Slik finner du fripolisen

Nå kan en lang leteprosess være over for mange som lurer på hvor det ble av pensjonssparingen fra jobben de forlot en gang.

Ikke før hadde vi publisert artikkelen Slik steller du fripolisen for
noen dager siden, før spørsmålene begynte å tikke inn. Ett av dem kom fra "Hans Hansen", med spørsmålet:

    Noen plasser en kan finne fripoliser?
    Jeg arbeidet i fire år mellom militæret og videre skolegang i et velrenommert oljefirma. Jeg startet igjen etter fem års skole (. .....) er det en plass jeg kan sjekke om det eksisterer en polise for disse fire årene. Firmaet har alltid vært i forkant, så det er merkelig hvis det bare ble nullet ut uten videre.... Takknemlig for hjelp.
Hjelpen kom til Hansen allerede 1. mars i år, da finansnæringens første tiltak for å få bedre oversikt over folks pensjonsrettigheter - "ROLP" så dagens lys.

"ROLP"- trinn 1

"Register over livsforsikring og pensjoner" (ROLP), ble åpnet i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Registeret gir opplysninger om hvor du har livsforsikringer og pensjoner, inkludert fripoliser, men ikke om størrelsen på ytelsene. Opplysningene gis gratis.

FNH trenger navn, fødselsnummer og svaradresse for å håndtere henvendelsen. Er du en pårørende, må du også oppgi familierelasjon og dato for dødsfall.

Du kan få informasjon fra ROLP ved å ta kontakt per e-post ([email protected]), brev (FNH, pb 2473 Solli, 0202 Oslo) eller telefaks (nummer 23 28 42 01).

Gratis pensjonsportal i 2007

Livsforsikringsselskapene skal i neste omgang opprette en ikke-kommersiell pensjonsportal som skal gi en samlet oversikt over rettighetene den enkelte har til alderspensjon.

- Målet er en portal som gir anslag på framtidig alderspensjon fra alle som har pensjonsprodukter, inkludert folketrygden, sier Preben S. Røe, informasjonsdirektør i FNH, i en pressemelding.

Beslutningen om å sette i gang arbeidet med pensjonsportalen er tatt av livsforsikringsselskapene som er medlemmer i FNH. Til grunn for beslutningen lå en utredning fra Econ analyse. Det er en målsetting at portalen skal være operativ i løpet av 2007.


Bruk av portalen skal være gratis for kunden. Driften skal dekkes av livsforsikringsselskaper, pensjonskasser og andre som leverer data til portalen.

Ønsker flest mulig med

I tillegg til livsforsikringsselskapene vil alle andre pensjonsleverandører bli invitert til å være med. Det gjelder Rikstrygdeverket (folketrygden), banker, verdipapirfond, pensjonskasser, Statens pensjonskasse og forsikringsselskaper som ikke er medlemmer i FNH.

- Håpet er at så mange som mulig vil delta i oppbyggingen av portalen, og at også folketrygden skal være med om tre-fire år, slik at opplysningene i portalen blir mest mulig komplette, sier Røe.

Portalen vil bli organisert som et aksjeselskap. Det skal nedfelles i vedtektene for selskapet at virksomheten skal drives på non-profit basis. Samtidig vil det bli opprettet et bredt sammensatt rådgivende utvalg der også representanter fra forbrukermyndighetene og partene i arbeidslivet vil bli invitert til å delta.