Slik steller du fripolisen

Du har kanskje både en, to og tre fripoliser, men vet du hva de er? Og hvordan får du mest mulig ut av dem?


Du kan like gjerne venne deg til ordet med en gang: Fripolise.

Det er ikke svenske privatetterforskere vi snakker om, men beinharde kroner. En fripolise er nemlig en pensjonsrettighet som du får med deg når du bytter jobb - vel å merke hvis bedriften du har jobbet i har valgt en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte.

Mer om forskjellen mellom ytelses-
og innskuddsbaserte ordninger kan du lese hvis du trykker her.

På nettstedet www.pensjonsreform.no kan vi lese:

    "Når en arbeidstaker slutter å være medlem i pensjonsordningen, for eksempel ved skifte av jobb, utsteder pensjonsinnretningen et bevis på de pensjonsrettigheter arbeidstakeren har opparbeidet seg i pensjonsordningen. Arbeidstakeren må ha arbeidet i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg de opptjente pensjonsrettighetene. I ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger kalles dette beviset for en fripolise."

Bøttevis

Det finnes per i dag cirka 750.000 fripoliser hos norske arbeidstakere og pensjonister. Den samlede verdien er anslått til over 70 milliarder kroner.

Og flere vil det bli, når alle arbeidstakere fra i år får rett til pensjonsordning på jobben, og vi bytter jobb stadig oftere.

- I dag er det ikke uvanlig at én person har både to og tre fripoliser, sier administrerende direktør Mikkel Berg i det relativt nyetablerte Silver, et foretak som spesialiserer seg i å forvalte fripoliser.

Ifølge Berg, forvaltes 9 av 10 fripoliser av to forsikringsselskaper, nemlig Storebrand og Vital. Den gjenstående tiendedelen av markedet besittes i dag av Nordea og Sparebank1-gruppen.

DS: Så hva kan en ny aktør tilby, som ikke allerede tilbys av de eksisterende aktørene?

- Samler du alle fripolisene dine til én, betaler du bare ett administrasjonsgebyr i stedet for flere. I seg selv er det betydelige gevinster i å samordne sine fripoliser, sier Berg.

Dette bekreftes av Storebrand, som har et stykkgebyr på omtrent 150 kroner per år per fripolise (tilsvarer 0,25% av folketrygdens grunnbeløp). Selskapet opplyser at hvis en kunde slår sammen to fripoliser, vil det ene stykkgebyret falle bort, og bli brukt til å øke kundens pensjon. Med andre ord, kan den årlige innsparingen bli i størrelsesorden 500 kroner, hvis du er blant dem som har både tre og fire fripoliser.

DS: Men å samle fripolisene, kan vel hver og en ordne uten å komme til Silver med dem?

- Vi tilbyr også å forvalte folks fripoliser på en så lønnsom måte, at pensjonsrettighetene deres med større sannsynlighet vil oppjusteres mer årlig, og i større grad opprettholder kroneverdien, sier Berg.

For å forstå hva Silver egentlig tilbyr, må du gjennom et lite kræsj-kurs i fripolisefaget:

Hvis og bare hvis

Når din arbeidsgiver tegner en ytelsesbasert pensjonsordning for deg, beregner forsikringsselskapet (som regel Storebrand og Vital) et beløp i nominelle kroner, som du vil ha rett til å få utbetalt når du går av med pensjon.

Slik steller du fripolisen


La oss si at arbeidsplassen din tegnet pensjonsforsikring for deg en gang etter 1993. I fjor mottok du et brev fra forsikringsselskapet om at dine opparbeidede pensjonsrettigheter gir deg rett til å få utbetalt 2000 kroner per år livet ut fra du går av med pensjon.

I år vil dette beløpet bare kunne bli oppjustert fra det opprinnelige nominelle beløpet på 2000 kroner hvis forsikringsselskapet oppnår mer enn 3 prosent avkastning av sin samlede kapital (forvaltet kapital). For nye kontrakter tegnet fra 1. januar i år, er kravet senket til 2,75 prosent. Dette avkastningskravet kalles maksimal grunnlagsrente i forsikringsspråket.

