Vil kvinner helst ha mannlige sjefer?

JOBB: Undersøkelser viser overraskende at mange kvinner har lettere for å forholde seg til en mann i sjefsstolen. Hva kommer dette av?

En fersk undersøkelse viser at hele 93 prosent av sekretærene i det britiske postverket Royal Mail (special services) foretrekker at sjefen er mann. En overveldende majoritet av disse er kvinner.

Vi liker å tro at likestillingen har kommet lenger her i landet enn i Storbritannia. Likevel: Flere undersøkelser her i landet har den siste tida påvist at kvinnelige sykepleiere overser kvinnelige leger, og er mer hjelpsomme overfor mannlige leger.

Dermed: Gjør tradisjonelle kjønnsroller at kvinner vil ha en mannlig sjef? Eller opplever kvinner at lederstilen til kvinnelige sjefer er vanskelig å takle?

Menn i skjørt?

- I mange tilfeller finner kvinner det enklere å forholde seg til en mann enn en kvinne som sjef. Menn er vant med å gjøre opp med bare nevene. Som ledere er de derfor mer direkte og tydelige, og tør ta opp problemer. Menn framstilles hyppig som konfliktskapende og maktsyke. Men kvinner er ofte mer sofistikerte i sin bruk av makt. De mobber på en annen måte enn menn, de bruker ”det dannede maktspill” i større grad. I dette spillet holder mange tilbake informasjon og fryser ut ansatte i stedet for å gi en klar tilbakemelding. Kvinner kan vise omsorg, men de vet også hvordan man ikke viser omsorg. Den indirekte mobbingen er verre å takle enn den direkte, mener Bjørnar Brændeland, leder i Forum for psykososialt arbeidsmiljø og bedriftslege i Kreditkassen.

Brændeland understreker at kvinner har de beste evner for lederskap dersom de opptrer på kvinnekulturens premisser, og ikke forlater kvinnerollen og blir menn i skjørt.

- En god leder må ha både hjerte og hjerne, og da spiller ikke kjønn nødvendigvis noen rolle. En god leder må ha både kvinnelige og mannlige egenskaper, sier Brændeland.

Tøff for å komme til topps?

- Jeg kan ikke bekrefte at kvinner foretrekker mannlige sjefer, men de må ofte være flinkere enn menn for å klatre i stillingshierarkiet. Det kan gjøre at mange får en annen og tøffere lederstil enn menn, mener Nina Raaum, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen.

Raaum, som har publisert flere bøker om kvinner og ledelse, påpeker at en slik lederstil brukes av kvinner på vei mot lederposisjonene.

- Flere forskningsrapporter viser at kvinner som har nådd toppledernivå, er mer fleksible enn sine mannlige kolleger og opptrer ”mykere”. Men man kan vel knapt si at suksessrike kvinnelige ledere som Gro Harlem Brundtland og Margareth Thatcher virker ”myke”. De samme rapportene viser imidlertid at kvinner er mer effektive og oppnår bedre resultater enn menn, forteller Raaum.

Forventer en mann?

Flere vi har snakket med påpeker at det er vanskelig å sette kvinner og menns lederstil opp mot hverandre.

- Lederstilen er også betinget av hva og hvem de leder. Husk at det er stor forskjell på å lede en ingeniørbedrift og en sykehuspost, sier Raaum. Hun legger til:

- Et tradisjonelt kjønnsrollemønster henger nok generelt igjen. Derfor viser undersøkelser at kvinner vil ha en mannlig sjef. Mange kvinner forventer fortsatt mannlige ledere, understreker Nina Raaum.

Professor Bjørg Aase Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet er enig.

- Ny forskning viser at dette dessverre er tilfelle. Mye kan imidlertid gjøres for å skape like forventninger om hvem og hvordan lederen bør være. Særlig viktig er det å unngå en skjev kjønnsbalanse blant de ansatte, mener Bjørg Aase Sørensen.

Med andre ord: For at kvinner vil ha kvinnelige sjefer, må sjefsstillingene være noenlunde likt fordelt mellom kjønnene.