Null lønnstillegg med overheng - dessverre.
Null lønnstillegg med overheng - dessverre.Vis mer

Overheng? eller var det hangover...

Det kan nok hende at sjefen har vært sint på deg de gangene du har møtt på jobben med hangover. Men hvis du ender opp med null lønnstillegg i år er det mest sannsynlig overhengets skyld og ikke dine "hangovers". Du vet godt hva hangover er, men hva i all verden er overheng?

Overheng er plutselig blitt et brennaktuelt tema - mye takket være et utvalg ved navn Arnstad. Arnstad-utvalget har levert en rapport som ser ut til å legge premissene for årets lønnsoppgjør. For å sikre en sunn norsk økonomi mener utvalget at rammen for årets lønnsoppgjør bør være maks 4,5 prosent. Med andre ord: ingen bør gå mer enn 4,5 prosent opp i lønn i 1999 sammenlignet med 1998.

Men på grunn av det omtalte overhenget har de fleste av oss allerede fått en lønnsøkning i år, noen sågar et overheng så stort at det spiser opp hele rammen på 4,5 prosent - noe som betyr null i tillegg under årets sentrale lønnsforhandlinger.

Hva er overheng

De fleste av oss gikk opp i lønn i fjor. La oss ta et eksempel: du hadde i fjor en lønn på 240.000 kroner. Dette tilsvarer en månedslønn på 20.000 kroner. Men i mai (etter de sentrale lønnsforhandlingene) fikk du en lønnsøkning på 12.000 kroner. Den nye årslønnen din var da 252.000 kroner, eller en månedslønn på 21.000 kroner.

Denne situasjonen varte helt til oktober. Da fikk du enda en lønnsøkning gjennom lokale forhandlinger (også kalt lønnsglidning). Nå gikk du opp 6.000 kroner og din nye lønn var da 258.000 kroner – tilsvarende en månedslønn på 21.500 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Før vi regner ut overhenget ser vi på definisjonen av lønnsoverheng:
Et overheng er forskjellen på din gjennomsnittlige årslønn i fjor sammenlignet med din stipulerte årslønn i år basert på lønnen 1. januar.

Slik regner du ut ditt ”overheng”

I perioden januar til og med april hadde du en lønn på 20.000 kroner per måned. Det gir til sammen 80.000 kroner. Fra mai til og med september hadde du en månedslønn på 21.000 kroner. Det gir 105.000 kroner totalt. De tre siste månedene hadde du 21.500 kroner. Det gir totalt 64.500 kroner. Totalt tjente du 249.500 kroner i 1998.

Dersom du ikke får lønnstillegg i år får du utbetalt 12 ganger din nåværende månedslønn på 21.500 kroner, totalt 258.000. Differansen i forhold til i fjor er altså 8.500 kroner. 8.500 kroner utgjør 3,4 prosent av din årslønn i fjor og representerer ditt overheng fra 1998 til 1999.

Dersom Arnstad-utvalgets anbefaling om maks 4,5 prosents tillegg blir gjeldende kan du altså maks oppnå et lønnstilleggg i år på 1,1 prosent i forhold til din totale lønn i 1998.

Noen nyttige ordforklaringer

Lønnsglidning
Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale tariffoppgjørene. F.eks. lønnsutvikling på grunn av lokale forhandlinger og personlige tillegg.
Størrelsen på lønnsglidningen varierer. For lønnstakere som ikke har lokale lønnsforhandlinger, er lønnsglidningen vanligvis meget liten. For andre grupper, som har lokale forhandlinger, er lønnsglidningen av vesentlig større betydning.

Overheng
Overhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Etterslep
Grupper som i løpet av en tariffperiode ikke har hatt lønnsglidning (lokale tillegg), krever kompensasjon for dette etterslep.

Årslønn
Årslønn defineres som den samlede lønn (eksklusiv overtidsgodtgjørelse) en lønnstaker vil oppnå i løpet av ett år dersom vedkommende har utført et fullt normalt årsverk. Et fullt normalt årsverk svarer imidlertid ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. En lønnstaker vil normalt ha en del fravær i løpet av året. Ved beregning av årslønn forutsettes det at det gis full lønn under ferie, sjukefravær, permisjoner mm.