Krever 40 år med middels inntekt

Glem regjeringens tall. Vår kalkulator viser hva du egentlig må tjene for å gå av tidlig.

Publisert
Sist oppdatert

Hva skal til for at du skal kunne nyte pensjonisttilværelsen med Folketrygdens velsignelse fra du fyller 62 år?

Svarene spriker sterkt mellom svarene du får fra regjeringen og de som vår kalkulator gir deg.

Over elleve millioner

Vår kalkulator viser at det neppe er aktuelt å gå av med pensjon ved 62-årsalderen hvis ikke du har jobbet i 40 år med en gjennomsnittlig inntekt som ligger svært så nær dagens gjennomsnittsinntekt for alle nordmenn.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var gjennomsnittlig månedslønn for alle lønnsmottakere 29.200 kroner i 2005, som gir en gjennomsnittlig årslønn i dag rundt 360.000 kroner.

Så mye må du ha tjent i gjennomsnitt i 40 år....
...for å kunne gå av når du fyllerIfølge regjeringen* (kroner)Ifølge vår kalkulator (kroner)
62267.000282.000
63236.000267.000
64174.000252.000
65118.000237.000
6656.000222.000
*Kilde: St.meld. nr. 5 (2006–2007) - tabell 7.3 Krav til tidligere inntekt i grunnbeløp ved 40 års opptjening for å kunne ta ut hel pensjon.


Våre beregninger viser at en person må ha tjent i gjennomsnitt 282.000 kroner hvert år i førti år for at pensjon fra Folketrygden skal bli innvilget allerede fra 62 år. Dette tilsvarer en livsinntekt på 11.290.000 kroner, og mange vil nok spørre seg om en slik inntekt kvalifiserer til betegnelsen "lav".

Ønsker du å fremskynde pensjonisttilværelsen med ett år, og gå av som 66-åring, er kravet til livsinntekt redusert til cirka 9.000.000 kroner, det vil si 222.000 kroner hvert år i førti år. Grunnen til at kravet til livsinntekt blir lavere jo senere i livet du går av, er at pensjonen din fra Folketrygden vil bli redusert med bestemte prosentsatser hvis du slutter å jobbe før 67. Det er imidlertid satt en klar grense for hvor lav tidlig-pensjonen kan bli. Den reduserte pensjonen vil ikke tillates å bli lavere enn minstepensjonen.Dette er det nå enighet om i Stortinget, etter pensjonsforliket, og ingen overraskelse for dem som har satt seg inn i dokumentene.

Lyver regjeringen?

Lavere pensjon før 67
Tar du ut pensjon fra..Blir pensjonen din redusert med..
62 år26 %
63 år22 %
64 år17 %
65 år12 %
66 år6 %
67 år0 %
Kilde: St.meld. nr. 5 (2006–2007) - tabell 7.2. Forutsatt reallønnsvekst 1,5 prosent og regulering av løpende pensjon 0,75 prosent.

Forskjellen i svarene fra oss og regjeringen på spørsmålet: "Hvor mye må man ha tjent for å kunne ta ut pensjon før 67" når sitt klimaks for folk som vil ta ut pensjon fra 66 års-alderen . Regjeringen skriver at det vil være nok å ha tjent 56.000 kroner per år i 40 år, mens vår kalkulator viser at kravet vil være at vedkommende har hatt en årsinntekt på 222.000 kroner i 40 år.


Vi er smertelig klar over at det er vår egen troverdighet som står på spill når vår kalkulator avviker så sterkt som dette fra regjeringens beregninger. Derfor har vi gått utallige runder med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, for å komme til bunns i forklaringen på hvorfor svarene våre blir så ulike.

Tallmagi?

Arbeids- og inkluderingsdepartemetet skriver i en e-post til oss:
- ... i tabell 7.3 i stortingsmeldingen har vi ikke tatt med effekten av ulik regulering av inntektspensjon og garantipensjon. Det er som nevnt ikke tatt stilling til hvordan man skal håndtere effekten av ulik regulering i forhold til kravet. Dette sammen med effekten av ulikt grunnbeløp (62.161 vs. 62.892), gjør at kravene som er beregnet av dere blir noe høyere.... .

Den første setningen i AIDs e-post forklarer det store avviket. I sine beregninger har ikke departementet tatt hensyn til at løpende pensjonsutbetalinger vil bli underregulert i forhold til lønnsutviklingen. Vår kalkulator tar imidlertid hensyn til dette.

