aktiviteter som tar oppmerksomhet vekk fra selve kjøringen, sier Guttormsen.

Sunn fornuft gjelder

Fabrikkmontert navigasjon, Jeep
Fabrikkmontert navigasjon, Jeep Vis mer
«De beste navigasjonsenhetene har i dag både talestyring, autozoom og en rekke andre funksjoner som sørger for at knotting under kjøring ikke skal være nødvendig.»


Konklusjonen blir dermed at de flere titusen nordmenn som har kjøpt separate navigasjonsanlegg fortsatt har lov å bruke disse i sine biler. Man skal imidlertid være svært bevisst på hvor man fester navigasjonsenheten. Det er for eksempel ingen tvil om at montering midt på og høyt oppe på frontruten nærmest uten unntak vil være ulovlig. Ideelt sett bør enheten monteres i en egen holder på dashbordet.

Unngå knotting under kjøring

Det er også viktig å være klar over at knotting på selve enheten under kjøring er best å unngå. For det første tar slik knotting nødvendigvis oppmerksomhet fra kjøringen. For det andre risikerer du både bøter, førerkortbeslag og i verste fall avkortning på forsikringen om det kan sannsynliggjøres at knottingen førte til - eller lett kunne ha ført til - en ulykke.

Kjør inn til siden

Dette burde imidlertid ikke være noe problem. De beste navigasjonsenhetene har i dag både talestyring, autozoom og en rekke andre funksjoner som sørger for at knotting under kjøring ikke skal være nødvendig. Og blir det nødvendig å betjene enheten, er det jo fullt mulig å stoppe på et fornuftig sted.

Følger du disse enkle levereglene kan du fullt lovlig benytte en frittstående navigasjonsenhet som hjelper deg med å finne veien til nye og ukjente steder.

Kjært barn har mange navn
Her på DinSide Motor bruker vi betegnelsen "navigasjon" både på fastmonterte og frittstående navigasjonsenheter. Andre velger å bruke betegnelsen "GPS", "GPS-mottaker" eller "navigator".
 
GPS er en forkortelse for Global Positioning System og er den vanligst brukte betegnelsen for det amerikanske systemet NAVSTAR GPS. GPS består av til enhvert tid minst 24 satelitter som sender mikrobølger til jorden. Ved hjelp av disse signalene kan mottaker-enheten regne ut lokalisering, hastighet, retning og tid.
Kilde: Wikipedia


Relevante lover og forskrifter
Vegtrafikkloven § 3: Grunnregler for trafikk
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. ...
 
Vegtrafikkloven § 31: Alminnelige straffebestemmelser
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år, dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebud. ...
 
Vetrafikkloven § 33: Tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn mv.
1. Blir den som har førerett ilagt straff, kan det i samme dom eller forelegg fastsettes tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller for alltid, dersom hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det. ...
 
Forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3: Utsyn
Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende.
 
Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 2-5. Trafikkfarlige forseelser - 12. Nedsatt sikt
Er fører av motorvogn ilagt straff for føring av kjøretøy hvor sikten forover og til sidene var sterkt begrenset på grunn av snø, is, dugg og lignende, bør tap av førerett fastsettes til minst 3 måneder.
 
Kilder: Politiinspektør i Politidirektoratet Jan Guttormsen, leder av trafikkorpset i Oslo politidistrikt Jan Kristiansen, politiinspektør i Utrykningspolitiet Gunleik Smestad, Lovdata


  • Den omtalte Aftenposten-artikkelen finner du her.
  • Vår søster-publikasjon Dingz tilbyr en rekke tester av frittstående navigasjonsenheter.

  • Lyst til å diskutere?

    Besøk vårt debattforum!