Årsavgiftene 2006

Her er satsene for årsavgiften i 2006 – kilde: Tollvesenet.

For 2006 betales i henhold til lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, årsavgift til statskassen for innenlandsregistrerte kjøretøy med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg etter følgende satser:

1. - 2.865 kroner for;
a) personbiler,
b) varebiler,
c) campingbiler,
d) busser,
e) kombinerte biler,
f) lastebiler,
g) trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg,
h) årsprøvekjennemerker for kjøretøy.

2. - 955 kroner for;
Campingtilhengere med egenvekt over 350 kg

3. - 1.615 kroner for;
Motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge

4. - 365 kroner for;
a) motorvogn som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede,
b) motorvogn som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve,
c) motorvogn som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,
d) kjøretøy som er registrert på kjennemerker som lysegule typer på sort bunn,
e) motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller,
f) motorredskap,
g) beltekjøretøy,
h) trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1 bokstav g,
i) mopeder,
j) traktorer,
k) motorvogner som er 30 år eller eldre.

Artikkelen fortsetter under annonsen