Punkere får også ny pensjon

Folk født på slutten av femti- og begynnelsen av sekstitallet kan slett ikke late som om pensjonsreformen ikke gjelder dem. Mesteparten av pensjonen deres vil nemlig bli beregnet etter det nye systemet.

De som har fulgt med i debatten om ny pensjonsordning vil ha fått med seg pensjonskommisjonens forslag om at et nytt system ikke vil begynne å gjelde fullt ut før
personer som er født i 1965 blir pensjonister.

Er du derimot født i årene 1951 - 1964 vil du få din pensjon etter en blanding av dagens system og det nye.

I tabellen viser vi hvor mye dette i praksis vil berøre pensjonen til folk født før 1965.

Så mye betyr det nye systemet for deg
FødselsårProsent av pensjonen etter nytt system
19500
19517
195213
195320
195427
195533
195640
195747
195853
195960
196067
196173
196280
196387
196493
1965100Regjeringen er enig med Pensjonskommisjonen i at nye opptjenings-regler skal innføres gradvis. Et alternativ er Pensjonskommisjonens forslag, men Regjeringen mener det også kan vurderes en lengre innfasingsperiode. Også på dette punktet åpner regjeringen dermed for alle tenkelige løsninger, med en slags forsiktig tilslutning til kommisjonens forslag.

Trykk her for å se hva regjeringen foreslår at folketrygden skal gi deg i kassen som pensjonist.

Nye grupper berøres?

Utgangspunktet til Pensjonskommisjonen var altså at de som er født mellom 1951 - 1964 skal få sin pensjon etter en blanding av dagens system og det nye.

Regjeringen går imidlertid inn for at et delingstall skal gis virkning for nye alders-pensjonister fra og med 2010, samtidig som det åpnes for fleksibel pensjonering fra og med fylte 62 år. Er du 62 år i 2010, er du imidlertid født i 1948, altså før 1951, slik at dette punktet gjør at grensene for hvilke årskull som vil bli berørt av reformen har blitt mindre klare i regjeringens melding enn de var i pensjonskommisjonens rapport.

En annen del av ordningen som vil gjelde for folk født rundt 1950, er det nye systemet for indeksregulering. Etter gjeldende retningslinjer skal folketrygdens grunnbeløp reguleres «minst på linje med» lønnsutviklingen. Det innebærer at både opparbeidede pensjonsrettigheter og løpende pensjoner følger lønnsutviklingen for yrkesaktive. Regjeringen foreslår at opptjente pensjonsrettigheter fortsatt skal lønnsindekseres fram til pensjoneringstidspunktet. Pensjoner under utbetaling foreslås regulert i takt med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten. Minstepensjonistene vil få pensjonen lønnsindeksert, men fratrukket effekten av delingstallet.

Nytt system for indeksering av pensjoner gis virkning for alle alderspensjonister fra og med 2010.

Trykk her for å se hva regjeringen foreslår at folketrygden skal gi deg i kassen som pensjonist.