Mange flere svake får jobb

På ett år har ledigheten falt med 40 prosent blant personer som har gått ledig i mer enn 1-1,5 år, skriver Arbeids- og velferdsetaten.

Oppgangstider

Det rekordgode arbeidsmarkedet er en viktig årsak til at flere ledige kommer i arbeid, skriver Arbeids- og velferdsetaten i en pressemelding.

Dette har ført til at flere yrkeshemmede enn noen gang tidligere har kommet i jobb. 20.000 yrkeshemmede fikk jobb i fjor. Dette er nesten dobbelt så mange sammenlignet med 2002, hvor 11.000 yrkeshemmede kom i arbeid.

Etaten opplyser at det har vært en kraftig økning i antall yrkeshemmede de siste årene. I 2006 var det 89.500 personer som gikk på yrkesrettet attføring hos NAV, en økning på 32.100 fra 1999. Økningen skyldes at flere enn tidligere får tilbud om yrkesrettet attføring før uføretrygd innvilges.

Færre langtidsledige

På ett år har ledigheten falt med 40 prosent blant personer som har gått ledig i mer enn 1-1,5 år. Til sammenligning falt ledigheten med 27 prosent for alle ledige i samme periode.

Ledigheten har falt mest blant arbeidssøkere som har gått lenge ledig.

Er kritiske

Riksrevisjonen har revidert Aetats oppfølging av langtidsledige og yrkeshemmede i 2005, og stilt seg kritiske til oppfølgingsarbeidet som gjøres overfor langtidsledige.

- Det har imidlertid skjedd forbedringer på området siden den gang. En større andel arbeidsledige får nå oppfølging fra NAV, er etatens kommentar.

- Riksrevisjonen legger en for snever definisjon av oppfølging til grunn i sin rapport. Vi mener at også arbeidssøkere som blir kontaktet i forbindelse med ledige stillinger, og arbeidssøkere som deltar på tiltak også får god å relevant oppfølging fra etaten, sier Erik Oftedal, direktør for arbeid og aktivitet.

I 2006 fikk 77 prosent av de ledige oppfølging etter tre måneder. Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra året før. I 2005 gjennomførte Aetat 104.000 oppfølginger. Riksrevisjonen påpeker at det var 8000 langtidsledige som ikke fikk oppfølging siste halvår 2005.

- Oppfølging av arbeidssøkere er en høyt prioritert oppgave i NAV. En oppgave vi har hatt stort fokus på, og som vi vil ha stort fokus på framover. Vi har innført kvalitetsstandarder i vårt oppfølgingsarbeid etter 2005. Vi har nå bedre kvalitet på oppfølgingen av arbeidsledige og mer treffsikker bruk av tiltak enn tilfellet var i den perioden som Riksrevisjonen har gransket. I tillegg ser vi nå på hvordan vi kan sikre bedre oppfølging av sykmeldte som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, sier Oftedal.

Kilde: NAV