Blir vi snillere sjåfører?

Det blir dyrere å bryte vegtrafikkloven fra nyttår. Noe av grunnen til dette skal være av hensyn til trafikksikkerheten. Men blir vi snillere sjåfører fordi vi må betale noen hundrelapper mer hvis vi blir tatt?

Forrige justering av de aller fleste bøtesatsene for forenklede forelegg var i november 1997, mens noen få satser har vært stillestående siden 1993. Ved kontakt med Samferdselsdepartementet, som står bak økningen, fikk vi beskjed om at noe av grunnen til at satsene nå økes, er at de har ligget fast en stund. Videre skal det også være gjort ut i fra trafikksikkerhetshensyn. Satsene er i gjennomsnitt økt med rundt 25 prosent.

Økte bøtesatser fra nyttår

  1. Blir vi snillere sjåfører?

Erfaringsmessig ingen virkning

Man forventer altså økt trafikksikkerhet. Men vil økte bøtesatser gjøre oss til snillere sjåfører? Vi har spurt UP-sjef Harald Moen, og eks UP-sjef og nåværende adm. direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Leif N. Olsen.

-- Normalt skal bøter eller straff virke preventivt mot forbrytelsen. Men etter det vi har registrert ved slike økninger tidligere, har det ikke hatt noen særlig innvirkning på hvordan vi oppfører oss i trafikken, sier UP-sjef Moen.

Direktør i ATL, Leif N. Olsen, tror heller ikke at de økte bøtesatsene vil ha den helt store innvirkningen på vår oppførsel i trafikken.
-- Dette er en såpass beskjeden økning, og beskjedne økninger kan ha en begrenset effekt til å begynne med, men så vil det flate seg ut etter hvert, sier Olsen.

Han mener at man må gå mer dramatisk til verks hvis økte bøtesatser skal ha noen virkning på vår oppførsel i trafikken over lengre tid. Hvis slike beskjedne økninger skal ha noen virkning, må det følges opp med kontrolltiltak.
- -Faren for å bli oppdaget virker mer skremmende på folk enn faren for bot, sier Olsen. Dersom økte bøtesatser ble kombinert med prikkbelastning, kunne vi også få en effekt. Folk er mer redde for at noe skal skje med førerkortet deres, enn for at de må betale en bot, fortsetter han.

Prikkbelastning tidligst i løpet av neste år

Forslaget om prikkbelastning har vært utredet av Vegdirektoratet, og ligger nå til behandling i Samferdselsdepartementet. Før det blir sendt ut på høring, må enkelte deler avklares med Justisdepartementet, det skal foretas en konsekvensanalyse, og man skal i samtale med söta bror -- som også er svært interessert i dette.

Prikkbelastningssystemet vil innebære at enkelte grovere forseelser som i dag blir straffet med forenklet forelegg, også vil bli belastet med prikker -- og etter et visst antall prikker vil man risikere å miste førerkortet. Det er altså mye som står igjen før et slikt tiltak eventuelt innføres -- det vil tidligst bli noe i løpet av neste år, sier saksbehandler for dette prosjektet i Vegdirektoratet, Harald Gjelsvik.