Jobb selv om du er sykemeldt

Er du syk men likevel i stand til noe arbeide, kan du velge å benytte aktiv sykemelding. Første halvår i år gjorde 12.500 arbeidstakere det.

Mens ni prosent av de sykemeldte i fjor benyttet aktiv sykemelding i hele eller deler av sykemeldingsperioden, har 13 prosent benyttet denne ordningen i løpet av første halvår i år viser tall fra Rikstrygdeverket. Direktøren i NHO, Helge Frediksen ser det som positivt at flere benytter seg av muligheten med aktiv sykemelding, men mener at ordningen fortsatt er for lite kjent blant arbeidstakere, arbeidsgivere og leger.

Fra 1993

Ordningen med aktiv sykemelding ble innført allerede for seks år siden. Ordningen koster ikke noe ekstra for arbeidsgiver ut over det som likevel påløper i arbeidsgiverperioden. Du som er sykemeldt mottar sykepenger fra trygdekontoret.

Poenget med aktiv sykemelding er at du som arbeidstaker kan ha muligheten til å arbeide i kortere perioder selv om du er sykemeldt. Ofte blir man sykemeldt, og dermed fratatt den daglige kontakten med arbeidsmiljøet, selv om man er i stand til å gjøre andre oppgaver og arbeide kortere perioder. Med denne ordningen kan du fortsat arbeide om du er i stand til det. Du holder kontakten med arbeidsplass og kolleger, mens arbeidsgiveren har mer nytte av deg enn om du går hjemme.

Maks tolv uker

Avtalen om aktiv sykemelding må gjøres mellom deg som er sykemeldt, bedriften og trygdekontoret. I utgangspunktet vil trygdekonoret betale sykepenger til deg i en slik ordning i inntil 12 uker. Men i visse tilfeller kan denne perioden forlenges. Og bedriftens ansvar er altså kun å sørge for at du får oppgaver som du kan klare i den perioden.