Kelnere mest fornøyde

Ansatte i hotell- og restaurantbransjen er mest tilfreds med arbeidssituasjonen, viser en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet. Tilfredsheten skyldes pradoksalt nok at de har forlatt jobbene sine.

Hele 48 prosent av arbeidsstokken i hotell- og restaurantbransjen svarte i 1998 at arbeidsmiljøet var forbedret og at de hadde økt arbeidsglede i forhold til to år tidligere. Dette er hele 10 prosentpoeng flere enn i varehandelen, som kommer på en god andreplass i jobbtilfredshet, og nøyaktig dobbelt så mange som byråkratene i offentlig forvaltning.

Bevegelse.hyppig

- Det skyldes i hovedsak at mange i hotell- og restaurantbransjen har byttet jobb i perioden fra 1996 til 1998, som var tidsrommet for undersøkelsen. De som jobber i denne bransjen er sjelden en stabil gruppe. Tradisjonelt er det mye bevegelse mellom etablissementer i bransjen. Og det å bytte jobb gir økt trivsel, forteller Anne Inga Hilsen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.

I samarbeid med Asbjørn Grimsmo har Hilsen gjennomført en oppfølgingsundersøkelse av Levekårsundersøkelsen i 1996, med fokus på arbeidsmiljø og omstilling. Respondentene var de samme som i Levekårsundersøkelsen, og ble blant annet spurt følgende tre spørsmål:

Spørsmål om jobbtilfredshet
Alt i alt, vil du si at du i dag... JaNei
...arbeider i et bedre arbeidsmiljø enn for to år siden?42 %58 %
...opplever større tilfredshet i jobben enn for to år siden?47 %53 %
...opplever større arbeidsglede enn for to år siden?41 %59 %
Tabell 1. Spørsmål besvart i undersøkelsen "Arbeidsmiljø og omstilling" av Asbjørn Grimsmo og Anna Inga Hilsen, Arbeidsforskningsinstituttet 2000.


- Respondentene har til en viss grad svart at de enten er fornøyd eller misfornøyd med arbeidssituasjonen. Relativt få har latt være å ta stilling til saken, forteller Hilsen.

Tabell 2 viser tydelig denne tendensen. Vi ser at relativt mange gir uttrykk for en bedring i arbeidssituasjonen, noe som er en hyggelig tendens. Hilsen og Grimsmo skriver i rapporten "Arbeidsmiljø og omstilling":

Artikkelen fortsetter under annonsen

"Omtrent to av fem arbeidstakere mente at de jobber i et bedre arbeidsmiljø og opplever større arbeidsglede. Nær annen hver arbeidstaker opplever større tilfredshet i jobben i dag, sammenliknet med to år tidligere. De som har svart at de i dag opplever større tilfredshet i jobben, har stort sett også svart at de jobber i et bedre arbeidsmiljø og opplever større arbeidsglede enn det de gjorde for to år siden".

Trivsel i jobben, etter næring
Næring3 ja - svar2 ja - svar1 ja - svar0 ja - svar
1: Hotell- og restaurant4824028
2: Varehandel38121239
3: Bank, finans og forsikring35131339
4: Transport og kommunikasjon3315745
5: Bygg og anlegg339950
6: Helse og sosial32121244
7: Undervisning27181342
8: Industri2771848
9: Bergverksdrift og utvinning24121549
10: Offentlig forvaltning24131152
     
Gjennomsnitt31131344
Tabell 2. Tall i prosent. Antall positive svar på spørsmålene i tabell 1 - etter næring. Basert på data fra rapporten "Arbeidsmiljø og omstilling", Grimsmo og Hilsen, Arbeidsforskningsinstituttet 2000.


Tallene viser også at hele 52 prosent av byråkratene svarer nei på spørsmål om de er blitt mer fornøyd med arbeidssituasjonen sin fra 1996 til 1998. Om lag 50 prosent av de ansatte i bygg og anlegg, bergverk og utvinning pluss industrien gir samme svar i undersøkelsen.

- De har ikke sagt at arbeidssituasjonen er blitt verre. Dermed gir ikke tallene et entydig bilde på hvilken næring de ansatte opplever det mest negative arbeidsmiljøet, sier Hilsen.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at at ansatte i fysisk krevende bransjer som industrien, bygg og anlegg og bergverk opplever arbeidsmiljøet som noe dårligere enn de som jobber i enkelte andre bransjer. Tabell 3 bekrefter denne tendensen. En forklaring kan kanskje være at ansatte i disse bransjene, og kanskje også i forvaltningen, ofte har mindre innvirkning på sin egen arbeidssituasjon enn andre?

- Vi konkluderer med at de som "sitter stille" når bedriften endrer seg, kommer dårligst ut i denne sammenhengen, avslutter Anne Inga Hilsen.

Mistrivsel i jobben, etter næring
Næring0 ja - svar1 ja - svar2 ja - svar3 ja - svar
1: Offentlig forvaltning52111324
2: Bygg og anlegg 50 9 9 33
3: Bergverksdrift og utvinning49151224
4: Industri4818727
5: Transport og kommunikasjon4571533
6: Helse og sosial44 121232
7: Undervisning42 131827
8: Bank, finans og forsikring39131335
9: Varehandel39121238
10: Hotell- og restaurantvirksomhet2802448
     
Gjennomsnitt44 131331
Tabell 3. Tall i prosent. Antall positive svar på spørsmålene i tabell 1 - etter næring. Basert på data fra rapporten "Arbeidsmiljø og omstilling", Grimsmo og Hilsen, Arbeidsforskningsinstituttet 2000.