Er du nå tilfreds med forklaringen, kan du sporenstreks kaste deg over vår oppdaterte versjon av Folketrygdkalkulatoren, og regne ut hvor mye du må ha jobbet for å ta ut tidlig-pensjon. Har du behov for en mer inngående forklaring, kan du lese mer nedenfor.

Ta meg til kalkulatoren

Krever 40 år med middels inntekt


Ta meg til kalkulatoren

AFP kommer

Aller siste ord er imidlertid ikke sagt om mulighetene for å trekke seg tidlig fra arbeidslivet i fremtiden. Som joker i dette, kommer trolig én eller annen variant av Avtalefestet pensjon (AFP).

Departementet understreker overfor oss at regjeringen vil vurdere om supplerende ordninger, det vil si - pensjonsopptjening utenom Folketrygden - kan tas med i beregningene, når det skal avgjøres om noen kan ta ut pensjon før 67.

Indeksering for dedikerte

Fra før av vet vi at flere i finansnæringen og pensjonsbransjen bruker vår kalkulator. Dette nokså tekniske avsnittet er spesielt dedikert til dem.

I den nye pensjonsordningen vil følgende regel gjelde:

Regjeringen tar ikke smålige hensyn til stortingsvedtak når pensjonsreformen utredes. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland
Regjeringen tar ikke smålige hensyn til stortingsvedtak når pensjonsreformen utredes. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


For at garantipensjon (det nye ordet for minstepensjon) skal kunne utløses før du er 67 år, må du ha opptjent pensjonsrettigheter som tilsvarer en minstepensjon.

Med andre ord, kreves det at

Inntektspensjon/Garantipensjon =1, for i det hele tatt få utbetalt noen pensjon fra Folketrygden før du fyller 67.

Stortinget vedtok 26. mai 2005 at utbetalte pensjoner skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Dette vil si at inntektspensjonen - tallet over brøkstreken - er vedtatt underregulert i forhold til lønnsveksten. Skulle reallønnsveksten bli for eksempel 1,5 prosent i året, vil pensjonsutbetalingene bare øke med 0,75 prosent mer enn prisveksten.

Tallet under brøkstreken - Garantipensjonen - vil derimot bli regulert med lønnsveksten.

- Garantipensjonen skal reguleres med lønnsveksten justert for effekten av endringer i
levealder, skriver AID i en e-post til oss, og bekrefter at man ikke vil kunne gå av før fylte 67 med mindre én garantipensjon er opptjent.

Hvis tallet under brøkstreken (garantipensjonen) øker med for eksempel 1,5 prosent i året (forutsatt reallønnsvekst i utredningene om pensjonsreformen), og tallet over (inntektspensjonen) oppjusteres med 0,75 prosent i året, blir det åpenbart at du vil måtte ha stadig flere år i arbeid eller høyere inntekt, for at brøken skal bli lik 1, og opptjente pensjonsrettigheter tilsvare en garantipensjon.

Fotnote

I sin presentasjon for Stortinget av hvilke inntektskrav som vil kunne utløse tidligpensjon, har imidlertid ikke departementet tatt hensyn til dette, og valgt å gjøre oppmerksom på det i en fotnote til tabell 7.3 i meldingen om pensjonsreformen:

"I beregningene av kravene er det ikke tatt hensyn til ulik indeksering av inntektspensjon under utbetaling og garantipensjonen. Dette vil isolert sett kunne øke kravene til tidligere
inntekt en–to tideler målt i grunnbeløp", er fotnotens ordlyd.

- Ulik indeksering av inntektspensjon og garantipensjon reiser flere spørsmål i forhold til fastsettelse av kravet, og det er ikke opplagt hvordan man skal håndtere dette. Tabell 7.3 er en illustrasjon, der man har valgt å kommentere indekseringsspørsmålet i en fotnote, skriver departementet til oss, på vår forespørsel om hvorfor vår kalkulators resultater og departementets tall blir så forskjellige.

Slik vi ser det, bruker departementet to prinsipper for avkortning i sine beregninger: Ett for å beregne reduserte utbetalinger ved tidlig pensjonering (7.3), og et annet for å beregne krav til inntekt for tidligpensjon (7.2). Dette virker for oss lite konsistent.

Kravene til opptjening for tidligpensjon er klart nok beskrevet til å programmere vår kalkulator slik at den beregner kravene på en konsistent måte. I tabellen lenger oppe i denne artikkelen gjengir vi tabell 7.2 i Stortingsmelding nr 5 (06-07), som er den vi har brukt gjennomgående i vår programmering. I den er det forutsatt reallønnsvekst 1,5 prosent, og 0,75 prosent regulering av løpende pensjoner.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer