To gode grunner til suspensjon

Med stadige avisoppslag om folk som blir suspendert, ser du deg kanskje nervøst rundt på kontoret. For hva skal egentlig til for at sjefen skal kunne suspendere deg? Den nye arbeidsmiljøloven gir i alle fall begynnelsen på et svar.

Det har vel ikke gått så mange hus forbi at landet snart får nye regler som skal gjelde for arbeidslivet. Etter lang tids arbeid og debatt, ble en ny Arbeidsmiljølov vedtatt i sommer av Odelstinget.

Med dette ble regler for suspensjon for første gang tatt inn i lovverket som skal regulere hele arbeidslivet.

I den "gamle", og fortsatt gjeldende Arbeidsmiljøloven, er nemlig reglene om suspensjon ikke lovfestet. Offentlig ansatte har hatt et regelverk for det, i Tjenestemannsloven, men altså ikke privat sektor.

Illustrasjon: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Den nye loven har fortsatt til gode å tre i kraft, men de fleste antar at det vil skje fra 1. januar 2006. Loven har dessuten fortsatt til gode å bli vedtatt endret, med endringene den nye regjeringen har foreslått overfor det nye Stortinget. Avsnittene som handler om suspensjon er imidlertid ikke omstridt, ifølge Arbeidstilsynet.

Dette sier loven

Her er de viktigste utsnittene av den nye loven som arbeidstakere og arbeidsgivere vil måtte forholde seg til i spørsmål om folk skal/kan suspenderes eller ikke, og hva det betyr:

§ 15-13. Suspensjon
(1) Dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed etter § 15-14, og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes.

(2) Det skal vurderes fortløpende om vilkårene etter første ledd er oppfylt. Dersom dette ikke er tilfelle, skal suspensjonen straks oppheves. Suspensjon utover tre måneder må være begrunnet i forholdets særlige art.

(3) Arbeidstaker beholder den lønn vedkommende hadde på suspensjonstidspunktet frem til suspensjonen opphører.

(4) Ved suspensjon gjelder bestemmelsene i §§ 15-1, 15-4 og 15-12 tilsvarende så langt de passer.

§ 15-14. Avskjed
(1) Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Antatt skyldig

- Loven stiller to vilkår for suspensjon, sier seniorrrådgiver Ingrid Enoksen i Arbeidstilsynet. – Det må være grunn til å anta at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed og det må være behov i virksomheten som gjør at det er viktig at den ansatte suspenderes.

Arbeidslivslovutvalget skrev blant annet dette om suspensjon, i sitt arbeid med den nye loven:

Suspensjon innebærer at en arbeidsgiver, når det er grunn til å anta at arbeidstaker har begått pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, har rett til midlertidig å fjerne vedkommende fra sin stilling med øyeblikkelig virkning. Formålet med suspensjon er at arbeidsgiver skal kunne få mulighet til å undersøke forholdet nærmere uten at arbeidstaker kan påvirke undersøkelsen ved å fjerne bevis, samt hindre fortsatt mislighold.

Neste stasjon: Sparken

Det kan virke som om den nye loven for en stor del er laget over samme lest som tjenestemannsloven, når det gjelder gode grunner til suspensjon. På Utdanningsforbundets nettside, står følgende forklaring av hva som i dag kan medføre behov for at en lærer suspenderes:

Det må være nødvendig ut i fra tjenestens tarv at arbeidstakeren umiddelbart blir fjernet fra stillingen sin.

En suspensjon er et alvorlig inngrep. Derfor må det være tungtveiende grunner til stede for å suspendere. Eksempler vil for eksempel kunne være mistanke om tyveri, underslag eller overgrep mot elever. Det må være grunn til å tro at dersom de forholdene vedkommende er mistenkt for faktisk har skjedd, så vil dette være grunnlag for en senere avskjed.

Også privat

Lovteksten og forarbeidene vektlegger veldig sterkt oppfyllelsen av arbeidsavtalen som kriterium for om en ansatt skal kunne suspenderes eller ikke. Menn dette er ikke hele bildet. Oppfører du deg skikkelig dårlig i privatsfæren, kan dette også ende opp i en suspensjon.

- Hva som er tilstrekkelig grunnlag for suspensjon må vurderes konkret fra sak til sak. Suspensjon vil alltid skyldes forhold som kan tilbakeføres til et påstått mislighold fra arbeidstakerens side, og i de fleste tilfeller vil dette gjelde forhold som har tilknytning til selve jobbutførelsen sier Ingrid Enoksen.

- Men også forhold som er begått i fritiden vil i noen tilfeller kunne danne grunnlag for suspensjon, for eksempel dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i alvorlige straffbare handlinger. Dette vil i mange tilfeller virke inn på en arbeidstakers muligheter til å utføre sitt arbeid og oppfylle arbeidsavtalen, fordi vedkommende ikke lenger har den nødvendige tillit hos arbeidsgiver og kolleger, avslutter hun.

- Oppfører en arbeidstaker seg for eksempel helt vanvittig utenfor arbeidstid, kan for eksempel dette virke inn på tilliten vedkommende kan få i jobben, og på denne måten gjøre det umulig å ha vedkommende i arbeid, avslutter hun.