Vil ha 19-timers uke

En undersøkelse fra Senter for seniorpolitikk (SSP) viser at flere pensjonister gjerne ville ha jobbet mer. En arbeidsuke på 19 timer er den gjennomsnittlige ønskedrømmen.

Tre av fem pensjonister som ikke hadde fylt 60 år på det tidspunkt de pensjonerte seg, ønsket å fortsette i arbeid, enten som hel- eller deltidsarbeidende. Det viser en spørreundersøkelse i regi av Senter for seniorpolitikk (SSP).

Også en solid andel av de eldre pensjonistene som hadde passert 67 år (29 prosent), svarer at de gjerne skulle ha fortsatt i arbeidslivet. Svarene fremkommer i intervjuundersøkelsen Årsak til tidligpensjonering blant yrkesaktive, som Synovate MMI har utført på oppdrag for SSP.

Vil jobbe igjen

Så mange som 26 prosent svarte at de kunne tenke seg å begynne å jobbe igjen.

– Mye tyder på at det er økende arbeidsvilje hos pensjonistene, sier aldersforsker Per Erik Solem ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova).

Han har tidligere vært med på liknende undersøkelser for å kartlegge pensjonisters holdning til arbeidslivet.

– Kanskje er det debatten om nødvendigheten av at flere blir stående i arbeidslivet som nå slår ut, sier han.

Funnene som ble presentert 7. februar, bygger på en kartlegging av årsaker til pensjonering blant 600 yrkesaktive i alderen 50-74 år.

Forbausende

Direktør Åsmund Lunde ved Senter for seniorpolitikk mener det er forbausende at ikke dagens opphetede arbeidsmarked makter å beholde godt voksne som uttrykker at de ønsker å gjøre en arbeidsinnsats.

– Det sier noe om arbeidslivets rigiditet at man må jobbe 100 prosent og vel så det for å kunne stå i jobb, sier han.

19-timers uke

Uavhengig av alder, svarer cirka 56 prosent at de savner den siste jobben. Kolleger savnes aller mest (48 prosent), deretter "å ha noe fast å gjøre". Aller minst savnes inntekten (21 prosent).

På spørsmål "Hva skal til for at du skulle begynne å jobbe igjen?", fremkom det markante forskjeller mellom aldersgruppene. "Bedre helse" ble særlig nevnt av de som gikk av før de fylte 60 år (54 prosent), betydelige sjeldnere blant dem som gikk av senere (16 prosent).

"Interessant jobb/arbeidsoppgaver" er nevnt betydelig oftere blant dem som gikk av da de var 63-66 år, enn de som gikk av tidligere eller senere.

Gjennomsnittlig ønsket de som gjerne ville jobbe igjen, en ukentlig arbeidstid på 19 timer.

Kilde: Senter for seniorpolitikk (www.seniorpolitikk.no).

Mer om pensjonisttilværelsen: