Det kommer neppe permanente forbud mot dieselbiler i byene med det første, men diverse restriksjoner kan og vil trolig dukke opp etterhvert Foto: colourbox.com
Det kommer neppe permanente forbud mot dieselbiler i byene med det første, men diverse restriksjoner kan og vil trolig dukke opp etterhvert Foto: colourbox.comVis mer

Avdramatiserer snakk om diesel-forbud

Transportøkonomisk institutt (TØI) tror ikke det er realistisk med permanente forbudssoner for dieselbiler i de største byene i første omgang.

Debatten om dieselbiler, forurensning og forbud fortsetter. Etter flere medieoppslag de siste dagene om at TØI ønsker å innføre lavutslippssoner i de største byene, har TØI nå gått ut og dempet inntrykket noe. I stedet hevder de at det er andre tiltak som vil være lettere og mer realistisk å gjennomføre i første omgang.

NO2

Bakgrunnen for debatten er en rapport TØI skrev på oppdrag fra Statens Vegvesen hvor ulike sider ved såkalte lavutslippssoner vurderes. Slik soner betyr i praksis å stenge eller legge gebyrer på ferdsel på hele eller deler av veinettet i de store byene for kjøretøy som ikke innfrir visse miljøkrav. I denne sammenheng snakker vi om såkalte NO2-gasser, som er en form for NOx-utslipp. Moderne dieselbiler har opptil 70 ganger høyere NO2-utslipp enn det bensinbiler har, og disse utslippene kan være svært helseskadelige lokalt.

Selv om TØI mener at lavutslippssoner kan være en vei å gå for å begrense NO2-utslippene, mener man at det kan være lettere og bedre å starte i en annen ende.

- Rapporten konkluderer med at motstanden mot permanente soner kan bli så stor at de kan bli vanskelige å innføre. Andre tiltak bør derfor vurderes først, som å påvirke nybilsalget slik at ikke forurensende dieselbiler fortsetter å fases inn i bytrafikken, hevdes det i den ferske utalelsen fra TØI.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan komme restriksjoner

Det er NO2-utslippene som er problemet TØI setter fokus på Foto: COLOURBOX
Det er NO2-utslippene som er problemet TØI setter fokus på Foto: COLOURBOX Vis mer


Likevel påpeker man overfor fremtidige bilkjøpere at "det i framtiden kan komme restriksjoner på bruk av dagens dieselbiler i de største byene", og de oppfordrer alle som bor i slike områder til å velge bensinbiler og hybridbiler. Som et alternativt restriktivt tiltak til å stenge hele byen for dieselbiler, nevner TØI muligheten for å stenge bare enkelte byområder og/eller bare begrense tunge kjøretøy. Det er heller ikke gitt at tiltakene må gjelde til alle tider på døgnet eller aller tider av året. Oslo har eksempelvis åpnet for å forby dieselbiler til visse tider.

Dersom andre tiltak ikke er tilstrekkelige for å få ned NO2-utslippene i stor nok grad, kan man altså vurdere å innføre lavutslippssoner i en eller annen form. Det påpekes imidlertid at dette må vurderes i hvert enkelt område, og at det viktigste nå i første omgang er å sørge for at kommunene har lovhjemmel for å ta slike virkemidler i bruk, om det skulle være tilstrekkelig politisk gjennomslagskraft for en slik løsning senere.

Vil ha færre dieselbiler

Av andre, mildere tiltak som kan innføres umiddelbart, ser TØI først og fremst for seg tiltak som vrir en større del av nybilsalget over på bensin- og hybridbiler. I tillegg til informasjon om helse- og miljøfarene ved dieselbiler i bymiljø, og trusselen om ekstra gebyrer og forbud mot kjøring i visse bysoner, ser TØI for seg økonomiske incentiver ved bilkjøp og bilhold.

Vi testet nylig hybridbilen Toyota Prius

Forskjell på by og land

Selv moderne dieselbiler kan slippe ut opptil 70 ganger så mye NO2 som en bensinbil. Mazda CX-5 er valgt ut som en tilfeldig illustrasjon i så måte.
Selv moderne dieselbiler kan slippe ut opptil 70 ganger så mye NO2 som en bensinbil. Mazda CX-5 er valgt ut som en tilfeldig illustrasjon i så måte. Vis mer


Dette kan skje gjennom differensiert årsavgift, registreringsavgift, parkingsavgift og eventuell køprising. TØI mener slike tiltak må begrenses til de byene som sliter med luftproblemer, og ikke gjelde likt over hele landet. Dermed kan man oppnå å få en høyere andel av bilkjøperne til å velge bensin- og hybridbiler i byene sammenlignet med distriktene, hvor dieselbilenes lave CO2-utslipp fortsatt er viktige.

Sjekk denne bensinmotoren

Andre mulige tiltak som ikke er myntet på personbiler er å bruke gass som drivstoff på busser, samt å fase over mindre varebiler på bensin.

Dieselbiler blir bedre

Samtidig er det ventet at dieselbilene vil bedre seg etter at den nye utslippsstandarden Euro 6 innføres i 2015. Denne setter en øvre grense på NOx-utslipp som er under halvparten av hva den er i følge dagens Euro 5-standard. Dette gjør at utslippsnivået i 2020 er beregnet å være 26 prosent lavere enn i dag, til tross for andelen dieselbiler er ventet å stige kraftig frem til da, fra 36 til 75 prosent. Enda større reduksjoner er mulige dersom dieselandelen øker mindre enn antatt av TØI.

TØI vil ha flere over på hybridbiler som har lavt utslipp av både lokalforurensningen NO2 og klimagassen CO2
TØI vil ha flere over på hybridbiler som har lavt utslipp av både lokalforurensningen NO2 og klimagassen CO2 Vis mer


Vi har forøvrig allerede meldt av dieselandelen på nybiler er på vei nedover. Likevel ligger den fortsatt betydelig høyere enn andelen i dagens eksisterende bilpark, slik at det totalt sett fortsatt er en stigende dieselandel blant norske biler.

Tiltak må planlegges

Grensen for årlig gjennomsnitt av NO2-verdier overskrides hvert år i flere av landets største byer. Spesielt Oslo, Trondheim og Bergen har problemer med luftkvaliteten. Fra 2010 ble grenseverdiene bindende for norske kommuner, noe som gjør at man er nødt til å legge frem tiltak for å hindre at disse grenseverdiene overskrides. Tiltakene skal være gjennomført innen 2013, eventuelt 2015 om Norge søker EFTAs overvåkningsorgan ESA om utsettelse. Dette krever imidlertid klare planer om hvordan utslippene skal reduseres.

Selv om TØI avdramatiserer noe i forhold til de scenarier mange tidligere har sett for seg, er det altså ingen tvil om at det vil skje forandringer. Spørsmålet er hvor drastiske virkemidler som må til for å nå målene. At man i alle fall til tider vil kunne møte ekstra restriksjoner som dieselbileier i en av de største byene de neste årene, virker derfor meget sannsynlig.

Kilde: Transportøkonomisk institutt (TØI)