Kan sjefen trekke meg i lønn?

- Hjelp, sjefen er misfornøyd med reiseregningene mine, og truer med trekk i lønn og feriepenger. Har han lov til det?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

De fleste arbeidsgivere er nøye med å overholde de strenge reglene i Arbeidsmiljøloven , men enkelte ganger frister det tydeligvis å ta noen snarveier.

Denne leseren forteller om en lønningsansvarlig som holder tilbake feriepengene etter arbeidsforholdets slutt for å kontrollere dette mot innleverte reiseregninger.

At enkelte bedrifter tar seg slike friheter er altså et trist faktum, men det behøver du heldigvis ikke finne deg i.

Arbeidsmiljølovens § 55 har nemlig et klart forbud mot trekk i lønn, med mindre visse vilkår er oppfylt. Reglene er gjengitt nedenfor, og trykker du på lenkene øverst til høyre i artikkelen får du en oversikt over hva du må gjøre dersom sjefen ikke gir seg.

Følg med!

Truer sjefen med å trekke deg i lønn eller feriepenger, gjelder det altså å passe på. Legg spesielt merke til bokstav c (nedenfor), som presiserer at du kan avtale trekk i lønn med arbeidsgiver. Poenget er imidlertid at dette må være en skriftlig avtale, inngått på forhånd. Sjefen kan altså ikke presse deg til en slik avtale i ettertid.

Dette går faktisk så langt at selv om du har begått underslag, så kan ikke arbeidsgiveren din trekke deg for dette beløpet, med mindre dette har vært skriftlig avtalt på forhånd, eller du skriftlig erkjenner erstatningsansvar. Har dere ikke avtalt noe slikt på forhånd, og du ikke erkjenner ansvar, må altså sjefen gå til sak og få en rettskraftig dom før pengene kan trekkes fra din lønnskonto.

Forbud mot trekk i lønn og feriepenger

Det følgende er et utdrag fra Arbeidsmiljølovens § 55:

 • Nr 3:
  Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt:
  a) når det er hjemlet i lov, Eksempel: Skattekrav, barnebidrag og bidragsgjeld. Betaler du ikke barnebidraget ditt, vil det offentlige forskuttere bidraget til bidragsmottageren, for så å kreve dette av deg i ettertid.

  Erstatningsbeløp og saksomkostninger du har blitt ilagt ved rettskraftig dom kan også trekkes i lønn, det samme gjelder ubetalte bøter og gebyrer fra offentlige instanser. Ubetalte parkeringsbøter fra de offentlige parkeringsvaktene, kan altså trekkes i lønna di, mens gebyrer fra de private parkeringsselskapene må innkreves via namsmannen. Legg merke til at også NRK-lisensen kan trekkes i lønna, dette er hjemlet i Kringkastingsloven.

  b) for reglementerte innskudd i pensjons- eller sykekasser,

  c) når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale,

  d) når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemsskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond,

  e) når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstakeren i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling.

  f) når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden,

  Trekk i lønn eller feriepenger etter bokstavene e) og f) skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand.

 • Nr 4: Drøfting
  Før trekk etter nr. 3 bokstav e) foretas, skal arbeidsgiveren rådføre seg med arbeidstakeren og dennes tillitsvalgte eller to representanter valgt av arbeidstakerne, om grunnlaget for trekket og beløpets størrelse.
 • Nr 5: Avregningsoppgave
  Ved utbetalingen eller straks etter denne skal arbeidstakeren ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt.