Færre drept i trafikken

Trygg Trafikk sine foreløpige tall over antall trafikkdrepte i juli, viser en betydelig reduksjon i forhold til samme måned i fjor. Noe av æren for den fine utviklingen tillegges Vegdirektoratets trafikksikkerhetsaksjoner, som avsluttes i disse dager.

Dette sier informasjonssjef i Trygg Trafikk, Jan Nilsen. Men han understreker at reduksjonen i antall omkomne i trafikken ikke kan forklares ut i fra ett enkeltstående tiltak, men heller må sees som en kombinasjon av flere.

I tillegg til Vegdirektoratets trafikksikkerhetsaksjoner -- som blant annet har innebåret "senk farten"-skilt over store deler av veinettet, samt aksjoner langs veiene og lavere hastighetsgrenser på utsatte strekninger -- tror Trygg Trafikk at de økte UP-kontrollene kan ha hatt en vesentlig betydning. Også den oppmerksomheten som fart og trafikksikkerhet har fått i media i sommer, kan ha vært med på å påvirke folks kjøreadferd.

Færre enn i fjor, men da var det ille

De foreløpige ulykkestallene fra Trygg Trafikk viser at 26 personer så langt er drept i veitrafikkulykker i løpet av juli måned. Dette er hele 8 færre enn det foreløpige tallet for samme måned i fjor, og 12 færre enn det endelige tallet drepte i juli, som i 1998 endte på 38 personer. Men så var også fjoråret et av de aller verste ulykkesårene noensinne.

Det gjennomsnittlige tallet trafikkdrepte i juli de siste fem årene er 29. Også de syv første månedene sett under ett, viser en god reduksjon fra samme periode i fjor: 168 i år, mot 187 i fjor. Men ser vi årets tall mot tidligere år, er ikke årets tall lenger like bra: i 1996 var tallet de første 7 månedene 139, og i 1997 var tallet 166.

Av de drepte i juli i år, var 15 menn, 6 kvinner og 5 barn. Inndelt i trafikantgrupper ser det slik ut: 7 bilførere, 10 bilpassasjerer, 4 motorsyklister, 2 syklister og 3 fotgjengere. Den fullstendige ulykkesstatistikken kan du se her, hos Trygg Trafikk.

Trafikksikkerhetsaksjonene evalueres

Vegdirektoratets trafikksikkerhetsaksjon avsluttes altså i disse dager, og alle "senk farten"-skilt vil bli tatt ned. Nøyaktig hvilken betydning Vegdirektoratets trafikksikkerhetsaksjoner har hatt for de reduserte antallet dødsulykker, og i hvilken grad aksjonene har påvirket antall trafikkuhell, skal nå bli nøye gjennomgått og evaluert av Vegdirektoratet -- med sikte på utformingen av fremtidige aksjoner. Men når vi vet at en fartsreduksjon på 1 km/t i gjennomsnitt reduserer antall drepte med 4%, kan vi vel sikkert vente oss flere "senk farten"-aksjoner.