Gjennomsnittsbilen har fått langt lavere CO2-utslipp, samt mindre avgifter etter avgiftsomleggingen i 2007 Foto: Fred Magne Skillebæk
Gjennomsnittsbilen har fått langt lavere CO2-utslipp, samt mindre avgifter etter avgiftsomleggingen i 2007 Foto: Fred Magne SkillebækVis mer

CO2-utslipp: Norge faller kraftig

En rapport utarbeidet for Finansdepartementet slår fast at avgiftsendringen i 2007 har gitt mer diesel og lavere CO2-utslipp. Det betyr at Norge har gått fra å være blant de verre til de bedre i Europa på CO2 fra nybiler.

Ved inngangen til 2007 skjedde det en betydelig omlegging av avgiftssystemet knyttet til nyregistrering av bil i Norge. Slagvolum forsvant ut av regnestykket, og CO2-utslipp tok over. Siden har systemet blitt justert flere ganger, og fra 2012 teller også NOx-utslippet.

Avgiftsendringen har flere ganger blitt kritisert for å være for mye fokusert på CO2-utslipp, med den følgen at dieselandelen har økt, med de konsekvensene det har med tanke på lokal forurensning.

Bilsalget i 2012

Rapport viser nedgang

På oppdrag fra Finansdepartementet har Vista Analyse laget en rapport som dokumenterer den effekten endringen i avgiftssystemet har hatt på nybilsalget. Og ikke overraskende viser det seg at omleggingen i 2007 har fått betydelig konsekvenser, mens de senere justeringene har hatt mindre å si.

Blant hovedfunnene er at CO2-utslippet har sunket som følge av den nye CO2-komponenten. I perioden 2006 til 2011 sank gjennomsnittlig CO2-utslipp fra 178 til 159 gram, en reduksjon på om lag 24 prosent. Justerer man for den boomen man fikk av biler med høyt CO2-utslipp like før omleggingen i 2007, ender man opp med en reduksjon på omlag 23 prosent.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp over de siste årene. Kilder: Finansdepartementet, Opplysningsrådet for veitrafikken og Vista Analyse AS
Gjennomsnittlig CO2-utslipp over de siste årene. Kilder: Finansdepartementet, Opplysningsrådet for veitrafikken og Vista Analyse AS Vis mer


Over halvparten av nedgangen skyldes avgifter

En stor del av reduksjonen kan naturligvis tilskrives andre faktorer, først og fremst teknologisk utvikling, og rapporten hevder at man med en videreføring av daværende avgiftssystem uansett ville hatt en reduksjon på om lag ti prosent. Avgiftsendringen i seg selv står for mellom 50 og 60 prosent av utslippsreduksjonen. Det vil med andre ord si at uten avgiftsendringene ville man hatt et sted i overkant av 150 gram CO2 i 2011 i stedet for de faktiske 134 grammene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke så gjerrig likevel?

Zoomer vi nærmere inn på effekten akkurat fra 2006 til 2007 da endringen skjedde, er endringen på åtte prosent (justert for CO2-boomen på tampen av 2006). Det betyr i praksis at utslippet gikk ned fra 178 (eller 173-174 gram som justert tall) og ned til 159 i 2007. Uten endringen beregner rapporten at man ville landet på 167 gram.

Faller mer enn EU

Reduksjonen på 23 prosent i den aktuelle perioden er over snittet i EU. Gjennomsnittlig reduksjon i utslippene i EU er 15-16 prosent i samme tidsperiode, altså fra 2006 til 2011. Så lå da også Norge langt over snittet i EU før 2007, og over et land som Tyskland og omtrent på nivå med Finland.

Sverige og Danmark faller like mye

Våre naboland Sverige og Danmark har imidlertid omtrent samme reduksjon som Norge. Sverige lå i utgangspunktet på et enda høyere utslippsnivå enn Norge (16 gram over), mens Danmark lå betydelig under (15 gram). Så ligger da også Sverige på utslippstoppen i Europa, mens Danmark er blant de beste landene, sammen med blant annet Frankrike.

Riktig forbruk, feil opplysninger

Sverige fikk fra 2006 en CO2-komponent i årsavgiften, noe som sammen med andre bruksincentiver blant annet har bidratt til en høy andel av biler med alternativer drivstoff. Dette har bidratt til å senke CO2-utslippene. Danmark på sin side, som i likhet med Norge har høye nybilavgifter, fikk en omlegging mellom 2007 og 2008 som påvirket i CO2-vennlig retning. I 2011 var man best med et gjennomsnittlig utslipp på 127 gram, mot Norges 134. Norge lå til sammenligning i 2012 (etter datainnsamlingen til denne rapporten var avsluttet) på 130 gram.

Dieselandelen over de siste årene. Kilder: Finansdepartementet, Opplysningsrådet for veitrafikken og Vista Analyse AS
Dieselandelen over de siste årene. Kilder: Finansdepartementet, Opplysningsrådet for veitrafikken og Vista Analyse AS Vis mer


Mer diesel i 2007

Dieselandelen økte jevnt i årene frem mot avgiftsomleggingen i 2006/2007 og gjorde ytterligere et hopp i forbindelse med denne. Fra 2006 til 2007 økte andelen med om lag 25 prosentpoeng, fra i underkant av 50 prosent til 75 prosent. Rapporten forteller at 50-60 prosent av denne økningen skyldes avgiftsomleggingen.

Videre bidrar økningen i dieselandelen i seg selv til å senke CO2-utslippene. Skiftet i retning diesel forklarer om lag halvparten av senkningen av utslippene fra 2006 til 2007, men her er det store variasjoner mellom de ulike bilklassene. Dessuten har hybrid- og elbilandelen vært økende gjennom perioden.

Bilavgifter: Statsbudsjettet 2013

Diesel faller i 2012

Dieselandelen lå lenge på mellom 70 og 75 prosent, men begynte å falle i 2012, en tendens som fortsatte etter at datainnsamlingen for rapporten sluttet (april 2012). I hele 2012 lå andelen på om lag 64 prosent. Rapporten sier at det ikke er nok grunnlag per april 2012 til å si om dette skyldes innføringen av en NOx-komponent i avgiftssystemet.

Gjennomsnittlig avgift, fordelt på CO2-intervall og år. Kilde: Finansdepartementet og Vista Analyse AS
Gjennomsnittlig avgift, fordelt på CO2-intervall og år. Kilde: Finansdepartementet og Vista Analyse AS Vis mer


Betaler mindre avgift

En bieffekt mange bilkjøpere gleder seg over er at avgiftsendringen og fallet i CO2-utslipp har ført til vesentlig lavere gjennomsnittsavgift. Reduksjonen fra 2006 til 2011 er i snitt på over 40.000 kroner, eller 27 prosent. Økt salg har likevel sørget for at inntektene til statskassen bare har sunket med åtte prosent i samme tidsperiode. Det er diesel- og hybridbiler som har tjent mest på avgiftsomleggingen.

Hele rapporten kan leses her.