Ytterligere nedgang i ledigheten

Arbeidsledigheten går ytterligere ned fra et allerede lavt nivå. Blant innvandrere er ledigheten den laveste på åtte år, men fortsatt tre ganger så høy som i befolkningen for øvrig.

- Hvor stramt kan det bli, spør seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets etter at Statistisk sentralbyrås arbeidskrafts-undersøkelse viser at vi må tilbake til mars 1988 for å finne lavere ledighetstall.

Det er ingen tegn til at ledigheten ikke vil falle ytterligere i tiden framover, påpeker han, og spår både økt tempo i renteøkningene og en høyere lønnsvekst enn vi har sett de siste årene.

Tallene fra SSB viser at fra september til desember 2006 gikk tallet på arbeidsledige ned med 10.000. Ledigheten utgjorde 2,8 prosent av arbeidsstyrken i desember, ned fra 3,2 prosent i september.

SSB-tallene er mer omfattende enn tallene for den registrerte ledigheten fra NAV. Ved utgangen av året var det 2,1 prosent registrerte ledige.

Fra sommeren 2005

Tallet på sysselsatte gikk opp med 21.000 i den samme perioden. Oppgangen startet sommeren 2005, og siden den gang har sysselsettingen økt med hele 104.000 personer.

Aamdal sier at tallene forteller at farten i norsk økonomi nå er meget høy, og at kapasitetsutnyttingen tiltar «dag for dag».

- Og selvfølgelig øker risikoen for tiltakende lønns- og prisvekst, og er et argument for at Norges Bank trygt kan øke tempoet i rentesettingen, sier Aamdal.

Innvandrere

Like lav er ikke ledigheten blant innvandrere, selv om den er på det laveste siden 1998.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned fra 8,3 prosent i fjerde kvartal 2005 til 6,1 prosent i fjerde kvartal 2006. I befolkningen utenom innvandrergruppen gikk den registrerte ledigheten ned fra 2,6 til 1,8 prosent, alt beregnet i prosent av arbeidsstyrken.

I SSBs statistikk defineres innvandrer som personer født i utlandet av utenlandsfødte foreldre.

Ifølge SSB følger innvandrerledigheten konjunktursvingningene.

Konjunkturene

- Vi ser ikke noen tendens til utjevning mellom innvandrere og befolkningen som helhet. Fortsatt har innvandrere en registrert arbeidsledighet som er nesten tre ganger så høy. Denne nivåforskjellen har vært nokså stabil, også i perioder med høy ledighet, heter det i en kommentar fra SSB.

Statistikken viser også at det er stor forskjell mellom de ulike innvandrergruppene. Blant innvandrere fra Norden og de andre vesteuropeiske landene er ledigheten omtrent på nivå med befolkningen for øvrig, med 2,3 prosent.

Høyest er ledigheten blant innvandrere fra Afrika, med 13,2 prosent, fulgt av Asia, 8,3 prosent.