Oppnår selskapet 3 prosent avkastning eller mindre, blir pensjonsbeløpet du har krav på stående på stedet hvil. Pensjonen du kan få utbetalt er og blir 2000 kroner, og har i år en lavere verdi justert for prisstigning, enn i fjor.

Halvpensjon?

Virkningen av denne mekanismen over flere år kan bli skjebnesvanger for din pensjon. Prisstigningen de siste tyve årene har gjort at den virkelige verdien av en krone i dag er omtrent halvparten av hva den var i 1985. Vi vet lite om prisstigningen i fremtiden, men hvis den skulle ligge i gjennomsnitt på 2,5 prosent de neste 20 årene, vil verdien av dine 2000 kroner i 2026 tilsvare omtrent 1200 kroner i dagens kroneverdi.

- Hvis avkastningen over tid er mindre enn prisstigningen og lønnsveksten, blir pensjonen din reelt sett mindre verdt. Og det er dessverre realitetene for så og si alle fripoliser. Fripoliser har i mange år i praksis vært uten oppskrivning av ytelsene, mener Berg.

- Hos oss vil fripolisen få bedre vekstvilkår, fordi vi vil forvalte fripolisene optimalt, lover Berg. - Det innebærer en høyere risiko og svingninger i avkastning underveis, men med større sikkerhet for at avkastningen over tid kan holde tritt med inflasjonen og lønnsøkningen. Bare Silver kan i dag tilby dette, fordi vi har mer egenkapital og bufferkapital, og derigjennom en høyre risikobærende evne til å tåle svingninger på finansmarkedet enn de andre selskapene, sier Berg.

Vitals divisjonsdirektør for bedriftsmarkedet, Geir Nysetvold, er imidlertid ikke enig i Bergs beskrivelse av fripolisenes avkastning hos hovedkonkurrentene de senere årene.

- I 2005 var den samlede avkastningen på våre fripoliser i størrelsesorden 8 prosent, det vil si 4 - 5 prosent ut over maksimal grunnlagsrente. Dette er langt høyere enn den alminnelige prisstigningen i fjor, sier han til DinSide.

Bare tiden vil vise hvilken av konkurrentene som gir den beste avkastningen på dine fripoliser. Det viktige for deg å vite, er at det finnes konkurranse om å forvalte pensjonsrettighetene dine, og sågar skjerpet konkurranse i det siste.

Dessuten: Er du misfornøyd med avkastningen, kan du bytte selskap.


Fast når du bytter

Hvis du bytter arbeidsgiver, får du utstedt en fripolise. Det vil si at dine pensjonsrettigheter skilles ut som dine egne, og du får med deg et bevis på pensjonsrettighetene du har opparbeidet deg. Den maksimale grunnlagsrenten er knyttet til din personlige fripolise, og ifølge Kredittilsynet, skal du ha samme grunnlagsrente
"i bånn" i ditt nye forsikringsselskap, som du hadde i selskapet du forlot.

Flere ulike grunnlagsrenter blir nevnt i litteraturen om fripolisemarkedet, noe som forklares av Kredittilsynet på følgende måte:

    "Utgangspunktet er at Kredittilsynet fastsetter en maksimal grunnlagsrente ut fra soliditetsmessige betraktninger. Denne var 4 prosent for kontrakter inngått før 29. november 1993, og 3 prosent for kontrakter inngått deretter.

    Fra 1. januar 2004 ble den maksimale grunnlagsrente senket til 3 prosent også for ny opptjening på eksisterende kontrakter.

    Fra 1. januar 2006 er den maksimale grunnlagsrente for nye kontrakter ytterligere senket til 2,75 prosent. Det siste fremgår ikke av forskriften, men er bekjentgjort gjennom pressemelding nr. 45/2005 (av 22. november 2005) som ligger på Kredittilsynets nettsider", skriver Kredittilsynet til DinSide.

Ifølge Silver, er det vanligst i dag at fripoliser har grunnlagsrente 4 prosent.

Bestemmelsene om grunnlagsrenten finner du i Forskrift om premier og forsikringsfond i livsforsikring.