Dette er biodiesel

Biodiesel er diesel som utvinnes direkte av planteoljer -- ikke fra fossile kilder.

Litt avhengig av hvor man befinner seg på kloden, utvinnes planteoljer til biodiesel av olje fra raps, solsikkefrø. Biodiesel er CO2-nøytral, det vil si at dersom det produseres like mye ny biomasse som brennes, tar den nye biomassen opp CO2 fra forbrenningen.

Biodiesel basert på planteolje fra raps- og rybsplanten er et alternativ som ute i Europa stadig øker i markedsandeler, i følge den norske importøren Habiol as.

Statoil har 17 tankstasjoner for ren biodiesel bare i Sverige. Totalt har Sverige ca 65 tankstasjoner for biodiesel. I Tyskland er det ca. 1000 tankstasjoner for biodiesel. Fransk drivstoffindustri blander inn biodiesel i det meste av sin fossile diesel i forholdet 2-5 %. I Sverige leier Statoil ut biodieseldrevne biler. Dette viser at det satses på biodiesel i Europa, påpeker den norske distributøren.

Renere utslipp

Biodiesel har marginale utslipp av SO2 -- Svoveldioksid, mens utslippet av NOx stort sett er uforandret i forhold til ordinær diesel, det kan sågar øke med inntil 5 prosent. Utslippene av partikler, støv og sot, reduseres med så mye som 30 - 40 prosent.

Dersom man skal redusere utslippet av SO2 i vanlig diesel, må man normalt ty til løsninger som reduserer drivstoffets effektivitet. Så ikke med biodiesel, som har et mye høyere cetantall (58) enn ordinær diesel (48 - 53). (Cetan er det samme som oktan i bensin, en forklaring på oktantallet finner du her.)

I tillegg inneholder biodiesel-molekylet med surstoff enn vanlige diesel-molekyler -- det er i første rekke dette som sørger for en renere og mer fullstending forbrenning.

Blanding best?

I Frankerike blandes gjerne diesel og biodiesel i forholdet 90/10 (minst biodiesel). Selv dette lave innblandingsforholdet av biodiesel sørger for markante forbedringer i utslippsverdiene, i følge Bellona -- som i første rekke ønsker en slik løsning fremfor rent biodiesel.

Dette skyldes at biler som bare har gått på rent diesel vil få skyhøye utslippsverdier når de går over til rent biodiesel, ettersom biodieselet har en svært opprensende effekt. Sot og slagg som har opparbeidet seg i systemet kan komme til å frigis på svært kort tid.

Ferdigblandet biodiesel/diesel kan dessuten distribueres i sotr skala gjennom eksisterende salgsnett hos bensinselskapene.