Slik kan mobbing unngås

Arbeidstilsynet fokuserer på at bedriftens ledelse må ta mobbing på alvor. Bevisstgjøring er nøkkelordet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det viktigste er å mobbing på alvor, og å utvikle en kultur som sier at mobbing ikke tillates. Arbeidstilsynet oppfordrer bedriftene til å ..

  • .. gripe tidlig inn i småkonflikter

  • .. undersøke problemets omfang og karakter

  • .. sikre klare klageprosedyrer

  • .. sørge for muligheter for å klage uten frykt for represalier

  • .. respektere taushetsplikten

  • informere om rådgivning og hjelpetjenester , eventuelt hente inn uavhengig hjelp
Dette betyr også å :
  • Gi alle ansatte en klar forståelse av hva mobbing er

  • Beskrive hvilke handlinger som er akseptable og ikke akseptable, og å bevisstgjøre hva brudd på normene kan bety

  • Presisere ledernes ansvar, slik at det jobbes aktivt med å øke deres kompetanse i forhold til håndtering av konflikter

  • La de ansatte og deres representanter delta aktivt i risikovurdering og forebyggingstiltakene
Kilde: Arbeidstilsynet.no.