LO fortsetter kampen mot midlertidige ansettelser

- LO vil aldri kunne stille seg bak forslag som vil svekke rettighetene til arbeidstakerne og som spesielt vil ramme de mest utsatte i arbeidslivet, sier LO-leder Gerd-Liv Valla i en pressemelding der hun kommenterer forslaget om ny arbeidsmiljølov. LO vil nå bruke tiden framover til å sette seg inn i lovforslaget, og de konsekvenser dette vil ha for vanlige arbeidsfolk.


- Det er med skuffelse jeg konstaterer at arbeidsminister Dagfinn Høybråten har valgt å overse kravene fra en samlet fagbevegelse når det gjelder midlertidige tilsettinger og stillingsvernet, sier Valla.

Det finnes ikke belegg for at midlertidige ansettelser er en inngangsport til arbeidslivet, snarere tvert i mot. For utsatte grupper som funksjonshemmede, innvandrere og ungdom vil innføring av kortidskontrakter øke faren for at disse blir kasteballer mellom useriøse arbeidsgivere, fortsetter hun.

- Høybråten svekker også vanlige arbeidsfolks rettsvern ved å gjøre det lettere å si opp folk. En lov er ment å beskytte. Her løper regjeringen arbeidsgivernes ærend. Retten til å stå i stilling mens saken behandles i rettsapparatet, har vært og bør fortsatt være, en sikkerhetsventil mot usaklige oppsigelser. Denne svekkelsen rimer dårlig med Kristelig Folkepartis slagord om et «Et varmere samfunn», sier Valla.

Ett lyspunkt

Jeg er imidlertid fornøyd med at Høybråten har tatt til fornuften og lyttet til fagbevegelsens sterke krav om ikke å gi etter for arbeidsgivernes ønske om nærmest å oppheve dagens arbeidstidsbestemmelse, sier Valla.